ወግዒ ምስ ሓርበኛ ሮሞዳን መሓመድ ኑር – 2003

ብኣጋጣሚ መበል 42 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ

ጳውሎስ ነታባይ

ኣሽንባይዶ 39 ዓመት፡ 39 ስጉምታት’ኳ ጋእ ኢልካ ንድሕሪት ክትምለሰን ኣዝየን ኣድከምቲ እየን። ገለ ሰብ፡ ገና ጕዕዞ ከይጀመረ ዘልሓጥን ሰንደልደልን የብዝሕ። ክንዮ እቲ ራሕቂ ዘሎ ምስጢር ሓሕዩን ፈቲጉን ክፈልጦ ንያት የብሉን። እቲ ምስጢር፡ ኣብ ንያትን ጽንዓትን፡ ኣብ ዕላማኻ ምፍቃርን እምነትን’ዩ ዘሎ። ኣብቲ ብርቱዕ ደበንገረ ጸላም ዘሎ ንእሽቶይ ጩራ፡ ናይ ዝነወሓ ጕዕዞ ተስፋ እያ። ሓደ ካብቶም ብዘይጽንፈፍ ተስፋ ዕላማኦም ኣሚኖም፡ ንሃገሮምን ህዝቦምን ኣብ ምፍቃር ጸኒዖም ዋጋ ሂቦም ኣብ ቃልስን መንገዲ ቃልስን ዝሸምገሉ ተጋደልቲ፡ ሓርበኛ ሮሞዳን መሓመድ ኑር እዩ። ድሕሪ 39 ዓመታት፡ ነቲ ናይ ሽዑ መንእሰይ ሮሞዳን መሓመድ ኑር ሕጂ ክንረኽቦ ኢና። እቲ ርክብ፡ ኣብዚ ንመበል 42 ዓመት ብረታዊ ቃልስና እንዝክረሉ ዘሎና ግዜ ክኽውን መሪጽና። ከመይሲ፡ ኣብዚ ነዊሕን መሪርን ጕዕዞ ብረታዊ ቃልስና፡ ተጋዳላይ ሮሞዳን መስርዕ ኣይቆረጸን፡ ኣይተበርየን፡ ሓደ ክልተ እናበለ 30 ደፊኑ 91 ናጽነት ኣበሲሩ። ሓርበኛ ሮሞዳን ኣይደኸመን፡ ኣይሰልከዮን፡ ተጋዲሉ ኣጋዲሉ ጕዕዞ 30

download

ዓለማዊ ግንባር ኣንጻር ዕብለላን ተጻብኦታትን

ኣብ’ቲ “ታሪኽ ኣብቂዑ እዩ” ዝብል፡ ንዲናሚክ ታሪኽ ሕብረተሰባት ዝጐሰየ ብድዕተኛ ቅማረ ተመርኲሱ ዝተቐርጸን ንኣጀንዳታትን ረብሓታትን ብኣመሪካ ዝምራሓ ሃገራት ምዕራብ ዘገልግል ዘይምዕሩይ ኣህጉራዊ ስርዓት፡ ንመትከላትን ዕላማታትን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምድኻምን ንልዑላዊ ማዕርነት ሃገራት ኣብ ሓደጋ ብምእታውን፡ ንሰላምን ጸጥታን ዓለምና ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ይርከብ። እዚ ምስ ምብራኽ ንቕሓት ህዝብታት ዝያዳ ዝቃላዕ ዘሎ ሜላታት ሃገራት ምዕራብ፡ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሓያል ምትፍናን ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ፡ እቶም ንፖለቲካውን ተግባራውን ውሱንነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘግሃዱን ምንጪ ምትፍናናት ሓያሎ ሃገራት ኰይኖም ዘሎዉን ተኸታተልቲ ቅልውላዋት ጸጥታ፡ ኲናት ናጎርኖ-ካራባኽ፡ ግጭት ኢትዮጵያ፡ ዕልዋ ሚያንማር፡ ናይ ወርሒ ግንቦት ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን፡ ከምኡ’ውን ቍጽጽር ጣሊባን ንኣፍጋኒስታንን ካልኦትን፡ ገለ ካብቶም ዝጥቀሱ እዮም። ባይቶ ጸጥታ፡

download

Professor Aman Russom: “We are going to get past this pandemic together!”

Aman Russom is a professor working as the head of a division called Nano Biotechnology at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. He was born in Eritrea and have been an available resource for his country in fields related to his expertise. He believes if all of us integrate our resources, the pandemic will go away with minimum loss. As part of their research, Professor Aman and his colleagues work on a variety of diagnostic means compatible to the Sub-Saharan Africa. He has come to visit and see with his own eyes the wellbeing of what he calls ‘home’ in the middle of the pandemic.

Please introduce yourself to our audience.
My name is Aman Russom, a professor. I am head of the Division of Nano Biotechnology at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. This means that I am basically a full time researcher…

download

Joint Statement by Foreign Ministers  Of the State of Eritrea And the People’s Republic of China

1-At the invitation of H.E. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs of the State of Eritrea, H.E. Wang Yi, State Councilor and Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, undertook an official visit to Eritrea from 4 to 5 January 2022. During the visit, State Coucilor and Minister of Foreign Affairs Wang Yi held bilateral talks respectively with Eritrean Foreign Minister Osman Saleh and H.E. President Isaias Afwerki.  Both sides had in-depth exchanges of views on various bilateral, regional and international issues of common interest in a cordial and candid manner.
2-Both sides are encouraged by the confirmation of further consolidation and development of the Strategic Partnership by the two Heads of State, and agreed that the Strategic Partnership of the two countries rooted on the tradition of mutual support, based on similarities in the historical trajectories of the two countries and…

download

A Monthly Newsletter prepared by the Public Relations Division
Issue No 42, December 2021

Eritrea: Value Addition Projects for Banana and Citrus Fruits Register Positive Results

Eritrea’s Ministry of Agriculture (MoA) is piloting value addition projects for bananas and other citrus fruits. The initiative aims to help increase food alternatives and minimize post-harvest losses. According to Mr. Kahsay Negash, Director of Crop and Livestock Development Division at the MoA’s Agricultural Extension Department, the projects, which were launched in collaboration with the Food and Agriculture Organization (FAO) three years ago, are delivering promising outcomes.Since independence, the MoA has developed several value addition projects, mainly within the animal resources sub-sector. Mr. Kahsay notes that a number of meat and milk processing plants have emerged and registered encouraging results. However, value addition projects for fruits and vegetables have not been as successful as hoped in the past. Determined to address this, in 2018, the MoA and the FAO launched two technical cooperation projects (TCPs) which aimed to promote value addition in banana and citrus fruits in different parts of the country. Currently, the importance of…

download

ቃል ኣሰናዳኢ

ሰውራ ኤርትራ ብዘይዝኾነ ደገፍ፡ ምስ ሓያላት ተረባሪቡ፡ ናጽነት ኤርትራ ከረጋግጽ ዘኽኣሎ ምስጢር እንታይ’ዩ ነይሩ? እንተድኣ ኢልና፡ እቲ ረቂቕ ሓይሊ፡ ማለት ፖለቲካዊ ብቕዓት ተቓላሳይ ህዝብና እዩ ነይሩ። ሓይሊ ገንዘብ ኣይኮነ፡ሓይሊ ኣጽዋር። ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ኣብ ልዕለና ዝተፈተነ ወተሃደራዊ፡ ጸጥታዊ፡ ቁጠባዊ፡ ፖለቲካዊን ዲፕሎማሲያውን መልክዓት ዝነበሮ እልቢ ዘይብሉ ተጻብኦታትን ሽርሒታትን እውን፡ ሳላ’ቲ ኣብ ነዊሕ ቃልሲ ዝተሃንጸ፡ ብዙሓት ሃገራት ክውንንኦ ዘይክኣላ ረቂቕ ሓይሊ፡ ሃገራዊ ጥምረትን ንቕሓትን ኢና፡ ብልዑል ተጻዋርነትን ተወፋይነትን ክንምክቶን ክንሰግሮን ክኢልና። እዚ ረቂቕ ሓይሊ’ዚ እምበኣር፡ ካብ ገንዘብን ዝተራቐቐ ኣጽዋርን ንላዕሊ፡ ብሉጽ ህዝባዊ ዕጥቂ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ምስናይ ኩሉ ተጻብኦታት፡ ውሽጣዊ ጸጥታኡን ሰላሙን ዓቂቡ፡ ብርእሰ ተኣማንነት ክጓዓዝን፡ ነቶም ብዓቕሚ ኣዝዮም ጸብለል ዝብልዎ ሓይልታት ኣረብሪቡ፡ ወትሩ ዕዉት ኮይኑ ክወጽእን ወሳኒ ግደ ክጻወት ዝጸንሐ ድማ`ዩ። ናትና ታሪኽ ጥራይ ዘይኮነ፡ ናይ ካልኦት እውን ከምዘረጋግጾ፡ ኣብ እዋን ኲናት ይኹን ሰላም፡ ንሓይሊ ሓደ ሕብረተሰብ ዝውስኑ፡ ብዙሓት ረቛሒታት እኳ እንተለዉ፡ ኣይከም ፖለቲካዊ ብቕዓትን። ዕዉት ህዝቢ፡ እቲ ጸግዒ ዘለዎ፡ ወይ ገዚፍ ሰብኣዊን ንዋታዊን ጸጋታት ዝውንን ዘይኮነ፡ እቲ ስሙርን ብሉጽ ሃገራዊ ክብርታትን ልዑል ፖለቲካዊ ብቕዓትን ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ ጎዶቦና ሓይሊ ሚዛኑ በሪኹ ክወጽእ ምኽኣሉ ኸኣ፡ነዚ ሓቂ’ዚ ደጊሙ ኣድሚቕዎ ኣሎ። ሕጂ`ውን ኣብዚ ናይ መኸተ፡ ንቕሓትን ልምዓትን እዋን፡ብሕልፊ ተረከብቲ

download

ንወያነ ምድሓን፡ ዘይከኣል ዕማም!

ኣብ ሕብረተሰብና፡ “ኣመል ምስ መግነዝ” ዝብል፡ ረዚን ትርጉም ዘለዎ ምስላ’ሎ። ጌጋ ኣብ ርእሲ ጌጋ፣ በደል ኣብ ልዕሊ በደል፣ ሓጥያት ኣብ ልዕሊ ሓጥያት ንዝደራርብ – ወትሩ ዘይእረም ግናይ ባህሪያት ንምግላጽ ዝዝውተር ምስላ እዩ። እዚ ባህሪያት’ዚ፡ ኣብ ውልቀ-ሰብ ጥራይ ዝርአ ኣይኮነን። ከምኡ ዓይነት ባህርያት ዘለዎ ጉጅለ፡ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ መንግስቲ’ውን ይርከብ’ዩ።
ብስም “ብሄራዊ ወጽዓ ህዝቢ ትግራይ” ናብ በረኻ ካብ ዝወጸላ ዕለት ኣትሒዙ፡ ክሳብ’ዛ ትልኽ ዝብለላ ዘሎ ናይ ጻዕረ-ሞት ህሞት፡ ንዝበዝሐ ክፋል ናይ’ቲ ኣስታት 46 ዓመታት ዕድመኡ፡ ብዓንዳሪ ባህሪያቱን ስትራተጂካዊ ጌጋታቱን ዝልለን ዝልሎ ዘሎን ጃንዳ ወያነ፡ ናይ’ዚ ኣብነት’ዩ። እቲ ጠንቂ ድማ፡ ካብ ስነ-ሓሳቡ፡ ፍልስፍናኡን ሒዝዎ ዝነቐለ ነንሕድሕዱ ዝዋቓዕ ዕላማታትን’ዩ ዝብገስ። “ንህዝቢ ትግራይ ካብ ብሄራዊ ወጽዓ ነጻ ምውጻእ” ዝብል ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ቅቡልን ምኽኑይን ዕላማ ሒዙ ናብ በረኻታት ደደቢት ዝኣተወ ወያነ፡ ኣብ’ቲ ቀዳማይ ዓመት ቃልሱ፡ ሃውቲቱ “ሪፓብሊክ ትግራይ ምምስራት” ብዝብል ዓንዲ-ማእከል ዝቘመ ብታሪኽን ክውንነትን ዘይተደገፈ ማኒፌስቶ ሓንጢጡ

download

Law and Nation Building: MoJ’s Law Week

By Habtom Tesfamichael
Organized by the Ministry of Justice (MoJ), Law Week was held from 6-11 December featuring a variety of events and programs. The Law Week, which was conducted under the theme “Law and Nation Building”, was attended by a wide range of audiences — from elementary school children to senior citizens in their eighties; government and PFDJ officials; staff of the Ministry of Justice, the courts and the prosecution; representatives of the public, the Eritrean Diaspora and students. Mr. Aman Habtzghi, staff member of the Criminal Affairs Research Division of the Attorney General’s Office, said that the Law Week, a nation-wide initiative that was planned a long time ago, aimed at promoting community awareness and understanding of the law and the legal system of Eritrea. To this end the MoJ planned a range of activities, including seminars, presentations of research papers, pro-bono legal services, exhibition, special program for Eritreans in Diaspora, general legal knowledge competitions, programs for students…

download

أبرز أنشطة الحصاد السياسي والدبلوماسي لعام 2021

لقد كان عام 2021، ورغم العوائق التي سببتها جائحة كورونا ، من حيث الحد من النشاطات بالنسبة للاعمال والبرامج المهمة التي لاتحتمل التأجيل، والاغلاق التام في بعضها اتباعاً للاجراءات الاحترازية لاتقاء شر الجائحة، إلا انه لابد من دولاب العمل ان يتحرك وان الانشطة الضرورية ، ان تتواصل ، بحكم ان ذلك مرتبط بحياة الانسان اليومية، وسير الاعمال في الدول، وتواصلاً للعلاقات الدولية والعمل السياسي والدبلوماسي بينها بحكم ان ذلك يرتبط بالمصالح الحيوية للدول وكذلك بالحياة اليومية للانسان. لذلك رغم كل العوائق استطاعت ارتريا ان تنجز مهامها السياسية والدبلوماسية الهامة والتي كان بالضرورة انجازها ، واليك عزيزي القارئ اهم وابرز هذه الانشطة والمهام:
الرئيس اسياس افورقي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني
التقى الرئيس اسياس افورقي في الرابع من مايو 2021 برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق اول عبدالفتاح البرهان في القصر الجمهوري،

download

أبرز الخدمات الإجتماعية في حصاد العام 2021

خدمات التعليم
في الـ 12/ 4/ 2021 جرت امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية في كافة ارجاء البلاد، حيث جلس للإمتحان حوالي 14 الف طالب ، منهم 47% طالبات.
وجرت الامتحانات التي استمرت حتى 17من إبريل، في 12 مادة ، في ثماني نقاط امتحان هي ساوا واسمرا وعصب وعالا ودقمحري وحقات ومحابار ونقفة. 88% منهم من مدرسة وارساي يكألو.اعضاء الدفعة 34 للخدمة الوطنية.
في ألـ 10و 11 من مايو عقدت وزارة التعليم لقاءً في قاعة المكتب المركزي للوزارة بالعاصمة أسمرا لتقييم أنشطتها في العام الدراسي 2019 و2020 وبحث خطة عمل 2021 و2022م
وقدمت في المناسبة تقارير وبرامج تطرقت إلى البرامج الموضوعة والبرامج المنفذة وكذلك التحديات وخطة عمل2021 وجرى نقاشا موسعا

download

الحصاد التنموي لعام 2021

قد ودعنا عام 2021 وإستقبلنا العام الجديد 2022 ونحن في تأمل على تحقيق مستقبل وضاء ومزدهر لبلادنا ارتريا وشعبها من خلال مواصلة مشوارنا التنموي. نلخص لكم مختصر مختلف الانشطة والمشاريع التنموية التي جرت في العام المنصرم 2021.
السبت 17 /4 /2021
وزارة الزراعة تحقق نتائج جيدة في مراقبة البذور
وزارة الزراعة تحقق نتائج مشجعة فيما يتعلق بمراقبة ثروة البذور عن طريق قسم الخدمات القانونية والرقابية.واوضح مسؤول فرع رقابة ثروة البذور السيد/ سعيد نور الدين ان القسم انجز مهاما فاعلة منذ عام 2003 فيما يتعلق برقابة حجر البذور والكيماويات الزراعية وكذلك جودة وسلامة البذور.
الثلاثاء20 /4 /2021
وزارة الزراعة تحرز تقدما ملحوظا في تربية الدواجن

download

مقابلة مع الرئيس اسياس افورقي

بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، اجرت وسائل الاعلام الارترية في الثامن من يناير 2022 حوارا مكثفا وطويلا مع الرئيس الارتري استغراق زهاء ثلاث ساعات، تناول فيه وبصورة معمقة الظروف الحرجة والمنعطفات التاريخية والسياسية التي تمر بها منطقة القرن الافريقي. كما تطرق الحوار لتطورات الاوضاع الداخلية الارترية.
وفيما يلي نص الحوار.

كل عام وأنت بخير فخامة الرئيس ، في معرض رسالتك بمناسبة حلول العام 2021 الماضي ، تحدثت عن أن منطقتنا اضطرت لمجابهة تحديات مزدوجة تمثلت في جائحة كورونا العالمية و مغامراتزمرة الويانى ومن خلفها مستخدميها ، كما كنت قد عبرت عن أمنياتك بأن يكون العام الجديد عام تتحطم فيه كل التحديات المتبقية على صخرة التصدي والعدالة ، وأن يكون بوابة تتهيأ فيها أجواء إقليمية مستقرة تمكننا من تحقيق تقدم وتطور مستدام ، وفي مقابلتنا هذه سنتناول أسئلة تتعلق بهذه الأمور وغيرها ، ونشكرك نيابة عن كل المشاهدين على إتاحتك لنا لهذه الفرصة ، ونبدأ بالشؤون الإقليمية. وفي مقابلة يناير من العام الماضي أشرت بأن الحرب التي أشعلتها زمرة الويانى في تقراى لم تنتهي بعد وأن مشغلي الويانى لن يألوا جهدا في سبيل إعادة الروح لزمرة الويانى.وخلال العام المنصرم

download

ቃለ-መሕትት
ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ዝሓለፈ ቀዳም 8 ጥሪ 2022፡ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ብሬድዮን ተሌቪዥንን ኤርትራ ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ ቃለ-መጠይቕ ኣካዪዱ ነይሩ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ቃለ-መሕትቱ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባውን ሃገራውን ዛዕባታት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። ትሕዝቶኡ እነሆ፦

ክቡር ፕረዚደንት፡ ዓሚ ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ቃለ-መሕተት፡ ወያነ ኣብ ትግራይ ዝወልዖ ኲናት ገና ከምዘይተወድአን ንወያነ ትንፋስ ንምስኳዕ ብኣሸቀልቲ ክህቀን ዝኽእል ኩነታትን ዝምልከት ኣመት ሂብካ ነይርካ፡ ብድሕሪኡ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት፡ እቲ ኲናት ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ልሒሙ ብዙሕ ዕንወት እውን ኣኸቲሉ። እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታትን መጻኢ ኣመታቱን ብዝምልከት እንታይ መብርሂ ትህበና? ብሓፈሻኡኸ ኩነታት ኢትዮጵያ ናበይ ገጹ እዩ? ጽልዋኡ ኣባናን ብደረጃ ዞባንከ እንታይ ክኸውን ይኽእል?
መጀመርታ ርሑስ ሓድሽ ዓመት! ንኹሉ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራን ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን። ንዓኻትኩም እውን። እቲ ዝዓበየ

download

ሓተታ :
ዓለማዊ ግንባር ኣንጻር ዕብለላን ተጻብኦታትን

ኣብ’ቲ “ታሪኽ ኣብቂዑ’ዩ” ዝብል፡ ንዲናሚክ ታሪኽ ሕብረተሰባት ዝጐሰየ ብድዕተኛ ቅማረ ተመርኲሱ ዝተቐርጸን ንኣጀንዳታትን ረብሓታትን ብኣመሪካ ዝምራሓ ሃገራት ምዕራብ ዘገልግል ዘይምዕሩይ ኣህጉራዊ ስርዓት፡ ንመትከላትን ዕላማታትን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምድኻምን ንልዑላዊ ማዕርነት ሃገራት ኣብ ሓደጋ ብምእታውን፡ ንሰላምን ጸጥታን ዓለምና ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ይርከብ።እዚ ምስ ምብራኽ ንቕሓት ህዝብታት ዝያዳ ዝቃላዕ ዘሎ ሜላታት ሃገራት ምዕራብ ድማ፡ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሓያል ምትፍናን ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ፡ እቶም ንፖለቲካውን ተግባራውን ውሱንነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘግሃዱን ምንጪ ምትፍናናት ሓያሎ ሃገራት ኰይኖም ዘሎዉን ተኸታተልቲ ቅልውላዋት ጸጥታ፡ ኲናት ናጎርኖ-ካራባኽ፡ ዕልዋ ማያንማር፡ ናይ ወርሒ ግንቦት ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን፡ ከምኡ’ውን ቍጽጽር ጣሊባን ንኣፍጋኒስታንን ካልኦትን፡ ገለ ካብቶም ዝጥቀሱ’ዮም።ባይቶ ጸጥታ፡ ነዞም ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ ክበጽሕ ኣይከኣለን። ስለዚ ኸኣ፡ ኣብቶም ምስ ክብደት ናይቶም ሽግራት ዘይመጣጠኑ፡ ቀንዲ መሳርሒታት መፍትሒ ግርጭታት’ቲ ውድብ ኰይኖም ዘለዉ፡ ልዝብን ንጥፈታት

download

Narrowing Gaps by Promoting Rural Development

By Simon Woldemichael
With the coming of independence in 1991, the government faced a big challenge of addressing the acute imbalance in social and infrastructure development between rural and urban areas. The government has carried out investments in rural infrastructure that has impacted the living conditions of the people.Rural and human resource developments appear to be strong in reducing poverty by making education and healthcare accessible. The social and economic development of nations is often affected by the education process in which people learn to create new ways of doing things.In the past, the majority of children in rural areas were not able to attend school as they were expected to support their families by helping work the land or look after animals or because there were no schools to go to.

download

Gerset Farm Project

 By Kesete Ghebrehiwet

The construction of Gerset dam, which triggered the transformation of traditional farm practices to advanced irrigation systems, is a stepping stone toward the expansion of mechanized farm projects and change in the living standards of local communities. Farm activities that have been flourishing in Gerset and its surrounding areas are the result of the construction of major dams in Goluj sub-zone.Fruits and vegetables, cereals, oil seeds and date palms are grown and animals raised at the project’s farm. Gerset farm project has now shown remarkable progress with its ample harvest: harvest of fruits from a plantation of around 230 hectares, tomatoes from 100 hectares, onions from 50 hectares and pepper from a few hectares. A nursery station within the farm project has been providing seedlings, and graduates of horticulture do research to…

download

ዝኽሪ ህይወት ገዲም ተጋዳላይ
ቀዳማይ ዋና ጸሓፊ ህ.ግ.
ብጻይ ሮሞዳን መሓመድኑር

 ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን!

ኣብ ዓለም፡ ቅያታት ዝፍጸም፡ ብብርቱዕ ድሌትን ፍቕሪን’ዩ። እቲ ንግሎባዊ ስትራተጂ ርእሰ ሓያልን ፈንጢሱ፡ ዓለም ኣይክኣልን ዝበለቶ ቃልሲ ኤርትራውያን ንናጽነት ክውን ዝገበረ ተኣምራታዊ ታሪኽ፡ ምንጩ ብርቱዕ ባህጊ ናጽነት፡ ሓያል ፍቕሪ ህዝቢን ሃገርን፡ ዘይንቕነቕ እምነት ኣብ ዕላማ ዝሰረቱ ጽንዓት ናይቶም ቀዳሞትን ዝሰዓብዎም ወለዶታት ተቓለስትን’ዩ። ሎሚ….ሓደ ካብ ወነንቲ፡ መራሕቲን ኰስኰስቲን’ዚ ክብርታት’ዚ ዝነበረ ክቡር ብጻይ ነፋኑ ኣሎና። ብተወፋይነቱን ብቕዓት መሪሕነቱን ንዓወት ሓርነታዊ ቃልስና ዓቢይ ኣበርክቶ ዝገበረ፣ ገዲም ተቓላሳይን ኣብነታዊ መራሕን፡ ቀዳማይ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጋዳላይ ሮሞዳን መሓመድኑር፡ ፍሉይን ዕዙዝን ታሪኹን ሃገራዊ ፍቕሩን፡ ብልዑል ክብሪ እናዘከርና ንሰናበቶ ኣሎና።
ብጻይ ሮሞዳን፡ ኣብ መስከረም 2003 ምስ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት፡ “ካብ ኩሉ ኣብሊጽካ እትፈትዎ ነገር እንታይ’ዩ” ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ “ብዘይካ ኤርትራ እንታይ ክህሉ፣ ኩሉ ነገር ድሕሪ ኤርትራ’የ ዝሰርዖ” ክብል መሊሱ። “ኣብ ቃልሲ መዓስ ተሳቲፍካ” ምስ ተባህለ ከኣ፡ “እቲ ንሜዳ ዝወጻናሉ፡ ካልእ መድረኽ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ’ዩ ነይሩ። ሃገራዊ ቃልሲ ግን፡ ምስ መዛኖይ ቆልዑ ከለና፡ ኣብ ከባቢ 1952 ኢና ጀሚርናዮ” ክብል ገና ብንእስነቱ ሓያል ሃገራዊ ፍቕሪን ናይ ምቅላስ መንፈስን ከምዝሓደሮ ገሊጹ ነይሩ።

download

استشهاد مؤلف كتاب
المؤامرة على ارتريا والقرن الافريقي ” ”
المناضل محمود ادريس كدان

استشهد في الثامن عشر من يناير 2022 المناضل والكاتب وعضو وزارة الخارجية الارترية، محمود ادريس كدان عن عمر يناهز 76 سنة. التحق الشهيد المناضل بجبهة تحرير ارتريا في عام 1964 وناضل ضمن وحداتها المقاتلة.ثم أصبح مدرساً للعلوم السياسية في مدرسة الكادر، وعضوا في مكتب أمن الثورة في السودان، قبل أن يكون سكرتيرا في المجلس الوطني لجبهة تحرير ارتريا. وبعد التحرير عاد الى ارتريا 1992 والتحق بالعمل الدبلوماسي، وعمل في كل من مصر وألمانيا والسويد. وهو مناضل وفي خدم شعبه ووطنه بتفان وإخلاص.
والرفيق والمناضل والشهيد محمود كدان ساهم أيضا في إثراء المكتبة الوطنية الارترية عبر كتابه ” المؤامرة على ارتريا والقرن الافريقي. ” فقد كتب الشهيد محمود كدان في مقدمة كتابه الصادر في 2013 في اسمرا والذي يتكون من تسع ابواب تقع في 236 صفحة، ” ظلت منطقة القرن الافريقي على الدوام محور اهتمام العديد من دول العالم المختلفة، ومثار جدل في اوساط الكثير من الباحثين والمراقبين نسبة للاهمية الاستراتيجية

download

محطات تاريخية في حياة
المناضل الكبير الشهيد رمضان محمد نور

كتب : د.أحمد حسن دحلي
لكي نبدأ من البداية، بدأ الوعي الوطني للمناضل رمضان محمد يتبلور في خضم نشاط الاحزاب السياسية الارترية بكل توجهاتها وتناقضاتها في عهد الانتداب البريطاني بعد هزيمة ايطاليا في الحرب الكونية الثانية. ثم بات يأخذ بعدا عميقا في معمعة الاضرابات العمالية والطلابية في نهاية الخمسينيات وفي مطلع السينيات والتي عمت المدن الارترية الكبرى كأسمرا ومصوع، وذلك قبل انتشار شرارة الحرية التي اطلقتها حركة تحرير ارتريا في عام 1958 في هشيم المجتمع الارتري برمته، ابتداء من عام 1959.
موقع ” المركز الارتري للدراسات الاستراتيجية ” سيفرد ملفا شاملا عن هذا القائد القدوة في غضون الايام المقبلة، ولذا سأتوقف الآن على ابرز المحطات التاريخية والسياسية في حياة هذا الثائر الذي قضى زهاء ستة عقود من عمره في نضال تاريخي وسياسي وفكري واجتماعي وعسكري من أجل تحرير شعبه…

download

تقديم كتب
المناضل الشهيد الامين محمد سعيد

بقلم : دأحمد حسن دحلي

قبل استعراض المؤلفات الخمسة المنشورة للمناضل الشهيد الرفيق الامين محمد سعيد، سأتوقف برهة حول علاقاتنا في فترة النضال وبعد الاستقلال. لقد التقينا لأول مرة في عام 1969 في أحد معاقل الثورة الارترية، وتحديدا في جبل قدم لدى التحاقي بالميدان، وذلك بعدما كنت عضوا في خلية سرية لجبهة تحرير ارتريا منذ عام 1967، وكان الشهيد وقتذاك مسؤولا عن الجهاز الصحي في المنطقة الرابعة، بينما كنت احد اعضاء جهاز الرحبه الذي كان يشرف عليه المناضلان الشهيدان موسى باقر وأحمد حسب الله. ومنذ تلك الفترة توطدت علاقاتنا، فقد أجرت معه حوارات عديدة في حقبة الثورة، وبعد الاستقلال أيضا اجرت بعض المقابلات المعمقة معه لموقع المركز الارتري للدراسات الاستراتيجية. ولقد ذهبت برفقته ضمن وفد دولة ارتريا الى باريس والخرطوم وكسلا، كما شاركت معه في بعض اجتماعات ” التجمع الوطني الديمقراطي السودني ” في مصوع، وفي

download

Statement by H.E. Osman Saleh
at the 8th Ministerial Conference of FOCAC

Your Excellency Aisata Tall Sall, Foreign Minister of Senegal and Chair of this Conference;
Your Excellency Wang Yi, State Councilor of the PRC and co-chair of this Conference;
Your Excellencies Heads of Delegation and Honorable Ministers,
Ladies and Gentlemen,

Allow me first to join previous speakers to express the profound appreciation of my delegation to the Governments of Senegal and China for organizing the 8th FOCAC Ministerial Conference and for the warm hospitality accorded to us.

download

 

Interview with Serena Massa, The scientific coordinator of the Italian groups

Adulis: Site of Breakthrough in Archaeological findings

Interview conducted by Luwam Kahsay H

Italian archaeologists, who are affiliated to the Research Center on Eastern Desert, Politecnico di Milano, Universita Cattolica di Milano, Universita Orientale di Napoli, Universita dell’Insurbia di Varese partnered with the Piccini Group and the Eritrean Commission of Sport and Culture to share their knowledge with young Eritrean archaeologists. They have given two-week courses on Research and Conservation of heritage. Following is an interview with Serena Massa, the scientific coordinator of the Italian groups.

Introduce yourself to our readers, please.
My name is Serena Massa. I have been an Archaeologist for almost 30 years. I have worked as a lecturer not only in Italy but also in many universities. I’ve conducted many archaeological field research studies in the Mediterranean, in Northern Africa, Libya and Iran. My type of archaeology is Public Archaeology, which means archaeology that…

download

ታፊ ደቀንስትዮ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ግን ኣብ መፋርቕ 1960ታት
ኣብ ግዜ ክፍልታት እዩ ጀሚሩ

ዓብደልቃድር ኣሕመድ

* ተሳትፎ ደቀንትዮ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መዓስ ጀሚሩ ክንብል ንኽእል  ?
ብዙሕ ሰብ ተሳትፎ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1970ታት ዝጀመረ ይመስሎ ይኸውን። ሱታፊ ደቀንስትዮ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ግን ኣብ መፋርቕ 1960ታት ኣብ ግዜ ክፍልታት እዩ ጀሚሩ። ይዝከረኒ ኣብ 1967/65 ኣብ`ታ ብዓብደልከሪም ኣሕምድ ትምራሕ ዝነበረት ሳልሰይቲ ክፍሊ፡ ሰልስተ ተጋደልቲ ኣዋልድ ነይረን። ድሓር ግን ምስቲ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ኣብ መንጎ ክፍልታት ዝተላዕለ ሸግራት፡ እተን ደቀንስትዮ ብዙሕ ከይጸንሓ ናብ ሰምሰም ዝበሃል መዓስከር ላጂኢን-ሱዳን ከይደን። እቲ ዝነበረ ፓለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ሰውራ ኣይሓገዘንን። ኣብቲ ግዜ`ቲ ናይዘን ደቀንስትዮ ናብ ሜዳ ምስላፍ ንብዙሕ ሰብ ይገርሞ ነበረ።

download

ቃለ-መሕተት ምስ
ደራሲ፡ ዳኒኤል ስላስ (ወዲ ኮር ባርያ)

ኣብርሃም ዘርአ (ወዲ-ሃለቃ)
-ክንላለየካዶ?
ስመይ ዳኒኤል ስላስ እባሃል ሓንፈጽ እየ። ቅድሚ 50 ዓመት ኣብ ኣስመራ ተወሊደ። ተቐማጢ ዓዲ ጥልያን ኮይነ፡ ኣብቲ ዓዲ ልዕሊ 28 ዓመታት ገይረ ኣለኹ።

-እዚ ስምካ ድኣ ከመይ ከመይ’ዩ? ዳኒኤል ስላስ ኢልካኒ’ሞ – ገለ ሰባት ከኣ ዳኒኤል ወዲ ኮር ባርያ ክብሉኻ ሰሚዐ።
(ሰሓቕ) ጽቡቕ ኣለኻ፡ ወዲ ኮርባያ ከም ስመይ ለጊባ መጸውዒ ኮይናትኒ ዘላ ቅጽል’ያ። እዚ ከኣ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ሂወተይ ናይ ጽሑፍ ተመኩሮይ ኣብ ዘዕብየሉ ዝነበርኩ ዝመጽአ’ዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ወጺእና፡ ኣንጻር ሃገር ንዝቐንዕ ተግባራት መኸተ ኣብ ንገብረሉን ንጽሕፈሉን ዝነበርና እዋን ዝራዓመ መለለዪ እዩ። እንታይ ዓይነት መፍለጢ ሒዘ ክመጽእ ኣለኒ ኢለ ዝመረጽክዎ መጸውዒ እዩ። ኮር ባርያ ዝመረጽኩሉ ምኽንያት ድማ፡ ሓንቲ ካብ’ተን ፍሉጣትን መሳጢ ዛንታ ዘለወንን ዓድታት ናይ ኤርትራ’ያ። ብጥልያን ክትድመጽ እንከላ’ውን ምቹእ ደሃይ ስለእትህብ፡ ንጠላይን ሌላ ክትኮነኒ ብምባል ክሓርያ ክኢለ። ብካልእ ወገን ከኣ፡ ዋላ ድኣ ኣይብጽሓያ እምበር፡ እዛ ዓዲ ናይ ዓባየይ ዓዲ ምዃና እፈልጥ እየ። እቲ ሓቐኛ ስመይ ግን፡ ዳኒኤል ስላስ’የ ዝብሃል።
– እሞ ሕጂ እንታይ ኢለ ክጽውዓካ?

download

MoA: Artificial Insemination To Improve Horse Breeds

Horses are distinguished for their resistance to many animal diseases, generally long lifespan (they may live up to 30 years), considerable strength, remarkable endurance, and ability to withstand heavy work and harsh conditions. Horses still play an important role in Eritrean society, particularly for transporting people and goods and in rural areas. As well, they are used for sport and entertainment in some recreation centers.The history of horses in Eritrea goes back hundreds of years. They were used as one of the major draught animals and were regarded as a symbol of prestige and wealth in society. According to Hienok Ghebrehiwet, the general manager of Horse, Rabbit, and Swine Breeding Centers, and also head of the Meat, Hides, and Skin Development Unit in the Ministry of Agriculture, Eritrea is endowed with two types of horse breeds namely: Abyssinian and Dongola (locally called Jungula). Abyssinian horses are believed to have originally come from Ethiopia, while Dongola horses came from countries of North Africa, such as Sudan and Chad.

download

“Our actions are our future. Better production, better nutrition, A better environment and a better life”

By: Mical Tesfay
We are living in a world where millions of people are hungry or undernourished, while large numbers are chronically overweight due to poor diets. While millions of people go hungry, vast qualities of food are lost every day, either spoiled during production or transport or thrown into the waste bins of households, retailers, or restaurants. Up to 10 percent of global greenhouse gas emissions are associated with food that is not consumed. Food waste is filling up the world’s landfills, where it decomposes and generates methane, a greenhouse gas that is harmful than carbon dioxide. The planet will need to support 10 billion people by 2050, placing even greater pressure on natural resources, the environment, and the climate.

download

More Articles