January 4, 2020

ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
9

ኬትባይ፡ ሀይሌስላሴ ወልዱ
መተርጅማይት፡ ዓሸ ዑስማን

ግራዝማች ፋይድ ቲንገ ሎንጊ እብ ሰበት መዓላት ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ዲብ ልትሃጌ ክእነ ብህል ዐለ፦ “አምዕል ሐቴ እብ መረበ መረብ ተኮምብየ ግስነ፡ ዲቡ ፖሊስ ዐለው፡ ክልኦት ትርሺ ዐለ እነ። ሓምድ መክዘን አስልሐት ፖሊስ እግል ልህጀም ዲበ ሳትር ጸብጠ። አነ ዲበ ሐ ለዐለት እቱ እንክር ገብአኮ። ብዕዳም ሰብዐት ሐ እግል ልዝመቶ ጅወ አተው ከጠልገት ለክፈው። ፖሊስ ዲበ መክዘን እግል ሊጊሶ ዲብ ልረበሾ፡ ሓምድ ከም ለክፈ እቶም ክልኦት ምኖም ቀትለ። ለዶል ለሀ ህቶም እግል ልጋብሁነ ኢቀድረው። ለሐ ሰለሰ ረአስ ትገብእ፡ እት ትትከበብ ዲብ እምባ ዱኪታ ወወልቃይት ተዐዴት። አነ ወሓምድ ህዬ አስክ አምሱይ እንለክፍ ዐልነ። እት ደንጎበ ህዬ እንዴ ሐድግናሆም ሀረብነ። ፖሊስ ኢዐሬነ ሐር ተርፈ። ለበዝሐት ወለትዘመተ ንዋይ ሰብኡ ኩነማቶም ለዐለው። እንዴ መጽአው ናይነ ቱ ከም ቤለው ሀብናሆም ቱ። ምነ ናይ መዲነት ሑዳት ሀበውነ እንዴ ሐረድናሀን በልዐናሀን።

download

Latest Articles

ተዘክሮታት ሓመድ-ደበ ግንባር ናደው

ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት 9ይ ክፈል

ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ምስ ጋዜጣ ኣልሸርቕ...