ቃል ኣሰናዳኢ

ንስለ ዕላማን ባህጊን ሕብረተሰብ ምዉፋይ፡ ብርቱዕ ሃገራዊ ፍቕሪ ዘለዎ መንእሰይ ጥራይ ዝበጽሖ ደረጃ ንቕሓት እዩ። ናይ ትማሊ ሃገራውያን መንእሰያት ነዚ ብተግባር ኣመስኪሮሞ እዮም። ትውፊቶም ከኣ ኣብ’ዞም ናይ ሎሚ መንእሰያት ደሚቑ ይርአ ኣሎ። ናይ ትማሊን ሎሚን መንእሰይ ኤርትራ፡ ንኹሉ ሃገራዊ ጉዳያት ብሓላፍነታዊን ዋንነታዊን መንፈስ ዘዐውት፡ ብእኩብ ዝሓስብ፡ ምእንቲ ሓባራዊ ረብሓ ዝዉፈን ብምዃኑ፡ ጉዕዞ ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ወትሩ ዕዉት ክኸውን ካብ ዘኽኣሎ ረቛሒታት እቲ ዝዓበየ እዩ። ኣንጸባራቒ ታሪኽን ድሙቕ ዓወትን መንእሰያት’ዚ ሃገር ግን፡ ሳላ ኣልያን ምምእዛንን ናይ መላእ ሕብረተሰብን መሪሕነቱን ዝተፈጠረ ምዃኑ ክርሳዕ ኣይግባእን፡፡ እጂ እውን፡ ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ሓድሽ ታሪኻዊ ናይ ሰላምን ትስፉውን መድረኽ፡ መንእሰያት ብዝለዓለ ወኒን ናህሪን ገስጊሶም፡ ራእይ ህዝቢን ሃገርን ኣብ ምዕራፉ ከብጽሑ፡ ውሕሉልን ኣተባባዒን ምእዘና ሕብረተሰብን መሪሕነቱን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እሞ፡ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ፡ ግንባርን ሕብረተሰብን ብዕቱብነት ክሰርሕሉ ዝግባእ’ዩ። ናይ’ዚ መድረኽ መንእሰይ እውን ከም ቀዳሞት መንእሰያት ኣብ ህንጸትን ልምዓትን ሃገር፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓድሽ ታሪኽ ክሰርሕ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኤርትራውያን ከም ህዝቢን ሃገርን ብዝለዓለ ናህሪ ኣብ…

Education: Key to Development

by Habtom Tesfamichael | Education has long been recognized as a central element in development. It is a vital input in modernization, where developing countries, particularly in Africa, began their drive for social and economic development since their independence. Education is a means of raising political and social consciousness and increasing the number and level of skilled workers. An educated, skilled workforce is critical to a country’s development, and there is no nation that fails to give attention or direct investment toward education. (more…)

መእተዊን መደምደምታን መጽሕፍ
ዓቢ ፖለቲካዊ ጸወታን ሻውዓይ ምዕራፍ ባይቶ ጸጥታን
ባይቶ ጸጥታ ኣንጻር ኤርትራ ዘሕለፎ ውሳኔ ቁ.1907

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ፡ ብ23 ታሕሳስ 2009 ብቁጽሪ 1907፡ ብ5 ታሕሳስ 2011 ብቁጽሪ 2023፡ ብ24 ሓምለ 2013 ድማ ብቁጽሪ 2111 ዝፍለጥ ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳኔታት እገዳ ኣንጻር ኤርትራ ከም ዘሕለፈ ይፍለጥ። መበገሲ ናይቶም ዳሕረዎት ውሳኔታት እቲ ብቁጽሪ 1907 ዝፍለጥ ውሳኔ ስለዝኾነ ድማ፡ መጽናዕታዊ ጽሑፈይ ናብኡ ዘተኮረ ክኽውን እዩ።ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ ብ23 ታሕሳስ 2009 ኣብ ዘካየዶ መበል 6254 መጋባእያ፡ ንምዕራፍ 7 ቻርተር ው.ሕ.ሃ መሰረት ብምግባር ኣንጻር ኤርትራ መርትዖታት ዘይብሉ ዓማጺን ዘይፍትሓውን ውሳኔ ኣሕሊፉ። ነዚ ውሳኔ’ዚ ከሕልፍ ከሎ ዘቕረቦ ምኽንያታት፡ “ሃገረ ኤርትራ ንዕጡቓት ምንቅስቓስ ሶማል ፓለቲካዊ፡ ፋይናንሳውን ሎጂስቲካውን ሓገዝ ትህብ ኣላ፡ ንመሰጋገሪ ፈደራላዊ መንግሰቲ ሶማል ኣፍልጦ ኣይሃቦቶን፡ ሓይልታታ ካብቲ ምስ ጂቡቲ ዘዳውባ ከባቢታት ብፍላይ ከኣ ካብ ራስ ዱሜራን ደሴት…

ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ፡ ታሪኻዊ ስምምዕ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸቲሉ ብዙሕን ቅልጡፍን ፍጻመታት ክንዕዘብ ጸኒሕና ኣለና። ናብ’ዚ ዝቐንዐ ቃለ-መሕትት ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ክፋሉ እነሆ፦

ክቡር ፕረዚደንት፡ ህዝቢታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ንፍትሕን ሓርነትን – ከቢድ መስዋእቲ ዘኸተለ ናይ መዋእላት ቃልሲ ኣካይዶም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ 16 ዓመት ብይን ኮሚሽን ዶብ፡ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ ኣልጀርስ ንዝተመርኮሰ ሕጋዊ ውሳነ ከተግብሮ ቅሩብነቱ ኣረጋጊጹ። በዚ ድማ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር ንምምላስ፡ ብኽልቲኡ መንግስታት ተባዕ ስጉምትታት ይውሰድ ኣሎ። ፖለቲካዊ ድሕረ- ባይታ ናይ’ዚ ክስተት’ዚ እንታይ እዩ?
ናይ ዶብ ሽግር፡ ናይ ኮሚሽን ውሳነ. . . ዝበሃል ገጂፍ ኣርእስቲ ኣይኮነን። ንሱ ስለዝተኣወጀ ሓድሽ ክስተት መጺኡ ክትብል ከለኻ፡ ካብ መቓኑ ተውጽኦ ኣለኻ። ምኽንያቱ፡ ናይ ዶብ ሽግር ስለምንታይ? ስለምንታይከ ውሳነ ናይ ቤት-ፍርዲ ተቐባልነት ከይረኸበ ጸኒሑ? እንታይ እዩ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ? ኢልካ ናብታ ጉዳይ እቲኣ ንበይና ከተተኩር እንተ ጀሚርካ፡ ነቲ መቓን (context) ኣይትሕዞን ኣሎኻ። ሕጂ፡ ጉዳይ ዶብ ንምድቕቓስ ዝተዋህበ ውሳነ ተቐባልነት ስለዝረኸበ፡ ብወገን ኢትዮጵያ ሓድሽ ክስተት መጺኡ ማለት – ነቲ ፍጻመ ንገዛእ-ርእሱ፡ ነቲ መድረኽ፡ ነቲ ኣቲናዮ ዘለና መዋእል ብግቡእ ክትርድኦ ኣጸጋሚ እዩ።

Key Note of Minister Arefaine Berhe on the occasion of World Food Day

Invited Guests!
Ladies and Gentlemen!

At the outset I warmly welcome you all for taking your time to participate in this year’s World Food Day. The theme of this year is “Our Actions are our Future – A Zero Hunger World by 2030 is possible.”

Dear Participants!

Before we talk about our actions, I am sure, you can appreciate that proper diagnosis about the situation on the ground must be made. Eventhough achieving Zero Hunger is a function of concerted efforts among many sectors, the most significant actor is the agricultural sector simply because about eighty percent of the world’s poor live in rural areas where people depend on agriculture, fisheries and forestry for a living.

As it is documented by the relevant global institutions and especially the FAO, conflict, climate, the economy, inequality are some of the reasons why the goal of Zero Hunger World may seem more difficult to achieve than before.

(more…)

Eritrea: Basic Education Statistics
2016/17

‘Eritrea: Basic Education Statistics is the official, annual education publication of the Ministry of Education (MoE) dealing with basic education statistics. It is the 20th report produced by the Department of Research and Human Resource Development in terms of organization of schools in the six administrative zobas, the Zobas. The sources of information for this publication are annual school censuses carried out by Zoba education offices through standard questionnaires.

This publication covers data from Early Childhood Education (ECE) and General Education (Elementary, Middle and Secondary level). The main purpose of the 2016/17 publication is to provide useful, relevant, reliable and up-to-date information on education for various stakeholders within and outside the education sector. The MoE believes that the data presented in this publication is by no means considered exhaustive.

Water for Healthy Life style

By: Kesete Ghebrehiwet
Countries in the sub-Saharan Africa are riddled with problems related to deficit of water. That is why viable water management policy and judicious utilization of water is required for sustainable development. Why effective water management policy is needed in countries like Eritrea is so clear. The geographical location of Eritrea makes it susceptible to water crisis. What seems abundant may at any time be over exploited and leave populations in danger.
An increase in the demand of water in terms of quantity and quality is the pushing factor for drafting national water management policy. Hence, water resources survey has been made in the country.

This is the way I see things and life, what about you?”

Poet Ghirmay Abraham shares his perception of the world in his newly published book with Billion Temesghen

The poems in your book were obviously written a course of many years. It is easy to tell as the reader can feel some kind of headway in some of the poems. How many years of your life does the book represent?
They are poems I have written since 2000. I first started writing poems in 1993. The first poem was about the Eritrean referendum and I had my father helping me out with the very little he knew about poems; but I don’t have the poem now. I lost it.

أسمرا… جارة البحر ومنارة جنوب إريتريا
«روما أفريقيا» تبدي حسنها وتتنسم خريف السلام
جريدة ” الشرق الاوسط “

الأربعاء – 11 ذو الحجة 1439 هـ – 22 أغسطس 2018 مـ رقم العدد [ 14512]

أسمرا: أحمد يونس
أينما تنقشع الرؤيا عن سحب قريبة كأنها تسير هوناً بين الناس، مرسلة زخات مطر أنيس ومدرار، لا تخالطه بروق صواعق، أو هدير رعد، فإن المكان حتماً هو «أسمرا» عاصمة إريتريا. «جارة البحر ومنارة الجنوب» كما يقول شاعرها.ترجع الرواية الشعبية الاسم «أسمرا» إلى أن أربع نساء من أربع قرى تكوّن المدينة، قررن إنهاء حرب عبثية كانت مشتعلة بين سكانها، فأفلحن في مسعاهن وحين تذوقن طعم النجاح، وصفن فعلهن بأنه مفيد و«مثمر»، وأطلقن عليه المفردة التغرينية «أسمرت»، وتعني «صالحت، ووحدت.»زائر المدينة، في قمة «كبسا» وهي امتداد شرقي للهضبة الإثيوبية، يلحظ أن الطقس «الخريف» يحمل أكثر من بشارة الخصب والحصاد الوفير.

International Peace Day celebration

Asmara, 16 November 2018- International Peace Day was celebrated on 15 November here in the capital Asmara. The Peace Day celebration was organized by the Office of the United Nations in Eritrea.

Speaking at the event, Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs, said that the inalienable right of any people to live in peace without any threats is a sacrosanct aim in the UN Charter reflecting interlink of peace, security and development and that asserts the obligation of each state to uphold collective responsibility.

Minister Osman underlined that the attempt to impose geopolitical agendas of the uni-polar world through anchor states has been the main cause for conflicts and instability in the region as well as the hostilities against Eritrea.

(more…)

تصريح صحفي
السؤال ليس رفع الحظر، بل لماذا فرض اصلاً؟

اليوم قرر مجلس الامن الدولي رفع قرار الحظر الجائر الذي فرضه على ارتريا في ديسمبر 2009 و2011.ان الحكومة الارترية وإذ ترحب بخطوة قرار رفع الحظر الذي فرض على ارتريا منذ عشر سنوات والتي هدفت لتصحيح القرار الجائر وان جاءت متأخرة، ذلك لأن الحظر الذي فرض دون مبررات ومسوغات قانونية تضرر منه الشعب الارتري. وبهذه المناسبة فإن الحكومة الارترية تهنئ الشعب الارتري داخل الوطن والمهجر الذي تصدى ببسالة للظروف الحالكة والتي خرج منها منتصراً ، والتهنئة كذلك لكل اصدقاء ارتريا الذين حاولوا بكل السبل من اجل العمل على رفع الحظر المخجل بحق ارتريا.ونحن إذ نودع تلك الحقبة السوداء، ونتطلع للمستقبل، علينا الاستفادة من تلك التجربة بالخروج ببعض الحقائق ونستخلص منها العبر .لماذا صارت ارتريا الضحية، وماهي الآثار التي خلفها الاستهتار بالقانون الدولي ، وقد اصبحت حقائق واضحة للجميع .

እቲ ሕቶ “ምልዓል እገዳ” ዘይኮነ –
ብቐደሙኸ ስለምንታይ እገዳ’ዩ?

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፣ ትማሊ መዓልቲ፣ ነቲ ኣብ ታሕሳስ 2009 ከምኡ’ውን ኣብ ታሕሳስ 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘስገደዶ ዘይፍትሓዊ ውሳነታት እገዳ ኣልዒልዎ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ፡ ነዚ ንኣስታት 10 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘይምኽኑይ ጉድኣት ዘውረደ ኢፍትሓዊ ውሳነ ንምእራም ዝተወስደ ስጉምቲ ደንጉዩ እውን እንተመጸ ብሓጎስ ይቕበሎ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፣ መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝርከብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ በቲ ምስኩር ናይ መኸተ ያታኡን ዓቕሉን፡ ነዚ ጽንኩር እዋን ብጽንዓት በዲሁ፡ ብዓወት ምውጽኡ ልዑል ክብሪ ይህቦ። ከምኡ’ውን ንኹሎም ብሞራልን ዝተፈላለየ መገዲታትን፣ እዚ ዘሕፍር ውሳነታት እገዳ ንኽልዓል ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣዕሩኽ ኤርትራ ምስጋናኡ ይገልጽ። ዮሃና ንኹሎም! ነዚ ጸሊም ምዕራፍ’ዚ ብምዕጻው፣ ናብ መጻኢ ኣብ እንጥምተሉ ዘለና ኣጋጣሚ ግና፣ ካብዚ ተሞኩሮ’ዚ ዝተጋህደ ሓቅታት ከነስተንትኖ ግቡእ እዩ። ኤርትራ ስለምንታይ እያ ግዳይ ኮይና? ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝተፈጸመ ላግጺ ዝደገፈ ኩነታትከ እንታይ’ዩ? . .

Press Statement – Issue is not the lifting of, but why sanctions in the first place?

The UN Security Council has today lifted the unwarranted sanctions that were imposed on Eritrea in December 2009 and 2011 respectively.

The Government of Eritrea welcomes this belated decision to redress injustice, almost a decade after nefarious acts were taken inculcating indefensible harm on the country. At this juncture, the GOE pays tribute to the vigorous defiance of the people of Eritrea inside the country and abroad against injustice; to their characteristic resilience and patience in the face of adversity. It also expresses its gratitude to all friends of Eritrea who added their moral weight, and contributed in different ways, to the lifting of the ignominious sanctions. Congratulations to all! (more…)

President Isaias Afwerki -“The changes we are witnessing in Eritrea and Ethiopia reflect the two peoples’ resistance and resolve”

In an interview conducted with national media outlets on Saturday 3 November 2018, President Isaias Afwerki discussed the significance, progress, and regional ramifications of the recent historic peace agreement between Eritrea and Ethiopia and other related developments. Excerptst of the interview follow.

The peoples of Eritrea and Ethiopia have waged long and costly struggles for justice and liberation. And in this past June, 16 years after the decision by the Boundary Commission, the new Ethiopian government announced its full acceptance of the Commission’s ruling and its readiness to implement it without equivocation. As a result, both governments have started to take bold measures to put their bilateral ties back on the positive track. What is the political backdrop of this new reality?

The border problem, the failure to implement the EEBC decision, should not be seen in isolation; outside the larger context.

مرحلة جديدة في تاريخ شعوب القرن الافريقي

لقد ذكر فخامة الرئيس إسياس أفورقي في لقاء سابق أجرته معه وسائل الإعلام المحلية، بأن منطقة القرن الأفريقي تمر الآن بمرحلة العبور نحو عصر تأريخي جديد وفريد. وكما هو معروف، وفي منتصف القرن الماضي، وبعد أن إنتهى عصر الإستعمار الأوروبي، عانت منطقة القرن الأفريقي من الصراعات والحروب المتتابعة، إضافة إلى الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية لمدة ثمانين عاماً. حيث تمثلت تلك التحديات التي واجهت منطقة القرن الأفريقي في الهيمنة على إرتريا والذي أدى بدوره إلى إندلاع الكفاح التحرري الذي دام طويلاً، إضافة إلى الحرب الصومالية – الإثيوبية، الصراع بين شمال وجنوب السودان، المقاومة الداخلية السياسية والمسلحة لشعوب إثيوبيا، إنتشار الفوضى في جمهورية الصومال بما في ذلك …

ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ታሪኽ
ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ-መሕትቱ ኣስፊሑ ከምዝገለጾ፡ ዞባና፡ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽን ፍሉይን ታሪኻዊ መዋእል ኣብ ዝሰጋገረሉ ነጥበ መቐይሮ ይርከብ። ከምዝፍለጥ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን፡ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ድሕሪ ምብቅዑ፡ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ንኣስታት 80 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ዘየዕርፍ ኲናትን ግጭታትን፣ ኣብ ዓዘቕቲ ፖለቲካዊ፡ ቍጠባዊን ማሕበራዊን ቅልውላዋት ተሸሚሙ’ዩ ኣሕሊፍዎ። ዘይሕጋዊ ጎበጣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘስዓቦ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ፣ ኲናት ሶማልን ኢትዮጵያን፣ ግጭት ሰሜንን ደቡብን ሱዳን፣ ውሽጣዊ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ተቓውሞ ህዝብታት ኢትዮጵያ፣ ሕንፍሽፍሽ ሃገረ ሶማልን ግብረሽበራዊ ምንቅስቓሳትን፡ ገለ ካብ’ቶም ሰላምን ቅሳነትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሪጎም፡ ወርቃዊ ግዜን ዕድላትን ህዝብታት ናይ’ዚ ዞባ ዘባኸኑ ጉሉሓት ብድሆታት

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ
ካልኣይ ክፋል
ኣልማማዊ ቝጠዐ

ቀዳማይ ምዕራፍ፣

ምብ’ ርባር

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

 

(1)

እድሪስ መሓመድ ሳልሕ ኣብ መወዳእታ ሓምለ 1956 ካብ ዓዲ ሸኽ ሓሊብ ከም ዝተሰወረ፡ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ብገለ ዘዋፈሮም ዑሱባት ምስ ተሓበረ ሞራሉ ተተንኪፉ፡ ብቕጽበት ንሓደ ካብ ኤርትራዊት ዝውለድ፡ ጉብጣን ተስፋስላሴ ዝተባህለ ትግራዋይ ዕሱብ ተሓጋጋዝኡ ጸዊጡ፡-

“እድሪስ ኣበይ ኣሎ? ለይትን መዓልትን ክትከታተልዎ ተሓቢሩኩም ዶ ኣይነበረን ?”

