ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ሃገረ-ኤርትራ

ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ሃገረ-ኤርትራሕጊ ገበናዊ ስርዓት፣ ካብ ምሕባር ፍጻመ ገበን ክሳዕ ናይ መወዳእታ ውሳነ ምሃብ ኣብ ዚካየድ ገበናዊ መስርሕ ኣብ መንጎ መሰረታውያን መሰላት ክሱስን ህዝባዊ ረብሓን ሚዛን ንምሕላው ዝተኣታቶ ሕጊ እዩ። ገበን ከም ዝፈጸመ ዝተጠርጠረ ወይ ክሲ ዝቐረበሉ ዝኾነ ሰብ ነቲ ገበን ከም ዝፈጸሞ ኲኖ ርትዓዊ ጥርጣረ መርትዖ ክሳዕ ዚቐርበሉ ከም ንጹህ ሰብ ኪቝጸር ከም ዘለዎ፣ ካብ ዘይግቡእ ምርመራን ክስን ሓራ ኪኸውን፣ ሓገዝ ኣማኸርቲ ከም ዘድልዮም ዝተለልዩ ገለ ሰባት ኵሉ ግዜ ሓገዝ ኣማኸርቲ ኺረኽቡ፣ ሓደ ኽሱስ ኣብ መስርሕ ምርመራ ገበን፣ ክስን፣ መስርሕ ዳንነትን ብቕልጡፍን ፍትሓውን ኣገባብ ግቡእ መስርሕ ፍርዲ ኺረክብ ከም ዚግባእ፣ ገለ ኻብቶም ንሕግታት ኤርትራ ብምጥሓሶም ገበን ከም ዝፈጸሙ ንዝተጠርጠሩ ወይ ዝተኸሱ ሰባት ዚወሃቡ መሰላት እዮም። ጐኒ ጐኒ እዚ፣ እዚ ሕጊ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ገበናዊ መስርሕ ህዝባዊ ረብሓ ዚውክሉ ዝተፈላለዩ ትካላት፣ ብፍላይ ድማ ኣብያተ ፍርዲ፣ ምኽባር ሕጊ፣ ፖሊስ፣ ሰብ መዚ ኣብያተ ማእሰርትን ካልኦት ብተመሳሳሊ ደረጃ ዝቘሙ ኣካላትን ኺህሉ ዚድለ ደረታት ዕማም፣ ስልጣንን ዝምድናታትን ብንጹር ብምምልካት ህዝባዊ ረብሓ ይሕሉ። ህዝቢ፣ ብፍላይ ድማ በቲ ብቐጥታ ይጽለዉ እዮም ዚብሃሉ ብዱላት፣ ኣብቲ ኣጠቓላሊ ዕላማ ምክልኻል ገበናትን ቅልጡፍ መስርሕ ገበናዊ ኽስን ብንጡፍ ከም ዚዋስኡ ብምግባርውን ህዝባዊ ረብሓ ይሕሉ። (more…)

ገበናዊ ሕጊ ሃገረ-ኤርትራ
2015

ምርቃቕን ምድብታርን ገበናዊ ሕጊ ሃገረ-ኤርትራ

ገበናዊ ሕጊ ሃገረ-ኤርትራ 2015ብመሰረት ዓንቀጽ 2(4)(5) ናይ ሕጋዊ ምልክታ 14/1993 ሓላፍነት ምንዳፍን ምድብታርን ሕግታት ዝተዋህቦ ሚኒስትሪ ፍትሒ፣ መሰረታውያን ሕግታት ንኺነድፍ መንግስቲ ኤርትራ ሓላፍነት ምስ ሃቦ፣ ምኵራት ኣህጕራውያን ሰብ ሞያ ገበናዊ ስርዓት ምስታ ብኤርትራውያን ክኢላታት ሕጊ ዝቘመት ኮሚቲ ምምሕያሽ ሕጊ ተዋሃሂዶም ንኺሰርሑ ንመስርሕ ምንዳፍ ገበናዊ ሕጊ ኣበጊስዎ።

እታ ዝቘመት ኮሚቲ ብሩህን፣ ኵሉ ተጠቃማይ ብዝርድኦ ኣጸሓሕፋ ንክብርታትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ዝጠዓዓምን ገበናዊ ሕጊ ኸተዳሉ መምርሒታት ተዋሂብዋ። እዚ ብተኸታታሊ ኣኼባታትን ርክባትን እናተመስረሐ በቲ ሓደ፣ ኣብ ሕብረተሰብና ኽዝውተሩ ንዝጸንሑ ሕግታትን ከምኡውን ኣብ ተመኵሮታት ካልኦት ሃገራት ብዝተኻየዱ መጽናዕትታትን ከኣ በቲ ኻልእ፣ እናተደገፈ ናይ መጀመርያ ንድፊ ክቐርብ ክኢሉ።

ምቕራብ ናይቲ ንድፊ ተኸቲሉ፣ ሚኒስትሪ ፍትሒ፣ ኣብቲ ንድፊ ኽወሃቡ ንዝኽእሉ ርእይቶታትን ሓሳባትን ንምእካብ ዝዓለመ፣ ኣብ ስርዓተ-ገበናዊ ፍትሒ ንዝዋስኡ ኣተግበርቲ (more…)

ሲቪላዊ ሕጊ ሃገረ- ኤርትራ

ሲቪላዊ ሕጊ ሃገረ- ኤርትራመቕድም
ሰላም፣ ፍትሕን ራህዋን ዚሰፈና ብዅለንትናኣ ድማ ድልድልትን ስልጥንትን ሃገር ኣብ ምህናጽ ንመሰላትን ግቡኣትን ሕብረተሰብ ብግቡእ ዚገልጹ ሕግታት ኪህልዉ ይግባእ። ሓደ ኻብዞም ሕግታት ሲቪላዊ ሕጊ እዩ። ድሕሪ ናጻነት መላእ ሃገር ክስርሓሉ ዝጸንሐ ሲቪላዊ ሕጊ ከከም ኣድላይነቱ ምሕየሻ፣ መተካእታታትን ስረዛታትን ብምግባር መሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ተባሂሉ ኣብ 15 መስከረም 1991 ብኣዋጅ ቍጽሪ 2 ናይ 1991 ከም ዝቐውም ተገይሩ። (more…)

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣህጉራዊ መርመራ
ብዛዕባ ጃምላዊ ህልቂት ይነጽግ

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣህጉራዊ መርመራ ብዛዕባ ጃምላዊ ህልቂት ይነጽግ

መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ወተሃደራውን ጸጥታውን ኣሃዱታቱ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝፈጸምዎ ጃምላዊ ህልቂት ንምምርማር ክኢላ ጉጅለ መርመርቲ ክልኣኽ ዝቀረበ ጠለብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነጺጉዎ። እቲ ዘገርም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሻርነት ዘይብሉ ኣህጉራዊ መርመራ ንምክያድ ንዝቀረበ ጠለብ ንምንጻግ ዘቅረቦ ምኽንያት፡ “ብዛዕባ’ቲ ኣብዚ መጨረስታ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ህልቂት ኣህጉራዊ መርመራ ምክያድ ኣገዳስነት የብሉን፡ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ተጠቂሞም እንተ ድኣ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ መርመራ ከካይደሉ’ዩ” ክብል ገሊጹ። ካብዚ ክንርድኦ እንኽእል ከኣ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጀመርያ ናብ ወተሃደራውን ጽጥታውን ኣሃዱታቱ ንህዝባዊ ተቃውሞ ንምብርዓን ዝተፈላለየ ዓይነት ኣጽዋር ክጥቀሙ ትእዛዝ ሂቡ ከብቅዕ፡ ነቲ ብቀዳምነት ንሱ ዝሕተተሉ ኣረሜናዊ ገበን ባዕሉ መርመራታት ከካይደሉ ምባሉ እቲ ውጽኢት እንታይ ከም ዝኸውን ርዱእ ነገር እዩ። (more…)

Eritrean Delegation Statement at the UNHRC 67th Session– EXCOM Meeting

3 – 8 October 2016
Presented by Ambassador Tesfamicael Gerahtu, Ministry of Foreign Affairs, Eritrea

 

Excellencies and Delegates,

My delegation commends the UNHRC, EXCOM and the Chair person for organizing and leading the current session. I also congratulate you, HE Mr Filipo Grandi on your election as UN High Commissioner for Refugees and express my delegation’s readiness to engage and cooperate with your mandate. (more…)

L’Ethiopie à la croisée des chemins (2/3):
la dictature militaire de Mengistu

L’Ethiopie à la croisée des chemins (2/3): la dictature militaire de Mengist

par Mohamed Hassan / Grégoire Lalieu
Au-delà des mythes, l’empire de Hailé Sélassié cachait une réalité terrible pour la majeure partie des Éthiopiens. Portés par un grand mouvement populaire, de jeunes officiers de l’armée renversent l’empereur en 1974. Mengistu devient le nouvel homme fort d’Éthiopie, mais se montre incapable de répondre aux aspirations du peuple. Comment la révolution a-t-elle fait basculer le pays dans la dictature militaire ? Pourquoi les Éthiopiens sont-ils restés condamnés à la misère avec, comme point d’orgue, la dramatique famine de 1984 ? Pourquoi, alors que Michael Jackson et les stars du monde entier récoltaient des dons pour les victimes, BHL et Glucksmann ne voulaient-ils pas aider l’Éthiopie ? Dans cette deuxième partie de notre entretien, Mohamed Hassan explore les contradictions de la dictature militaire du Derg. Il dévoile également les origines du TPLF, cette organisation politique qui a succédé à Mengistu et qui s’accroche au pouvoir depuis plus de vingt ans. Dimanche 9 octobre, alors que la révolte gronde partout dans le pays, le TPLF a décrété l’Etat d’urgence.

Statement by H.E. Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs of the State of Eritrea

At the Extraordinary Session of the Assembly of the African Union on Maritime Security, Safety and Development
15 October 2016, Lomé, Togo

Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs of the State of Eritrea

Mr. Chairman,
At the outset, I wish to express my profound gratitude to the People and Government of the Togolese Republic for the warm hospitality accorded to us and for the excellent facilities put at our disposal.

Mr. Chairman,
Eritrea, as a coastal State with more than 3300 kilometers long mainland and island coast, more than 350 islands, about 50,000 square kilometers of territorial waters and an Exclusive Economic Zone nearly the same size as its land mass, recognizes the need for prudent, effective and integrated maritime governance.

Our seas and oceans hold enormous potential for improving the standard of life of our populations and for developing our economies as envisaged in Africa’s Agenda 2063 and the global Sustainable Development Goals (SDGs). Coastal and island communities depend on the seas and oceans for their livelihood. The importance of maritime transport to international trade cannot be over emphasized, as up to 90% of word trade is transported by sea. Our seas and oceans are home to rich flora, fauna and mineral resources that can contribute towards ensuring food security and the transformation of our economies. They are also major tourist attractions. (more…)

Statement by Mr. Arefaine Berhe, Minister of Agriculture, on World Food Day

Mr. Arefaine Berhe, Minister of Agriculture

Mr. Moderator!
Dean Semere Amlesom and the HAC Community

Ms. Bui Thi Lan FAO Representative in Eritrea!
Ms. Rose Ssebatindira – on behalf of the UN Resident Coordinator and UNDP Representative!
Mr. Haile Ghebru WFP, Officer in Charge !
High Government, PFDJ and Army Officials!

Excellencies Ambassadors and Members of the Diplomatic Corps.!
Religious Leaders!
Members of the Farming Community!
Invited Guests!
Ladies and Gentlemen!

First of all I thank all of you for accepting our invitation and travelling all the way to mark this year’s World Food Day in this beautiful College of Agriculture. I also take this opportunity to express my profound gratitude to the Dean, and Community of the Hamelmalo College of Agriculture for offering us this beautiful venue. As was explained by the dean, this is the main institution which is producing professional work-force which is manning the public and private sector and above all our future professional farmers and that is why we can not observe the World Food Day in A Better Place. (more…)

L’Ethiopie à la croisée des chemins 1/3

L’Ethiopie à la croisée des chemins

Par Mohamed Hassan / Grégoire Lalieu
Voilà plus d’un an que des manifestants défient le gouvernement éthiopien sous les tirs à balles réelles de la police. Sans défrayer la chronique ni même susciter l’intérêt des chancelleries occidentales promptes à promouvoir la démocratie partout dans le monde. « L’Éthiopie brûle », nous prévient Mohamed Hassan. Pour notre spécialiste de la Corne de l’Afrique, ancien diplomate éthiopien, les jours du gouvernement sont comptés. Pour le meilleur ou pour le pire. La chute du régime est une opportunité de voir les Éthiopiens construire un véritable État démocratique. Mais le pays pourrait tout aussi bien imploser dans des combats interethniques. L’Éthiopie est à la croisée des chemins. Après nous avoir fait traverser le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Est dans la Stratégie du chaos et Jihad made in USA, Mohamed Hassan nous emmène dans son pays, l’Éthiopie. Cette première partie porte sur l’Empire de Hailé Sélassié. Quelle réalité cachait le mythe du « roi des rois » ? Comment le seul pays d’Afrique à ne pas avoir été colonisé est-il devenu une caricature de néocolonie ? Pourquoi Mohamed Hassan voulait-il changer de nom lorsqu’il était enfant ? Retour sur un empire qui a alimenté bien des fantasmes…

الاجراءات الجنائية

5656توطئة
أن قوانين الاجراءات الجنائية قد وضعت للحفاظ على التوازن ، خلال كل العملية من تقديم التقرير حول الجرم الى صدور الحكم النهائي ، بين الحقوق الاساسية للمتهم ومصالح الراى العام في العملية الجنائية ، أن أى مشتبه به أو متهم بإرتكاب جريمة ما يجب أن يعامل بإنه برئ حتى تثبت إدانته بعيداً عن أى شك ، وأنه يجب أن يكون بمعزل عن التحقيقات والمقاضاة غير المرخص بها، وأنه كلما كانت هنالك حاجة، فإن الاشخاص المختارون يجب أن تتم مساعدتهم بالمشورة وأن المتهم يجب أن يخضع لمعاملة نزية أثناء مراحل التحقيق والمقاضاة بإسلوب يتسم بالسرعة والعدالة ، هى جزء من الحقوق التى توفرها القوانين الارترية لكل الاشخاص المشتبه بهم بإرتكاب جريمة ما . أن القانون الجنائي سيضمن تلقائياً مصالح الراى العام من خلال إقامة الخطوط الواضحة بين الوظائف والسلطات والعلاقات بين المؤسسات المختلفة التى تمثل مصالح الراى العام في العملية الجنائية مثل المحاكم وأقسام النيابة، والشرطة ، وسلطات السجون ، وغيرها من المؤسسات المكونة بشكل مماثل ، وعن طريق السماح للراى العام، وبصفة خاصة ضحايا الجرائم في المشاركة النشطة في الاهداف العامة لعملية منع الجرائم والمقاضاة السريعة. (more…)

مقدمة لقانون العقوبات

مقدمة لقانون العقوباتفوضت الحكومة الارترية وزارة العدل بوضع مسودة لقانون
العقوبات لدولة ارتريا. الوزارة ھى الجھة المنوط بھا قانونا بوضع
مسودات القوانين ، شرعت فى عملية إعداد المسودة بتجميع فريق من
الخبراء فى مجال القانون الجنائى ليعملوا مع لجنة وطنية
للاصلاحات القانونية والمكونة من المھنيين القانونيين الارتريين . لقد
تم توجيه لجنة الاصلاحات القانونية لإعداد مسودة قانون تكون
موجزة ومتاحة وتتوافق مع قيم وطموحات الشعب الارترى. وفى ھذا
الخضم تمتنظيم عدد لا يحصى من الاجتماعات والمراسلات
والدراسات حول كل من القوانيين العرفية والممارسات القانونية فى
إرتريا وتجارب الدول الاخرى. وقد توج كل ذلك بإنتاج مسودة أولية
للقانون الجنائى. وبعد تقديم المسودة، عقدت وزارة العدل لقاءات مع
الجھات الأساسية المنخرطة فى إدارة نظام العدالة الجنائية للحصول
(more…)

القانون المدنى الإرترى

مقدمةمقدمة
يجب أن تكون هنالك قوانين تسهل عملية بناء وطن يسوده السلام والعدل والازدهار – منيع من كل الجوانب ومتحضر – ويصون حقوق واجبات المجتمع كما ينبغى. أحد هذه القوانين هو القانون المدنى. (more…)

Statement by H.E. Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs of the State of Eritrea

during the General Debate of the 71st Session of the United Nations  General Assembly
26 September  2016, New York

Mr President, Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

This year  the people  of Eritrea  have been  celebrating the  silver jubilee  of their country’s independence since 1991. During the difficult years of the war for independence, very  few people  believed that  Eritreans  and  their  leadership were capable of this historic achievement as the odds were overwhelmingly stacked against them. Unlike in other liberation struggles, it was both superpowers, the United States and the Soviet Union, and not one or the other, who sought to crush by armed force their aspirations for self-determination. But the Eritrean people and their liberation movement, the Eritrean people’s Liberation Front, the predecessor of today’s People’s Front for Democracy and Justice, believed in the  justness of their cause and in their own determination and capability to win the war fair and square, to prevail in an unequal battle. (more…)

Statement by H.E. Osman Saleh,
Minister of Foreign Affairs of the State of Eritrea

during the XVII Non-Aligned Movement Summit on 17-18 September 2016, Island of Margarita, The Bolivarian Republic of Venezuela

Statement by Minister Osman Saleh H.E. Minister of Foreign Affairs of the State of Eritrea XVII Non-Aligned Movement Summit

Your Excellency, Mr. Nicolás Maduro Moros, President of the Bolivarian Republic of Venezuela, Heads of State and Government,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

Let me extend my heartfelt appreciation to the people and government of the Bolivarian Republic of Venezuela for the generous hospitality extended to my delegation since our arrival. I also wish to congratulate the Bolivarian Republic of Venezuela for its election to chair the Non-Aligned Movement.

Let me also express my delegation’s appreciation to the Islamic Republic of Iran, the outgoing chair of the Coordinating Bureau, for its able leadership in steering the work of our Movement for the last four years. (more…)

More Articles

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

Unjust and illegal Security Council Resolution 1907

 Security Council Resolution 1907

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

قرار مجلس الأمن 1907 ضد ارتريا جائر وغير عادل

Security Council Resolution 1907