December 23, 2017

ቃለ-መጠይቕ
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ

ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ኣካይዱ ነይሩ። መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ’ውን ኣብጺሑ። ምስ’ዘን ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለና ሓባራዊ ረብሓታት እንታይ ይመስል? ትጽቢትና’ኸ?

እተን ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ 3-4 ኣዋርሕ ዝበጻሕናየን፡ ግብጺ፡ ጫድን ሩዋንዳን እየን – ውሱናት እየን። እቲ ምስኣተን ዝጸንሓና ዝምድና ገሊኡ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዝነበረ ኮይኑ፡ ዝያዳ ንምድማቑን ንምድልዳሉን ተባሂሉ ዝተገብረ ድማ እዩ። ምስተን ዕሙቕ ዝበለ ዝምድና ዝጸንሓና ኸኣ ብዝያዳ ንምስፍሑን ንምድልዳሉን እዩ። ነቲ ዝምድናታት ንምድልዳል ናይ ፕረዚደንት ኢሳይያስ መልእኽትታት ኣብጺሕና። መልእኽትታት ፕረዚደንት ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ይኸይድ እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ዳግመ ምውዳብ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ክሕለፍ ዘይብሉ ኣገዳስነት እውን ስለዝነበሮ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ናብ ኩሎም መራሕቲ ሃገራት ብዛዕባኡ ዝምልከት ኤርትራ ዘለዋ ርእይቶ

Latest Articles

13 ابريل 2002 13 ابريل 2019 أيام لها تاريخ

13 ሚያዝያ 2002 13 ሚያዝያ 2019 ታሪኽ ዝመልአ መዓልታት

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ ሳልሳይ ምዕራፍ ቀዳሞት ኣድራጋ...