ባይቶ ጸጥታን ኤርትራን
ምኽንያት ምሕላፍን ምልዓልን እገዳ እንታይ’ዩ?

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ ብ14 ሕዳር 2018፡ ነቲ ብ23 ታሕሳስ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብውሳነ ቁጽሪ 1907 ዘሕለፎ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳ ብምሉእ ድምጺ ብውሳነ ቁጽሪ 2444 ኣልዒሉዎ ኣሎ። ቅድሚ ሓቀኛ ምኽንያት ናይ’ቲ ንምልዓል ውሳነ እገዳ ካብ ኤርትራ ዝደረኸ ረቛሒታት ምቅራብና እምበኣር፡ ባይቶ ጸጥታ ነቲ እገዳ ንምሕላፍን ንምልዓልን ዝቀረቦ ምኽንታት ምጥቃስ ኣገዳሲ ይኸውን።

ቀዳማይ፦ ምኽንያት ምሕላፍ እገዳ
እቲ እገዳ ንምሓላፍ ዘቀረበ ምኽንያት ከምቲ ኣብ ውሳነ እገዳ ቁጽሪ 1907 ተጠቂሱ ዘሎ ኣብ ሓደ ነጥቢ ተጸሚቊ ክቀርብ ይኽእል። ንሱ ኸኣ “ኤርትራ ነቶም ኣብ ሶማል መስርሕ ሰላምን ሃገራዊ ዕርቂን ንምዕንቃፍን ርግኣት ዞባ ንምህዋኽን ዝስርሑ ዕጡቓት ጉጅለታት

እቲ ሕቶ “ምልዓል እገዳ” ዘይኮነ –
ብቐደሙኸ ስለምንታይ እገዳ’ዩ?

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፣ ትማሊ መዓልቲ፣ ነቲ ኣብ ታሕሳስ 2009 ከምኡ’ውን ኣብ ታሕሳስ 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘስገደዶ ዘይፍትሓዊ ውሳነታት እገዳ ኣልዒልዎ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ፡ ነዚ ንኣስታት 10 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘይምኽኑይ ጉድኣት ዘውረደ ኢፍትሓዊ ውሳነ ንምእራም ዝተወስደ ስጉምቲ ደንጉዩ እውን እንተመጸ ብሓጎስ ይቕበሎ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፣ መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝርከብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ በቲ ምስኩር ናይ መኸተ ያታኡን ዓቕሉን፡ ነዚ ጽንኩር እዋን ብጽንዓት በዲሁ፡ ብዓወት ምውጽኡ ልዑል ክብሪ ይህቦ። ከምኡ’ውን ንኹሎም ብሞራልን ዝተፈላለየ መገዲታትን፣ እዚ ዘሕፍር ውሳነታት እገዳ ንኽልዓል ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣዕሩኽ ኤርትራ ምስጋናኡ ይገልጽ። ዮሃና ንኹሎም! ነዚ ጸሊም ምዕራፍ’ዚ ብምዕጻው፣ ናብ መጻኢ ኣብ እንጥምተሉ ዘለና ኣጋጣሚ ግና፣ ካብዚ ተሞኩሮ’ዚ ዝተጋህደ ሓቅታት ከነስተንትኖ ግቡእ እዩ። ኤርትራ ስለምንታይ እያ ግዳይ ኮይና? ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝተፈጸመ ላግጺ ዝደገፈ ኩነታትከ እንታይ’ዩ? . .

President Isaias Afwerki -“The changes we are witnessing in Eritrea and Ethiopia reflect the two peoples’ resistance and resolve”

In an interview conducted with national media outlets on Saturday 3 November 2018, President Isaias Afwerki discussed the significance, progress, and regional ramifications of the recent historic peace agreement between Eritrea and Ethiopia and other related developments. Excerptst of the interview follow.

The peoples of Eritrea and Ethiopia have waged long and costly struggles for justice and liberation. And in this past June, 16 years after the decision by the Boundary Commission, the new Ethiopian government announced its full acceptance of the Commission’s ruling and its readiness to implement it without equivocation. As a result, both governments have started to take bold measures to put their bilateral ties back on the positive track. What is the political backdrop of this new reality?

The border problem, the failure to implement the EEBC decision, should not be seen in isolation; outside the larger context.

ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ታሪኽ
ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ-መሕትቱ ኣስፊሑ ከምዝገለጾ፡ ዞባና፡ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽን ፍሉይን ታሪኻዊ መዋእል ኣብ ዝሰጋገረሉ ነጥበ መቐይሮ ይርከብ። ከምዝፍለጥ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን፡ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ድሕሪ ምብቅዑ፡ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ንኣስታት 80 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ዘየዕርፍ ኲናትን ግጭታትን፣ ኣብ ዓዘቕቲ ፖለቲካዊ፡ ቍጠባዊን ማሕበራዊን ቅልውላዋት ተሸሚሙ’ዩ ኣሕሊፍዎ። ዘይሕጋዊ ጎበጣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘስዓቦ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ፣ ኲናት ሶማልን ኢትዮጵያን፣ ግጭት ሰሜንን ደቡብን ሱዳን፣ ውሽጣዊ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ተቓውሞ ህዝብታት ኢትዮጵያ፣ ሕንፍሽፍሽ ሃገረ ሶማልን ግብረሽበራዊ ምንቅስቓሳትን፡ ገለ ካብ’ቶም ሰላምን ቅሳነትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሪጎም፡ ወርቃዊ ግዜን ዕድላትን ህዝብታት ናይ’ዚ ዞባ ዘባኸኑ ጉሉሓት ብድሆታት

ቃል ኣሰናዳኢ

ንስለ ዕላማን ባህጊን ሕብረተሰብ ምዉፋይ፡ ብርቱዕ ሃገራዊ ፍቕሪ ዘለዎ መንእሰይ ጥራይ ዝበጽሖ ደረጃ ንቕሓት እዩ። ናይ ትማሊ ሃገራውያን መንእሰያት ነዚ ብተግባር ኣመስኪሮሞ እዮም። ትውፊቶም ከኣ ኣብ’ዞም ናይ ሎሚ መንእሰያት ደሚቑ ይርአ ኣሎ። ናይ ትማሊን ሎሚን መንእሰይ ኤርትራ፡ ንኹሉ ሃገራዊ ጉዳያት ብሓላፍነታዊን ዋንነታዊን መንፈስ ዘዐውት፡ ብእኩብ ዝሓስብ፡ ምእንቲ ሓባራዊ ረብሓ ዝዉፈን ብምዃኑ፡ ጉዕዞ ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ወትሩ ዕዉት ክኸውን ካብ ዘኽኣሎ ረቛሒታት እቲ ዝዓበየ እዩ። ኣንጸባራቒ ታሪኽን ድሙቕ ዓወትን መንእሰያት’ዚ ሃገር ግን፡ ሳላ ኣልያን ምምእዛንን ናይ መላእ ሕብረተሰብን መሪሕነቱን ዝተፈጠረ ምዃኑ ክርሳዕ ኣይግባእን፡፡ እጂ እውን፡ ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ሓድሽ ታሪኻዊ ናይ ሰላምን ትስፉውን መድረኽ፡ መንእሰያት ብዝለዓለ ወኒን ናህሪን ገስጊሶም፡ ራእይ ህዝቢን ሃገርን ኣብ ምዕራፉ ከብጽሑ፡ ውሕሉልን ኣተባባዒን ምእዘና ሕብረተሰብን መሪሕነቱን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እሞ፡ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ፡ ግንባርን ሕብረተሰብን ብዕቱብነት ክሰርሕሉ ዝግባእ’ዩ። ናይ’ዚ መድረኽ መንእሰይ እውን ከም ቀዳሞት መንእሰያት ኣብ ህንጸትን ልምዓትን ሃገር፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓድሽ ታሪኽ ክሰርሕ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኤርትራውያን ከም ህዝቢን ሃገርን ብዝለዓለ ናህሪ ኣብ…

Education: Key to Development

by Habtom Tesfamichael | Education has long been recognized as a central element in development. It is a vital input in modernization, where developing countries, particularly in Africa, began their drive for social and economic development since their independence.

Education is a means of raising political and social consciousness and increasing the number and level of skilled workers. An educated, skilled workforce is critical to a country’s development, and there is no nation that fails to give attention or direct investment toward education. The Government of the State of Eritrea considers education to be the cornerstone of all national development efforts, particularly in human resources development, economic growth, and poverty alleviation.

(more…)

መእተዊን መደምደምታን መጽሕፍ
ዓቢ ፖለቲካዊ ጸወታን ሻውዓይ ምዕራፍ ባይቶ ጸጥታን
ባይቶ ጸጥታ ኣንጻር ኤርትራ ዘሕለፎ ውሳኔ ቁ.1907

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ፡ ብ23 ታሕሳስ 2009 ብቁጽሪ 1907፡ ብ5 ታሕሳስ 2011 ብቁጽሪ 2023፡ ብ24 ሓምለ 2013 ድማ ብቁጽሪ 2111 ዝፍለጥ ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳኔታት እገዳ ኣንጻር ኤርትራ ከም ዘሕለፈ ይፍለጥ። መበገሲ ናይቶም ዳሕረዎት ውሳኔታት እቲ ብቁጽሪ 1907 ዝፍለጥ ውሳኔ ስለዝኾነ ድማ፡ መጽናዕታዊ ጽሑፈይ ናብኡ ዘተኮረ ክኽውን እዩ።ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ ብ23 ታሕሳስ 2009 ኣብ ዘካየዶ መበል 6254 መጋባእያ፡ ንምዕራፍ 7 ቻርተር ው.ሕ.ሃ መሰረት ብምግባር ኣንጻር ኤርትራ መርትዖታት ዘይብሉ ዓማጺን ዘይፍትሓውን ውሳኔ ኣሕሊፉ። ነዚ ውሳኔ’ዚ ከሕልፍ ከሎ ዘቕረቦ ምኽንያታት፡ “ሃገረ ኤርትራ ንዕጡቓት ምንቅስቓስ ሶማል ፓለቲካዊ፡ ፋይናንሳውን ሎጂስቲካውን ሓገዝ ትህብ ኣላ፡ ንመሰጋገሪ ፈደራላዊ መንግሰቲ ሶማል ኣፍልጦ ኣይሃቦቶን፡ ሓይልታታ ካብቲ ምስ ጂቡቲ ዘዳውባ ከባቢታት ብፍላይ ከኣ ካብ ራስ ዱሜራን ደሴት…

Key Note of Minister Arefaine Berhe on the occasion of World Food Day

Invited Guests!
Ladies and Gentlemen!

At the outset I warmly welcome you all for taking your time to participate in this year’s World Food Day. The theme of this year is “Our Actions are our Future – A Zero Hunger World by 2030 is possible.”

Dear Participants!

Before we talk about our actions, I am sure, you can appreciate that proper diagnosis about the situation on the ground must be made. Eventhough achieving Zero Hunger is a function of concerted efforts among many sectors, the most significant actor is the agricultural sector simply because about eighty percent of the world’s poor live in rural areas where people depend on agriculture, fisheries and forestry for a living.

(more…)

Eritrea: Basic Education Statistics
2016/17

‘Eritrea: Basic Education Statistics is the official, annual education publication of the Ministry of Education (MoE) dealing with basic education statistics. It is the 20th report produced by the Department of Research and Human Resource Development in terms of organization of schools in the six administrative zobas, the Zobas. The sources of information for this publication are annual school censuses carried out by Zoba education offices through standard questionnaires.

This publication covers data from Early Childhood Education (ECE) and General Education (Elementary, Middle and Secondary level). The main purpose of the 2016/17 publication is to provide useful, relevant, reliable and up-to-date information on education for various stakeholders within and outside the education sector. The MoE believes that the data presented in this publication is by no means considered exhaustive.

قراءة تحليلية
لكلمات الدول الاعضاء في مجلس الامن
بعد رفع العقوبات عن ارتريا

مجلس الامن

بقلم: دأحمد حسن دحلي

ناقش السفراء الخمسة عشر للدول الاعضاء في مجلس الامن، أي كل من [ الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية والصين وبريطانيا وفرنسا، واثيوبيا وبولندا وبوليفيا والبيرو والسويد وغينيا الاستوائية وكازاخستان وساحل العاج والكويت وهولندا ] في الجلسة رقم 8398 والمنعقدة في 14 نوفمبر 2018 مشروع ” القرار رقم 2044 والقاضي برفع العقوبات عن ارتريا ” والمقدم من قبل المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية. وترأس الجلسة السفير الصيني ما جاوشو قائلا : ” وفقا للمادة 37 من النظام الداخلي لمجلس الامن، أدعو ممثلي جيبوتي وارتريا والصومال الى المشاركة في هذه الجلسة.” [ 1 ]وطرح المشروع للتصويت عليه برفع الايدي، فوجد التأييد من قبل كل الدول الاعضاء، واعتمد رسميا كقرار رقم 2444 لمجلس الامن الدولي. بعد اعتماد القرار 2444 ورفع العقوبات غير القانونية المفروضة من قبل مجلس الامن على ارتريا بموجب القرار 1907 المعتمد في 23 ديسمبر 2009، أفسح رئيس مجلس الامن المجال…

In the Blue Villa at the Orphanage No One is Ever Home Alone

by Nemron Yohannes Iyassu | The Eritrean War for Independence and the 1998-2000 Ethiopian-Eritrean Border War left deep marks on the society. Thousands of soldiers lost their lives, countless innocent civilians were displaced, maimed, and killed, villages and homes were destroyed. The disasters of war have led to severe social problems, including broken families and many orphans. For many single-headed families, predominantly led by widows, raising their children alone is stressful. In particular, they face considerable economic, physiological and social challenges.

(more…)

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ
ካልኣይ ክፋል
ኣልማማዊ ቝጠዐ
ቀዳማይ ምዕራፍ፣
ምብ’ ርባር

(4)

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
እድሪስ: ቆልዑ ምምሃር ዝብል ክቱር እምነት ስለ ዝነበሮ: ንመንሱር ቦኽሪ ወዱ: ከም’ቶም ካልኦት ደቂ ዓዱ ዝገብሩዎ: ናይ ቁርኣን ትምህርቲ ንኽወሰድ ኣብ ከባቢ ዓዱ ኣብ እትርከብ ሃይማኖታዊት ቤት ትምህርቲ ከም ዝኣቱ ገበረ። መንሱር ገለ ካብ ጥቕስታት ቅዱስ ቁርኣን ከነብብ ምስ ጀመረ: ብደገፍ ወላዲኡ እድሪስ: ኣብ ከተማ ባጽዕ እትርከብ: ብቋንቋ ጥልያን እተምህር ቤት ትምህርቲ ባድሬ ኣተወ። እንተኾነ እድሪስ: ናይ መራሕ መንግስቲ ኣስፈሃ ወልደሚካኤልን ተድላ ባይሩን ፖለቲካዊ ዕግርግርን ግፍዕታትን እናኸረረ ምስ ከደ: ዓዱ ገድፉ ንሱዳን ኽስደድን ኣብ ከተማ ከሰላ ክሰፍርን ተቐሰበ።እድሪስ: ኣብ ሽንጭሮታትን ጎቦታትን ኣታካ (1) ዝርከብ ከባቢ ካብ ዝሰፍር ኣትሒዙ: ዘሻቅሎ ነገር ኣይነበረን። ደቁ መንሱርን ዘይነብን ዕድል ትምህርቲ ከይሓልፎም ዝብል ጥርጣረን ስክፍታን ኣይነበሮን ክበሃል ግን ኣይከኣልን። ሓደ መዓልቲ: እቲ ዝፈትዎ ዋና ቤት-ሻሂ: እድሪስ ኣብ ሓሳብ ጥሒሉ ከም ዘሎ ምስ ተዓዘበ፣ ተቐላጢፉ:-“ደሓን ዲኻ ኣብ ዓሚቚ ሓሳብ…

Dr . Donatella’s vision of collaboration for Eritrean and Italian Schools

Billion Temesghen | Education has been a key area of focus for Eritrea since the country’s independence. The People and Government of Eritrea have worked closely with several international organizations and institutions in order to improve the quality of education in the country.

(more…)

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ
ካልኣይ ክፋል
ኣልማማዊ ቝጠዐ
ቀዳማይ ምዕራፍ፣
ምብ’ ርባር

(3)

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

እድሪስ፡ ክበጽሖም ዝግባእ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት መርዓን ሓዘንን እንተ ዘይረኺቡ፡ ምስ ዝፈልጦም ሰባት ንሓደ ክልተ ሰዓት፡ ሻሂ ቡን ኣብ ገለ እዋን ድማ፡ ዝሑልን ሓድሽን ጽሟቚ ለሚን እናሰተየ፡ ፖለቲካዊ ኣርእስታት ኣልዒሉ እናተኻተዐ፡ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ዕርፍቱ ኣብ እንዳ ሻሂ ኣቶ ማሕጁብ ኣልጃዓሊ ኾይኑ የሕልፎ ነበረ።ኣቶ ማሕጁብ ኣልጃዓሊ፡ ምፍልላይ ኣዕሩኽን ኣዝማድን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ዝርዳእ፡ ኩነታት ኣዕሩኽቱ ኣብ ግምት ዘእቱ፡ ዓቃልን ለጋስን ሰብ ብምንባሩ፡ እቲ ብማዕዶ ዝተዓዘቦ ብኽያትን ምድፍናቕ እድሪስን ዓርኩን ከህድኦም ብምባል፡-“ስለምንታይ ከም ኣንስቲ ትበኽዩ ኣለኹም? ዝርእየኩም ሰብ እንታይ ክብለኩም’ዩ? በጃኹም ብኽያት ግደፉ።”ሓንቲ ምሸት ከም ልሙድ፡ ኣብ’ታ እንዳ ሻሂ ዘስተማቕሮ ጽሟቚ ለሚን እናሰተየ ከሎ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ባጽዕ ዝገደፎም፡ ወዲ እታ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ፖሊስ መንግስቲ ኣስፈሃ ወልደሚካኤል ዝነበረት ዓዲ፡ “ዓይለትን ጉምሆትን” ዝኾነ፡ ኣቶ ዑመር የመኒ ዝተባህለ ዓርኩ ብማዕዶ ረኣየ። ከይተፈለጦ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ጠንጢኑ ናብ’ቲ ዝረኣዮ ዓርኩ ኣምረሐ። ክልቲኦም ክራኸቡን ተሓቛቚፎም ክሰዓዓሙን ኪበኽዩን ሓደ ኮነ።

 

All Roads Lead to Sawa!

By Nemron yohannes Iyassu | There is one place that Eritreans cherish and greatly respect. Sawa. For their final year of high school, Eritrean students head to Sawa. Navigating the roads through Keren, the rich Gash Barka region, Agordat, and numerous other beautiful towns, you may begin to think that the desert has no end. But it does.

(more…)

مجلس الامن وارتريا
ما أسباب فرض ورفع العقوبات ؟!

بقلم: د.أحمد حسن دحلي
أصدر مجلس الامن في 14 نوفمبر 2018 وبالإجماع القرار رقم 2444 ورفع بموجبه العقوبات غير القانونية وغير العادلة التي فرضها على ارتريا في 23 ديسمبر 2009 عبر قراره المشؤوم رقم 1907. وقبل الحديث عن الاسباب الحقيقية وراء رفع العقوبات عن ارتريا، من الاهمية بمكان التذكير بالأسباب الي صاغها مجلس الامن لفرض ورفع العقوبات.

أولاـ أسباب فرض العقوبات
تتلخص هذه الاسباب في نقطة واحدة وهي كما ورد في نص القرار رقم 1907
” تقدم ارتريا دعما سياسيا وماليا ولوجستيا لجماعات مسلحة تعمل لتقويض السلام والمصالحة في الصومال والاستقرار في المنطقة.”

ثانياـ الاسباب الصورية لرفع العقوبات
ورد في قرار مجلس الامن رقم 244 ” رفع الحظر المفروض على الاسلحة وحظر السفر وتجميد الارصدة والجزاءات المستهدفة المفروضة على ارتريا.”ويحدد القرار سببين اساسيين لرفع العقوبات عن ارتريا وهما

ارتريا…رحلة في الذاكرة بالتجرنيا

بعد انتظار دام زهاء ست سنوات ظهرت طبعة التجرنيا لكتاب ” ارتريا رحلة في الذاكرة ” للسفير أحمد طاهر بادوري. ولقد تم تدشين الكتاب في السادس عشر من الشهر الحالي في أسمرا. والقى وزير البيئة والمياه والاراضي، تسفاي جبري سلاسي كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: ” بادوري انسان متواضع وعلاقاته مع الجميع جيدة، وهو شخص وفي لوطنه وشعبه وثورته، و انسان لا يرتاح له البال حتى يكمل كل ما كلف به من مهام. ويتمتع بادوري بذاكرة قوية تحفظ وبدقة تفاصل الاحداث الى عاشها وعايشها. وعبر هذا الكتاب لقد فتح المجال أمام كل المناضلين لكي يطرقوا باب تسجيل التاريخ البطولي الذين ساهموا في صنعه وذلك في سياق توثيق تاريخ ارتريا منذ بداية الكفاح المسلح لغاية التحرير الكامل للتراب الوطني.”.

الامين عبد اللطيف
نصف قرن من الابداع الغنائي

جريدة ” ارتريا الحديثة “

تم تدشين كتاب بالغة العربية بعنوان الامين عبد اللطيف نصف قرن من الفن والعطاء يوثق الكتاب السيرة الذاتية والفنية لحياة الاستاذ والفنان الراحل/ الامين عبد اللطيف من تأليف الصحفي محمود عبدالله (ابو كفاح)، ودشن الكتاب في قاعة سينما أسمرا يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من اكتوبر، بحضور كلا من وزيرة العدل السيدة/ فوزية هاشم، ومسؤول قسم البحوث والتوثيق السيد/ زمهرت يوهنس، ومسؤول الشؤن الثقافية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد/إبراهيم اكلا، ورئيس إتحاد الفنانين السيد/ محمد عثمان، ورئيس جمعية اسمرا الفنية السيد/جابر محمود، واسرة الفنان الراحل الامين عبد اللطيف، والعديد من الفنانين والادباء والعاملين في المجال الفني والمدعوين. احيت حفل تدشين الكتاب فرقة بيشا الفنية عبر مقدم برنامج حفل التدشين الفنان/ تسفاي قرماي، استهل البرنامج بوقفة حداد على أرواح شهدائنا على انغام لحن موسيقي يخلد ارواح الشهداء، ثم تلا ذلك تقديم لحن من ألحان الفنان الراحل/ الامين عبد اللطيف، بلغة التقري بعنوان (يما) وهي من الالحان القديمة والمحبوبة وهي إحدى الاغاني التي تميز بها…

تصريح صحفي
السؤال ليس رفع الحظر، بل لماذا فرض اصلاً؟

اليوم قرر مجلس الامن الدولي رفع قرار الحظر الجائر الذي فرضه على ارتريا في ديسمبر 2009 و2011.ان الحكومة الارترية وإذ ترحب بخطوة قرار رفع الحظر الذي فرض على ارتريا منذ عشر سنوات والتي هدفت لتصحيح القرار الجائر وان جاءت متأخرة، ذلك لأن الحظر الذي فرض دون مبررات ومسوغات قانونية تضرر منه الشعب الارتري. وبهذه المناسبة فإن الحكومة الارترية تهنئ الشعب الارتري داخل الوطن والمهجر الذي تصدى ببسالة للظروف الحالكة والتي خرج منها منتصراً ، والتهنئة كذلك لكل اصدقاء ارتريا الذين حاولوا بكل السبل من اجل العمل على رفع الحظر المخجل بحق ارتريا.ونحن إذ نودع تلك الحقبة السوداء، ونتطلع للمستقبل، علينا الاستفادة من تلك التجربة بالخروج ببعض الحقائق ونستخلص منها العبر .لماذا صارت ارتريا الضحية، وماهي الآثار التي خلفها الاستهتار بالقانون الدولي ، وقد اصبحت حقائق واضحة للجميع .

Press Statement – Issue is not the lifting of, but why sanctions in the first place?

The UN Security Council has today lifted the unwarranted sanctions that were imposed on Eritrea in December 2009 and 2011 respectively.

The Government of Eritrea welcomes this belated decision to redress injustice, almost a decade after nefarious acts were taken inculcating indefensible harm on the country. At this juncture, the GOE pays tribute to the vigorous defiance of the people of Eritrea inside the country and abroad against injustice; to their characteristic resilience and patience in the face of adversity. It also expresses its gratitude to all friends of Eritrea who added their moral weight, and contributed in different ways, to the lifting of the ignominious sanctions. Congratulations to all!

But even as we turn the page of this dark chapter and focus on the future, we must ponder on, and take stock of, what transpired; why Eritrea was needlessly victimized; what were the dynamics that underpinned a travesty of international justice on this scale?

(more…)

مرحلة جديدة في تاريخ شعوب القرن الافريقي

لقد ذكر فخامة الرئيس إسياس أفورقي في لقاء سابق أجرته معه وسائل الإعلام المحلية، بأن منطقة القرن الأفريقي تمر الآن بمرحلة العبور نحو عصر تأريخي جديد وفريد. وكما هو معروف، وفي منتصف القرن الماضي، وبعد أن إنتهى عصر الإستعمار الأوروبي، عانت منطقة القرن الأفريقي من الصراعات والحروب المتتابعة، إضافة إلى الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية لمدة ثمانين عاماً. حيث تمثلت تلك التحديات التي واجهت منطقة القرن الأفريقي في الهيمنة على إرتريا والذي أدى بدوره إلى إندلاع الكفاح التحرري الذي دام طويلاً، إضافة إلى الحرب الصومالية – الإثيوبية، الصراع بين شمال وجنوب السودان، المقاومة الداخلية السياسية والمسلحة لشعوب إثيوبيا، إنتشار الفوضى في جمهورية الصومال بما في ذلك …

Joint Statement of the Bahr Dar Meeting Between the leaders of Ethiopia, Somalia and Eritrea

The leaders of Ethiopia, Somalia and Eritrea, Prime Minister Abiy Ahmed, President Mohammed Abdullahi Mahmud Farmajo and President Isaias Afwerki held a series of consultations in Bahr Dar, Ethiopia on November 9-10, 2018.

The three sides stressed that this, their second meeting in as many months highlights the historic transformation towards peace and integration in the horn of Africa. In their consultation, the three leaders reviewed developments and achievements since the signing in Asmara of the joint declaration on friendship and comprehensive cooperation between the three countries. (more…)

اللعبة الكبرى والفصل السابع

جاء في مقدمة كتاب ” اللعبة الكبرى والفصل السابع ” الصادر في مصر عن ” الهيئة المصرية العامة للكتاب ” للد. أحمد حسن دحلي ” اصدر مجلس الأمن الدولي في جلسته 6254 المعقودة في 23 ديسمبر 2009 القرار رقم 1907 ضد اريتريا وفرض عليها حزمة عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بذريعة ان دولة اريتريا تقدم دعما سياسيا ولوجستيا وماليا للحركات المسلحة الصومالية ولعدم اعترافها بـ ” الحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية ” ولعدم سحبها لقواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي ، ولا سيما في رأس دميرا وجزيرة دميرا. وتتمثل تلك العقوبات المفروضة على اريتريا من قبل مجلس الأمن في حظر شراء الأسلحة، وتجميد أموالها وأصولها المالية ومواردها الاقتصادية، ومنع سفر بعض شخصيات الدولة.وهذا القرار جائر وغير عادل ولا يستند على أسس قانونية، فانه لا يرتكز إلا على الإرادة السياسية العارمة للإدارة الأمريكية في فرض عقوبات مجحفة بحق اريتريا، لا لجريمة ارتكبتها، وإنما بسبب تشبثها وتمسكها باستقلالية وسيادية قرارها السياسي سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي…

Interview with
Mohamed Hassan
“The spring of Ethiopia”

Frans DE MAEGD
Investig’Action

In August, Mohamed Hassan returned from a trip to Ethiopia. He has traveled throughout the country and has been visiting several regions such as Oromia, Amhara and Somali Region (Ogaden). Mohamed gave lectures and participated in seminars. He met several former opposition leaders and had a meeting with the new Prime Minister, Abiy Ahmed. The trip was also a personal boost for him. At the beginning of his journey, some have recognized him because for years he has presented his analyses on the Web TV of the opposition: Oromo TV, SBS – Amharic and ESAT TV. During his stay, he even became a celebrity because of his regular appearances on national and local television. People came to shake his hand, young Ethiopians of different nationalities thanked him for his analyses and efforts. He received gifts from ordinary people.

الرئيس إسياس أفورقي في حديث لوسائل الاعلام الارترية

التغيير في إثيوبيا برغبة الشعب الإثيوبي ودعم الشعب الإرتري ما يعني بأن الشعبين لن يقبلا الدخول في صراعات وتجاذبات مستقبلاً

اجرت وسائل الاعلام المحلية مساء السبت الماضي الثالث من نوفمبر لقاء مع فخامة الرئيس اسياس افورقي تحدث فيه عن عملية السلام بين ارتريا واثيوبيا التي بدأت الشهور القليلة الماضية وما تلتها من تطورات فإلى مضابط ما جاء فيه.
فخامة الرئيس، حدثت في الأشهر الماضية العديد من التطورات التي رافقت إتفاق السلام التاريخي بين إرتريا وإثيوبيا ،والذي يسير الآن بوتيرة متسارعة. وفي الجزء الأول من حوارنا مع فخامتكم، سنتطرق فقط حول تلك التطورات الإيجابية. وفي الجزء الثاني، سنقدم أسئلة حول التطورات المصاحبة لأجواء السلام وإنعكاساته على المسار الإقليمي والمحلي. فخامة الرئيس، كما هو معلوم، الشعب الإرتري وكذلك الشعب الإثيوبي خاضا نضالاً مريراً لأزمنة طويلة، وقدما تضحيات جسيمة من أجل تحقيق العدالة والحرية لشعبيهما. وفي شهر يونيو الماضي، وبعد ستة عشر عاماً من إصدار مفوضية ترسيم الحدود الإرترية-الإثيوبية قرارها النهائي والملزم في قضية الحدود، أعلنت الحكومة الإثيوبية الجديدة تأكيدها وإستعدادها لتطبيق كافة بنود…

Joint Press Statement following the visit by the Foreign Ministers of Eritrea and Ethiopia to Mogadishu Somalia, October 2018

The Foreign Minister of the State of Eritrea H.E Osman Saleh Mohammed and the Foreign Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia H.E Workneh Gebeyehu paid an official visit to Mogadishu, Somalia on 17 October 2018. The visit was part of the heightened diplomatic cooperation between the three nations and the continuing dialogue process following the trilateral agreement signed by the leaders of Eritrea, Ethiopia and Somalia in Asmara in September 2018. During the visit, the Foreign Ministers were received by the Somali Foreign Minister and paid a courtesy call on H.E Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo, President of the Federal Republic of Somalia. The Ministers also held talks with Prime Minister H.E Hassan Ali Khaire. (more…)

Horn of Africa speaks in one voice on lifting sanctions on Eritrea at#UNGA73

Ethiopia’s Ministry of Foreign Affairs website: http://www.mfa.gov.et/web

Ministers of Foreign Affairs of Horn of Africa namely: Ethiopia, Djibouti, Somalia and Eritrea united in lifting sanctions laid on Eritrea on #UNGA73 . In this regard, the Minister of Foreign Affairs of Ethiopia along with his Djibouti, Somalia and Eritrea voiced their stands to the world to left the sanctions.

The Minister of Foreign Affairs of Ethiopia, Dr. Workneh Gebeyehu said Ethiopia and Eritrea have opened a new chapter in their relationship, ending two decades of conflict. We are normalizing relations and charting a future in which our relationship will truly reflect the longstanding ties between our two peoples. Further, he said Somalia and Eritrea have reconciled their differences and re-established diplomatic relations. It marks a new relationship between the two countries. Early this month, we held a Trilateral Summit of Eritrea, Ethiopia and Somalia in Asmara.

(more…)

International Peace Day celebration

Asmara, 16 November 2018- International Peace Day was celebrated on 15 November here in the capital Asmara. The Peace Day celebration was organized by the Office of the United Nations in Eritrea.

Speaking at the event, Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs, said that the inalienable right of any people to live in peace without any threats is a sacrosanct aim in the UN Charter reflecting interlink of peace, security and development and that asserts the obligation of each state to uphold collective responsibility.

(more…)

More Articles

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة