መልእኽቲ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ናብ 7ይ መጋባእያ ‘ቲካድ

ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ሺንዞ ኣበ
ክቡራት መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን
ክቡራትን ክቡራንን ተጋባእቲ
ስለ’ቲ ዝካየድ ዘሎ 7ይ መጋባእያ ‘ቲካድ’፡ ንናይ መንግስቲ ጃፓን ዕቱብን ዘይሕለልን ተገዳስነት ንምምስራት ሽርክነት ምስ ኣፍሪቃ፡ ብስም መንግስቲ ኤርትራ ድገኛ (sincere) ምስጋና ከቕርብ ይፈቐደለይ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ ዓመታት፡ ‘ቲካድ’ ካብ ዝተበገሰሉ፡ ብዓለም ደረጃ ኣብ ኣመሪካታት፡ ኤውሮጳ፡ ኤስያ. . .ዝተኸስተ ለውጢታት ደርማስ’ዩ። እንኮ-ቐጽራዊ ዓለም ንምፍጣር ወይ በንጻር ታሪኻዊ መጐት ክውን ንምግባር ዝተሃቀነ ኩሉ፡ ኣይተዓወተን። ቁጠባውን ልምዓታውን ዕብየታት ዝተፈላለያ ጐብለላት፡ ብዝተፈላለየ ናህሪ ሰጒሞም፡ ኣሰራርዓ ደረጃታት ተገላቢጡ። ብመንጽር’ቲ ምግልባጣት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለምና ዝርአ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምሕቋናት፡

download

አሰናይነ!ዲብ እዮቤል ፍደት ሳወ ምን አብጸሔነ

መርከዝ ተእሂል ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ “ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል እግል ደማን ሙስተቅበል!” እበ ትብል ስቅራት ዲብ አወላይት ሳምን ናይ ወሬሕ ኦጎስት 25ይት ሰነት መትአሳስ ናይለ “ዕላመት ክፋሕ ወዐማር” ላተ ሐረት ተርብየት ሸባብ ሳልሐት ላተ ሳወ እት ዐየዶት ሀሌነ።

ሸዐብ ኤረትርየ እብ መሪር ወረዪም ንዳል ጀለ ሕርየት እንዴ ሐልፈ እስትቅላሉ ክም አድመነ ልትጸበሮ ለዐለ ዳይ፡ እግለ እብ ንዳል ረዪም ለትረከበ እስትቅላል ወስያደት አድመኖት ወአትሐጠጦት፡ እብ ሐርብ ለትደመረት ወጠን እብ ሐዲስ አጣለሎት ወዐመሮት፡ ወሩእየት ወጠን እት ዛህር በደሎት ዐለ። ሸባብ ሬፍዐት እማነት እለ መስኡልየት ክብድት ሰኒ እግል ሊጹርወ ደቅብ ለተሀይቦም ፈዛዐት ወፈሀም እግል ልምለኮ ህዬ ተርብየት ሸባብ ድሩርየት ዐለት። እሊ እግል ልትመም ለሀለ እሉ ዳይ እት ዐመል እግል ልተርጀም ህዬ አዋጅ ክድመት ወጠን ተዐለነ። እብ አሳስ አዋጅ ዕልብ 82/1995 አህዳፍ ክድመት ወጠን “ሸዐብ ለአሳሱ ዴሽ ዋቂ ወሳፊ (ክምኩም) አሰሶት፡ ዲብ ንዳል ጀለ ተሕሪር ለዳበረ ቅየም ወነባሪ እንዴ ተሐፈዘ እብ እማነት እተ ልትከበቱ አግማም ሓለፎት፡ ፈታይ ሽቅል እብ

download

ዮሃና! ብሩራዊ እዮቤልዩ ሳዋ

ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ “ሳዋ – ዕቱብ ምርጫ ንውሑስ መጻኢ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፡ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ነሓሰ፡ መበል 25 ዓመት ምምስራት ናይታ “ትእምርቲ መኸተን ልምዓትን” ዝኾነት፡ ቅርዓት ምልመላ መንእሰያት – ሳዋ ክጽምብል እዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ብመሪርን ነዊሕን ሓርነታዊ ኲናት ሓሊፉ ናጽነት ድሕሪ ምርግጋጹ ዝጽበዮ ዝነበረ ዓቢ ዕማም፡ ነቲ ብረዚን መስዋእቲ ዝተረኽበ ናጽነትን ልኡላውነትን ምውሓስን ምድልዳልን፡ ብኲናት ዝዓነወ ሃገር ዳግም ብምህናጽን ብምምዕባልን ሃገራዊ ራእይ ክውን ምግባር’ዩ ነይሩ። ተረካቢ ሕድሪ መንእሰይ፡ ነዚ ከቢድ ዕማም’ዚ ዝበቅዕ ንቕሓት፡ ኣእምሮኣዊን ኣካላዊን ብቕዓት ከጥሪ ከኣ፡ ምዅስኳስ መንእሰያት ወሳኒ ነበረ። ነዚ ወሳኒ ዕማም ንምትግባር ድማ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት

Download

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ
ካልኣይ ክፋል ኣልማማዊ ቝጠዐ
(6)

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
እድሪስ መሓመድ ሳልሕ፣ ካብ’ታ ኣብ ቃሮራ ዘኣንገደቶ ስድራ-ቤት ባናይ ተሰናቢቱ፣ ናብ መሬት ዓደቦ ብ 31 ሕዳር 1964 ተበገሰ። ድሕሪ ዘይኣድካሚ ጉዕዞ ብኣግማል፣ ፍርቂ መዓልቲ ብከባቢታት ኣፍላግን ዒላ ጻዕዳን ኣቢሉ፣ ዓላከብ ኣብ ዝተባህለ ምስ ስድራ-ቤቱ ምስ በጽሐ (1) ንበዓልተ-ቤቱን ክልተ ደቁን፣ መንሱርን ዘይነብን፣ ጽዕነት ኣግማሉ ንኸራግፍ ክሕግዙዎ ጸወዖም። ብዙሕ ከይጸንሐ፣ ኣጋይሽ ምዃኖም ዝተዓዘብዎ ደቂ’ቲ ከባቢ ተቐላጢፎም ሰላምታ ድሕሪ ምልጋስ፣ ማይን ዕንጸይትን ቀረቡሎም፣ ክሳዕ ምሳሕ ዝቐርብ ከዕርፉ ብኣኽብሮት ሓተቱዎም። ድሕሪ ቑሩብ ደቓይቕ፣ ሓደ ካብ’ቶም ዝተቐበሉዎም፣ ካብ ማሸላ ዝተዳለወትን ብጸባን ጠስምን ዝጠልቐየት፣ ኣብ ዓቢ ጥሾ (2) ዝመልአት ገዓትን ማይ ንቁርሲ ዝኸውን ሒዙ ናብ እድሪስን ስድራ-ቤቱን ዘለዎ ቦታ መጸ። ኩሎም ዝተቐረበሎም ምስ በልዑ፣ እድሪስ ኣእዳዉ ተሓጺቡ፣ ሰላት ኣልዙሁር (3) ሰጊዱ ምስ ወደአ፣ እቲ ቁርሲ ዘቐረበሎም ብፍሽኽታ፣-“መሓመድ ዓሊ እበሃል፣ ካብ ቀብላ ርግባት’የ። ዕለታዊ ስርሐይ ካብ ቃሮራ ክሳብ ፖርት ሱዳን እናተንቀሳቐስኩ፣

Download

Interview with Carol Pineau

“I arrived in Eritrea thinking I knew a whole lot about Africa”

by Billion Temesghen | Carol Pineau is an American journalist who has worked in Africa for many years representing the biggest news agencies of the world. Her first visit in Eritrea impacted her profession the most as she describes the Eritrean experience as a process of unlearning the ‘white savior responsibility’. Her award-winning film full-length documentary was a ground breaking biopic that changed the African narrative. Carol Pineau says it all came from Eritrea. How come?

You were in Eritrea in the late 1990s.
Correct. I reported 1999-2000 at the height of the border war. I was one of the two journalists who were living here. And, of course, with the difficulty of getting access in to Eritrea because all of the airlines had been shut down, it was very difficult for a journalist to come and so the story was being told almost entirely from the Ethiopian side. Therefore, telling the Eritrean story is something that has been very important to me.

download

ዓመት ድሕሪ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን

ዓሚ 9 ሓምለ 2018፡ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ኩነተ-ኲናትን ተጻብኦን ኣብቂዑ፡ ሓድሽ ምዕራፍ ንምኽፋት ዝዓለመ 5 ዓምድታት ዘለዎ፡ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኣስመራ ዝኸተሙሉ ታሪኻዊ ዕለት እዩ ነይሩ። ዕዙዝነት ናይዚ ታሪኻዊ ስምምዕ’ዚ፡ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ኣብቲ ብዶባዊ ምስሕሓብ ተመኽንዩ ዝተወልዐ ናይ 1998-2000 መጠነ ሰፊሕ ኲናት ዝደመዩዎን ዝኸሰሩዎን ከይኣክል፡ እቲ ጉዳይ ኣብ መጋባኣያ ፍርዲ ቀሪቡ፡ ሕጋዊ መዕለቢ ምስ ተገብረሉ እውን፡ ስርዓት ወያነ ትግባረኡ ንምዕንቃጽ ን16 ዓመታት መመላእታ ካብ ሕጊ ኪሃድም ዝቐጸሎ ተጻብኦታት ሰጊርካ ዝተበጽሐ ስምምዕ ብምዃኑ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ድሕሪ ምኽታም ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት፡ ጠንቂ ናይዚ ዕድል ወለዶታት ዘኽሰረ ብድሆታት’ዚ፡ ብቐንዱ ኣብ ዘመነ ዝሑል ኲናት ድሕሪኡን፡ ብመገዲ መጋበርያ ስርዓታት ዝተሰርሓሉ ግሎባዊ ስትራተጂ ርእሰ ሓያላን ምዃኑ ጠቒሱ፡ ድሕሪ ነዊሕን ዘሕዘንን ምዕራፋት ታሪኽ፡ ዞባና ናብ ሓድሽ መድረኽ ዝሰጋገር ዘሎ፡ ብቐንዱ ሱር ናይቲ ሽግር ብፍሽለት ስለዘብቅዐን ኣብቶም ግዳይ ናይዚ…

download

Underwater Cultural Heritage in Eritrea

by Isaias Tesfazghi | Eritrea’s maritime environment is rich both in marine biodiversity and underwater cultural heritages. Due to its strategic location, the Red Sea has been an important trade route between the Mediterranean and the Indian Ocean. One of the ancient trade centers in the Red Sea was the port-city of Adulis, located 56 kms  southeast of Massawa.
The ancient city of Adulis had trade links with parts of the Mediterranean (Rome and Greece), Indian Ocean (India), and the Far East (China). Then,following the decline of Adulis in the 7th C.AD, the Dahlak Islands became an influential trade center. Along with the introduction of Islam a civilization started to flourish in the Dahlak. There are traces of the civilization such as the necropolis in Dahlak Kebir, 365 cisterns and wells and other structures awaiting thorough research. The archipelago consists of various ancient as well as modern terrestrial and underwater cultural heritages.

download

PERMANENT MISSION OF THE STATE OF ERITREA
TO THE UNITED NATIONS GENEVA

Press Release – 27 June 2019

The Permanent Mission of the State of Eritrea to the United Nations and other International Organizations in Geneva wishes to provide clarification on the erroneous assertions made by the “Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea” in a News Release issued on 21 June 2019.
The “Special Rapporteur” alleges, among other things, the curtailment of Catholic Church activities in Eritrea.
Eritrea is a secular nation within a societal context of Christian, Islamic and other faiths which have co-existed peacefully for centuries. Christianity was introduced in 329 A.D. and Islam in 615 A.D. The Eritrean people are not only pious practitioners of their respective faiths but all Eritrean cities, towns and village are notable, perhaps uniquely, as places where churches of various denominations (Orthodox, Catholic and Protestant) and mosques are found in proximity or juxtaposed to each other. (Asmara has one Synagogue serving literally a couple of Jewish families).

download

An overview of Eritrea’s health progress

By:Randa Osman
The roots of significant health progress in Eritrea can be traced to the years of the armed struggle against Ethiopia’s rule.
The Eritrean government, officially known as the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) at the time, had recognized the necessity of health for the cultivation of a productive, economically developed and resilient society, which led the front to take responsibility and establish a parallel state system in the already liberated areas. As a matter of fact, the war for independence wasn’t just aiming to liberate the Eritrean people from Ethiopia’s domination but also from “illiteracy, ignorance, disease and backwardness” (Findlay, 1989 in ODI, 2011). Thus, the EPLF developed mobile clinics, fully equipped underground hospitals, a drug manufacturing factory and skilled health workers with an eye towards the future. With advancements in all sectors, Ethiopia’s rule was forced to come to an end in 1991 with only 5 of the 31 heath facilities constructed, accredited to its…

Ghindae Sub-Zone: A Potential Agricultural Hub

Written by Habtom Tesfamichael
“Three seasons in just two hours,” a motto of the Ministry of Tourism, is what you experience when you travel from Asmara to the Ghindae sub-zone. Located in the eastern escarpment and marked by a lush green landscape, Ghindae is currently in its rainy season. It is a resting point for travelers from Asmara en route to the port city of Massawa. Travelers enjoy its naturally pleasant atmosphere while passing it through. This sub sub-zone enjoys two climatic seasons, which make it pleasant both for agriculture and recreation.The subzone of Ghindae has towns in 17 administrative localities. Around 13 thousand households and approximately 54,000 people live within its boundary. The people mainly earn their living by commercial farming, herding and small scale trade. The highest altitude of the sub-zone is 2224 mts and the lowest 220 mts. This variation in altitude, coupled with its special location where the easterly winds rest, the subzone has threeclimates — cool (Dega), temperate (Weine Dega) and hot.

download

ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን

ተጋዳላይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ብኣጋጣሚ መዓልቲ ሰማእታት፡ ነፍስኻ እትውከሰሉን እትግምግመሉ መዓልቲ፡ ምስ ሰማእታት ዝመቐረ፡ ዝጸበቐን ዝመረረን ሂወት ኣሕሊፈ፡
ኣብ ሰውራ ቀዳማይ ዝርአኹዎ ስዉእ ኣብ 1967 እዩ፡
ንሕና ቅኑዕ መኣዝን ሒዝና ንጉዓዝ ኣሎና!
ድሌት ክቡር ህዝብና ዘማልእ ክውንነት ንምፍጣር ንቅድሚት ንመርሽ!!

መርበብ ሓበሬታ ማእከል እስትራተጂያዊ መጽናዕቲ ኤርትራ ብኣጋጣሚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ምስ ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ተጋዳላይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ። ንሱ ኣብ ቃለ መሕትቱ፡ መዓልቲ ሰማእታት ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታት ክሳብ ክንደይ ፈጺምና ነብስና እንግምግመሉን ካብ ሕሉፍ ትምህርቲ እንቀስመሉን ናይ ቀረባን ርሑቕን እስትራተጂ እንስእለሉን ኣጋጣሚ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ። ካብ’ቲ ብዙሕ ቅያታት እተፈጸመሉ ሃብታም ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ስለምንታይ 20 ሰነ ከም መዓልቲ ሰማእታት ተመሪጻ ድማ…

download

ቀይሕ-ባሕሪ – ዘላቒ ጸጥታን ርግኣትን ብኸመይ?

ልኡኽ ኤርትራ፡ ካብ 21-22 ሚያዝያ 2019፡ ኣብ ሪያድ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ፡ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤርትራ፡ ግብጺ፡ ዮርዳኖስ፡ ስዑዲ-ዓረብ፡ ሱዳን፡ ጅቡቲ፡ የመንን ሶማልያን ዝተሳተፉዎ፡ ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ኣገዳስነትን ቀይሕ- ባሕሪ ዝዘተየ ዋዕላ ተሳቲፉ፡ ሰረታዊ መትከላትን መርገጺን ኤርትራ ዘነጽር ወረቐት ምቕራቡ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፍጻመታት ናይዚ ሰሙን’ዚ እዩ።

ከምዝፍለጥ ቀይሕ ባሕሪ፡ ንኣርባዕተ ማእዝናት ዓለምና (ምብራቕ፡ ምዕራብ፡ ሰሜን፡ ደቡብ) ዘራኽብ ማእከልን መሳግሮን ብምዃኑ፡ ኣዝዩ ስትራተጂያዊ ማያዊ መስመር ዓለምና’ዩ። ጸብጻባት ከምዘመልክቱዎ፡ ንኣሽቱን ማእከሎትን መጐዓዝያታት ከይወሰኽካ፡ በዚ መስመር’ዚ፡ ኣብ ዓመት ክሳብ 20,000 ዓበይቲ ናይ ንግድ መራኽብ ይመሓላለፋ። በቲ ቀጢን መትረብ ባብ ኤል-መንደብ መዓልታዊ ዝሓልፍ ጽዕነት ነዳዲ ድማ፡ ካብ 3.3 ሚልዮን በርሚል ንላዕሊ ምዃኑ ይፍለጥ።

መልእኽቲ መርገጺ ኤርትራ
ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዋዕላ ሪያድ

21ን 22ን ሚ ያዝ ያ 2019

ኣብ’ዚ ኣጋጣሚ ክንሳተፍ ንዝተገብረልና ዕድመ፡ ምስጋና ነቕርብ።
ጂኦ-እስትራተጂያዊን ጂኦ-ፖለቲካዊን ተኣፋፍነት ኰነ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ፡ ምኽራር ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኰነን። ታሪኽን ኩነታትን ይኺድ ወይ ይገላበጥ፡ ናይዚ ኣህጉራዊ መገዲ-ማይ ይኹን ሓቚፉዎ ናይ ዘሎ ዞባ ዓለማዊ ጽልዋ፡ ሚዛን እናወሰኸ ዝኸይድ እምበር፡ ዝንኪ ኣይኰነን። ከምኡ ስለዝዀነ ኸኣ፡ ንድሕነቱ ኪወሃብ ዘለዎ ኣቓልቦ፡ ዝመጣጠኖ ኪኸውን ግቡእ’ዩ። ዝኸበርኩም ተጋባእቲ፡ ማዕረ ሚዛንን ኣገዳስነትን ናይ’ቲ ጉዳይ፡ ናይ ዝሑል-ኲናት ኣሉታዊ ሓድጊ ከየስተናዓቕካ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ጥራይ፡ ብዘይቅርዑይ/ዝምቡዕ ኣጀንዳታት ዝተኻየደ ዞባዊን ዓለማዊን ምትእትታዋት ኰነ ዕንደራታት ዝተፈጥረ ኣራግጽን ሕልኽላኻቱን፡ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ኩነት’ዩ ፈጢሩ ዘሎ። ዞባዊን ዓለማዊን ኣጀንዳታት ዝፈጸሞ ምትእትታዋት ግን፡ ብዘይ ኣሳሳይነት ዘቤታውያን ተዋሳእቲ ክውን ኣምበይ’ምዀነን። ስለዚ ኸኣ፡ ወጻኢ ካብ ስምዒታዊ ወይ ህዉኽ/ግሩህ መቓርቦ፡ እቲ ጉዳይ ርዙን/ዘይስምዒታዊ ኣተኣላልያ ኪግበረሉ ርትዓዊን ግድነትን’ዩ።

ዕላማታት ሃገራዊ ኣገልግሎት

ኣዋጅ ቊጽሪ 82/1995

« ህዝባዊ መሰረት ዘሎዎ ቅርጡውን ኣድማዕን ሓይሊ ምክልኻል ምቛም፡
ኣብ ሓርነታዊ ቓልሲ ዝተዀስኰሰ ባህልን ክብርታትን ዓቂብካ፡ ንተረካቢ ትውልዲ ምውራስ፡
ፈታው ስራሕ፡ ብዲሲፕሊን ዝተሃንጸ ሓዲሽ ትውልዲ ምፍራይ፡
ጸጋ ሰብ ብዝተወደበን ዝሰልጠነን መገዲ፡ ኣብ ልምዓታዊ ስርሓት ብምውፋር፡ ቊጠባ ሃገር ምምዕባል፡
ኣብ ማእከላት ስልጠና ስሩዕን ቀጻልን ታዕሊምን ሞያዊ ስልጠናን ብምሃብ፡ ንሞያዊ ክእለት ምምሕያሽን ንኣካልዊ ብቕዓት ምድልዳልን።
ሓድነት ኣብ ሃገራውነት እናዀስዀስካ፡ ትሕተ ሃገራዊ ስምዒታት ምጥፋእ፡ ሃገራዊ ውህደት ምርግጋጽ እዩ። »

አልአሚ ን፡ ሰር-ዘመ ን እት ፈን
4ይ ክፈል

ኬትባይ፡ መሕሙድ ዐብደለ (አቡ-ኩፈሕ)
መተርጅማይ፡ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)
ኤረትርየ ሓዳስ

እት ሰነት 1958 ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ አብሀዘት። ወሐቆሁመ እት ሰነት 1961 ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ ትዐለነት ወግድለ ክፈሕ መሰለሕ አንበተ። ወእብሊ ህዬ ከበር ሰውረት እት ብሩር ወሙድን እት ሐጪር ወቅት ትነሸሐ። ሔልያይ አልአሚን ዎሮት ምን እሎም ለእግል ገቢሎም እበ ትትቀደሮም ልትጋደሎ ለዐለው ቱ። ሕዝብ ውሕደት ህዬ ለትሩድ ሕዝብ እግል መስለሐት አቶብየ እንዴ ገብአ እግል ካልእ አሕዛብ ህዬ ለዐናቅፍ ወእትብቆት ከሬ ዐለ። ክምሰል ከረ ሕዝብ ኣልራቢጠ አልእስላምየ መስኩበት ካልኦም ዐለ። ለበዝሐው እት ኣንድነት ለዐለው ውላድ ክስታን ሰበት ገብአው ህዬ ለቴለል ናይ ደያናት እትጀህ ለአጸቡጡ ዐለው። ለሕዝብ ለናዩ መክተብ ህዬ እትለ አዜ ሸርዕ አፍዐበት አው ህዬ እት ዐማረት ስሩር አዜ ዕያደት እንያብ ለህሌት ዐለ።

download

الرئيس اسياس أفورقي
الارادة الشعبية القوية دوما يكون لها
اليد العليا في مواجهة هذه التحديات
إلي جانب وضوح الرؤى

فيا يلي نص المقابلة التي اجرتها مجلة ” تعتق “مع الرئيس اسياس افورقي بمناسبة اليوبيل الفضي لتاسيس ساوا ،وبدء الخدمة الوطنية.
فخامة الرئيس ما هي الروابط الاساسية التي تجمع بين الارث النضالي وبرامج الخدمة الوطنية واضعا في الاعتبار اغلي الاثمان التي دفعها الشعب الارتري لتحقيق الاستقلال والذود عن السيادة الوطنية؟.
يجب النظر إلى مفهوم ومصطلح الخدمة الوطنية من خلال التطرق إلي محتويات وركائزاساسية .يعتقد الكثيرون بان الخدمة الوطنية كانت من الافكار والاطروحات التي جاءت بعد الاستقلال ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالدفاع عن السيادة الوطنية،هذا الاعتقاد ليس صحيح بالتاكيد ،وبعيد كل البعد عن الحقيقة.
النضالات التي خيضت من اجل تحقيق الاستقلال تعد في حد ذاتها خدمة وطنية،جميع الذين انضموا إلي النضال التحرري ودفعوا دمائهم الطاهرة في الحرب الضروس،واولئك الذين قاموا بمجهودات ومساعي مضنية في كافة الجوانب والصعد يعد خدمة للوطن،وبتضافر كل هذه الجهود و بوتيرة اقوى من مرحلة تاريخية إلى اخرى، ادت إلي تحقيق الاستقلال الكامل للتراب الارتري من المستعمرين.

download

MESSAGE OF H.E. ISAIAS AFWERKI, PRESIDENT OF THE STATE OF ERITREA, TO THE 7th SUMMIT OF TICAD YOKOHAMA
28-30 AUGUSTUS, 2019

Your Excellency Prime Minister Shinzo Abe
Your Excellencies Heads of State and Government
Distinguished Delegates
Ladies and Gentlemen,

On this auspicious occasion of the 7th Summit of TICAD, allow me to convey my sincere gratitude, on behalf of the Government of Eritrea, to the Government of Japan for its serious and relentless interest to foster robust partnership with Africa. The profound changes that have occurred globally – especially in the Americas, Europe and Asia – in the past decades since the launching of TICAD have been colossal indeed. All endeavours exerted to build and crystallize – contrary to the logic of history – a uni-polar world order have not been successful.

download

مبادئ وقيم سبتمبرية

بقلم د.أحمد حسن دحلي

اليوم الاول من سبتمبر، وكل يوم في مثل هذا اليوم والشهر، يحتفل الشعب الإريتري في داخل الوطن وفي بلدان المهجر، بعيد انطلاقة شرارة الكفاح المسلح في أول سبتمبر 1961 بقيادة الشهيد حامد إدريس عواتي. تلك الشرارة التي تحولت الى بركان كاسح شق طريق الحرية والاستقلال في خضم أمواج غربية متلاطمة، وفي كبد رياح شرقية عاتية، وأجتث كابوس الظلم، واستأصل جحيم الظلام، عبر ملحمة نضالية فريدة امتدت لخمسة عقود كاملة امتدت من عام 1941 لعام 1991، سطر خلالها الشعب الإريتري صفحات تاريخية ناصعة بأحرف من نار ونور، مقدما ما يربو على مائة ألف شهيد من خيرة أبنائه في سبيل الحرية والاستقلال.
وعندما يحتفل الشعب الاريتري بعيد اندلاع الثورة الاريترية، فانه يجدد العهد بالإلتزام بالقيم والمبادئ التي ترسخت في عقول وروح ونفوس وأفئدة الاجيال الارترية المتعاقبة على مدى تاريخ النضال السياسي، وحرب التحرير، ومعارك

download

መትከላትን ክብርታትን መስከረም

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ባሕቲ መስከረም ኣብ ከምዚ ዕለትን ወርሒን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ብመሪሕነት ስዉእ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ብድምቀት’ዩ ