August 25, 2019

ውግእ እግሪ መኸል

ካልኣይ ወራር ወያነ ንምፍሻል ካብ ዘካየድናዮም ዓሰርተታት ውግኣት ሓደ፡ ኣብ ክንፊ ጸሮና (እግሪ መኸልን ፈራሲትን) ዝተኻየደ ውግእ’ዩ። ነዚ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዓቢ ምዕራፍ ዝውንን ፍጻመ ኣልዒለ መጽሓፍ ክጽሕፍ ፈለማ ድፍረት መሲሉ’ኳ ተሰሚዑኒ እንተ ነበረ፡ ድሕሪ ነዊሕ ምምታእ ግን ‘ግድን ክገብሮ ኣለኒ፡’ ብምባል ንነብሰይ ኣእሚነ ተበጊሰ። እነሆ ድማ ተበግሶይ ኣብ ዓወት ስለ ዝበጽሐ፡ ንነብሰይ ዕድለኛ ኢኺ እብላ። ውግእ እግሪ መኸል ኣብ ጸቢብ ዓንኬል ዝተኻየደ እኳ እንተ ነበረ፡ ምስ ክብደቱ ዝመጣጠን ሓያሎይ ኣሃዱታት ተሳቲፈንኦ ብምንባረን፡ ንነፍስ ወከፍ ቦጦሎኒ ረኺበ ታሪኽ ክስንድን ቃለ መሕትት ከካይድን ናብ ድፋዓት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ በጺሐ’የ። ክልተ ግዜ ናብ እዚ ምብራቕ (ግንባር ዓሰብ)፡ 71፡ 64 ኪ.ሜ.፡ ሃሎ፡ ባዳ፣ እዚ ማእከል፡ ኣምበሰተ-ገለባ፡ ጸሊም ቀላይ፡ ሓድሽ ዓዲ (ኣኽራን) ሩባ ስሩ፡

download

Latest Articles

حصاد النشاطات الدبلوماسية والسياسية لعام 2019

ألسيد الامين محمد سعيد

Eritrea: Basic Education Statistics 2017 /2018 Part 3