ክብል፣ ሕርቃን ብዝተሓወሶ ሓተተ።

ጉብጣን ከም ኣመሉ፡ ምስ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ገጽ ንገጽ ክራኸብ ከሎ፡ ንነብሱ ክቆጻጸር ስለ ዘይኽእል፡ በተን ድቦላ ኮይነን ዝተሰመዖኦ ሕቶታት ተሰናቢዱ፡ ኣጻብዕቲ ኣእዳዉ እናኣንፈጥፈጣ፡-

“ቅድሚ ሰሙን፡ ኣብ ዕዳጋ ዓሳ ኹትምያ (1) ኣጋጥሙኒ’ኳ እንተነበረ፡ ሕጂ ኣበይ ከምዘሎ ዝፈልጦ የብለይን። እንተኾነ ምናልባት ኣብ ዓዱ ወይ ኣብ ጎረባብቲ ዓድታት ክህሉ ይኽእል’ዩ ዝብል ጥርጣረ ኣሎኒ።”

ብዝተዓጽፈት መልሓስ መለሰ።

Joint Statement of the Bahr Dar Meeting Between the leaders of Ethiopia, Somalia and Eritrea

The leaders of Ethiopia, Somalia and Eritrea, Prime Minister Abiy Ahmed, President Mohammed Abdullahi Mahmud Farmajo and President Isaias Afwerki held a series of consultations in Bahr Dar, Ethiopia on November 9-10, 2018.

The three sides stressed that this, their second meeting in as many months highlights the historic transformation towards peace and integration in the horn of Africa. In their consultation, the three leaders reviewed developments and achievements since the signing in Asmara of the joint declaration on friendship and comprehensive cooperation between the three countries. (more…)

اللعبة الكبرى والفصل السابع

جاء في مقدمة كتاب ” اللعبة الكبرى والفصل السابع ” الصادر في مصر عن ” الهيئة المصرية العامة للكتاب ” للد. أحمد حسن دحلي ” اصدر مجلس الأمن الدولي في جلسته 6254 المعقودة في 23 ديسمبر 2009 القرار رقم 1907 ضد اريتريا وفرض عليها حزمة عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بذريعة ان دولة اريتريا تقدم دعما سياسيا ولوجستيا وماليا للحركات المسلحة الصومالية ولعدم اعترافها بـ ” الحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية ” ولعدم سحبها لقواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي ، ولا سيما في رأس دميرا وجزيرة دميرا. وتتمثل تلك العقوبات المفروضة على اريتريا من قبل مجلس الأمن في حظر شراء الأسلحة، وتجميد أموالها وأصولها المالية ومواردها الاقتصادية، ومنع سفر بعض شخصيات الدولة.وهذا القرار جائر وغير عادل ولا يستند على أسس قانونية، فانه لا يرتكز إلا على الإرادة السياسية العارمة للإدارة الأمريكية في فرض عقوبات مجحفة بحق اريتريا، لا لجريمة ارتكبتها، وإنما بسبب تشبثها وتمسكها باستقلالية وسيادية قرارها السياسي سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي…

Remarks of H.E. Osman Saleh Minister of Foreign Affairs of the State of Eritrea at the Second Italy-Africa Forum Rome, 24-25 October 2018

Your Excellency Moavero Milanesi, Minister of Foreign Affairs of Italy,
My Fellow African Ministers,
Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen

Let me begin by thanking Italy for organizing this important forum to promote Africa-Italy relations for the second time in this eternal city, Rome.

(more…)

Interview with
Mohamed Hassan
“The spring of Ethiopia”

Frans DE MAEGD
Investig’Action

In August, Mohamed Hassan returned from a trip to Ethiopia. He has traveled throughout the country and has been visiting several regions such as Oromia, Amhara and Somali Region (Ogaden). Mohamed gave lectures and participated in seminars. He met several former opposition leaders and had a meeting with the new Prime Minister, Abiy Ahmed. The trip was also a personal boost for him. At the beginning of his journey, some have recognized him because for years he has presented his analyses on the Web TV of the opposition: Oromo TV, SBS – Amharic and ESAT TV. During his stay, he even became a celebrity because of his regular appearances on national and local television. People came to shake his hand, young Ethiopians of different nationalities thanked him for his analyses and efforts. He received gifts from ordinary people.

الرئيس إسياس أفورقي في حديث لوسائل الاعلام الارترية

التغيير في إثيوبيا برغبة الشعب الإثيوبي ودعم الشعب الإرتري ما يعني بأن الشعبين لن يقبلا الدخول في صراعات وتجاذبات مستقبلاً

اجرت وسائل الاعلام المحلية مساء السبت الماضي الثالث من نوفمبر لقاء مع فخامة الرئيس اسياس افورقي تحدث فيه عن عملية السلام بين ارتريا واثيوبيا التي بدأت الشهور القليلة الماضية وما تلتها من تطورات فإلى مضابط ما جاء فيه.
فخامة الرئيس، حدثت في الأشهر الماضية العديد من التطورات التي رافقت إتفاق السلام التاريخي بين إرتريا وإثيوبيا ،والذي يسير الآن بوتيرة متسارعة. وفي الجزء الأول من حوارنا مع فخامتكم، سنتطرق فقط حول تلك التطورات الإيجابية. وفي الجزء الثاني، سنقدم أسئلة حول التطورات المصاحبة لأجواء السلام وإنعكاساته على المسار الإقليمي والمحلي. فخامة الرئيس، كما هو معلوم، الشعب الإرتري وكذلك الشعب الإثيوبي خاضا نضالاً مريراً لأزمنة طويلة، وقدما تضحيات جسيمة من أجل تحقيق العدالة والحرية لشعبيهما. وفي شهر يونيو الماضي، وبعد ستة عشر عاماً من إصدار مفوضية ترسيم الحدود الإرترية-الإثيوبية قرارها النهائي والملزم في قضية الحدود، أعلنت الحكومة الإثيوبية الجديدة تأكيدها وإستعدادها لتطبيق كافة بنود…

REMARKS BY MR. NEBIL SAID, COUNSELLOR, PERMANENT MISSION OF ERITREA

AT THE THIRD COMMITTEE OF THE SEVENTY-THIRD SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY UNDER AGENDA 74 – PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS NEW YORK, 24 OCTOBER 2018

Mr. Chair,
At the outset, I would like to commend the manner in which you are steering the work of the Committee.

Last week, under agenda item on the Promotion and Protection of Human Rights, the Third Committee discussed the progress and gaps in the promotion and protection of human rights worldwide. The take away from discussion is that the promotion of human rights for all remain a challenging task for every nation; and, that international partnership in addressing issues of human rights is best served by constructive dialogue and, not through politicisation, double standard and stigmatisation. In the discussion, Eritrea shared its views on the border issues of promotion and protection of human rights. Today without engaging in acrimoniesI would like to highlight the following. (more…)

Joint Press Statement following the visit by the Foreign Ministers of Eritrea and Ethiopia to Mogadishu Somalia, October 2018

The Foreign Minister of the State of Eritrea H.E Osman Saleh Mohammed and the Foreign Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia H.E Workneh Gebeyehu paid an official visit to Mogadishu, Somalia on 17 October 2018. The visit was part of the heightened diplomatic cooperation between the three nations and the continuing dialogue process following the trilateral agreement signed by the leaders of Eritrea, Ethiopia and Somalia in Asmara in September 2018. During the visit, the Foreign Ministers were received by the Somali Foreign Minister and paid a courtesy call on H.E Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo, President of the Federal Republic of Somalia. The Ministers also held talks with Prime Minister H.E Hassan Ali Khaire. (more…)

ኤርትራ – ምድረ ባሕሪ

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን
ኣቕራቢ – ዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

ደራሲ ናይ’ዚ መጽሓፍ’ዚ እቲ ብዙሕ ዕምቆት ዘለዎ ሓዉ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ስለዝኾነ፡ ኣብዚ ዓንቀጽ’ዚ ብዝተወሰነ ቃላት ንዕምቆቱ ክትፍትሽ ንስፍሓቱ ክትምትር ዝከኣል ኣይኮነን። ንሱ ሓርበኛ ተጋዳላይ፡ ውሕሉል ፖለቲከኛ፡ ክኢላ ዲፕሎማሰኛ፡ ምኩር ተዛታዪ፡ መሃዚ ጽሓፊ፡ ቅድሚ ኩሉ ኸኣ ኣዝዩ ምቅሉልን ካብቲ ኣብ 1966 ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝተሰለፈሉ ዕለት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኣመነሉ ጉዳይ ጽኑዕን ተባዕን ሰብ እዩ። ንምእንቲ ሓርነት፡ ናጽነት፡ ብልጽግናን ምዕባለን ህዝብን መሬትን ኤርትራ ድማ ገና ነቲ ሃብታም፡ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ቃልሱን ምሃዝነቱን ይቅጽሎ ኣሎ። ኣብ ርእሲ’ዚ መጻሕፍቲን ምህዞታትን ሓዉ ኣልኣሚን ኣብ ጋብላ ታሪኻዊ፡ ፖለቲካውን ስነ-ጽሑፍን ፍርያት ከም ዓይኒ-ማይ ብቀጻሊ እናፈልፈለ ዝፈስስ እዩ። እቲ “ምስጓምን ምንቁልቋልን” ዝብል ኣርእስቲ ዝወጸ ታሪኻዊ ሰነድ መጽሓፉ ንሃገራዊ ቤት ንባብ ኣሃብቲሙ እዩ። ንሰውራ

Horn of Africa speaks in one voice on lifting sanctions on Eritrea at#UNGA73

Ethiopia’s Ministry of Foreign Affairs website: http://www.mfa.gov.et/web

Ministers of Foreign Affairs of Horn of Africa namely: Ethiopia, Djibouti, Somalia and Eritrea united in lifting sanctions laid on Eritrea on #UNGA73 . In this regard, the Minister of Foreign Affairs of Ethiopia along with his Djibouti, Somalia and Eritrea voiced their stands to the world to left the sanctions. (more…)

ገምጋም መጽሓፍ፣ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ 1915-1962

ብሳላሓዲን ዓሊ
መጽሓፍ ሃምድ እድሪስ ዓዋተ 1915-1962፡ ታሪኽ-ህይወት ናይቲ ኣብ ሓባራዊ ዝኽሪ ኤርትራውያን ትእምርቲ ሃገራዊ ጅግንነት ዝዀነን ኣብ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረን ሓምድ እድሪስ ዓዋተ እተዘንቱ መጽሓፍ ኰይና፡ ውጽኢት ናይቲ ን35 ዓመታት ዝተካየደ ዝተኻየደ ንማሕበራዊ፡ ወተሃደራዊትን ፓለቲካዊን ተመኲሮ ሓምድ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘጠቓልልት ፈላሚት ውጽኢት ዓሚቚን ዕቱብን መጽናዕቲ እያ። ኣብዛ መጽሓፍ፡ ታሪኽ-ህይወት ሓምድ ኣብ 12 ምዕራፍትን ሓደ ድሕረ-ጽሑፍን ዝተዘርዘረ ኮይኑ፡ ካብ ስድራቤታዊ ድሕረባይታኡ፡ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ማሕበራዊ ከባቢ፡ ኣብ ዕስክርና ጣልያን ንዘሕፍለፎ ውግኣትን ዘጥረዮ ወተሃደራዊ ተምኲሮን፡ ኣብ 1940ታት ኣብ ኤርትራ ግኑን ዝነበረ ሽፍትነት ዝተጸንበረሉ ኲነታትን፡ ብምሕረት ናብ ሰላማዊ ህይወት ክሳብ ዝምለስ ዝፈጸሞም ተግባራትን ብዝርዝር ቀሪቡ`ሎ። ኣብ ግዜ ፈደረሽን ከም ሓረስታይ ኰይኑ ዘሕለፎ ህይወት ብሓጺር ብምዝንታው ድማ፡ ንመስርሕ ኣጀማምራ ብረታዊ ቃልሲ ብመንገዲ ህይወት ሓምድ ተዘንተ።ጸሓፊ ንታሪኽ-ህይወት ሓምድ እድሪስ ዓወተ ብምጽናዕ፡ ክምልሶም ዘንቀደ ሕቶታት ኣብ መቕድም ብኸምዚ ዝስዕብ ኣስፊሩዎም ኣሎ።

More Articles

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة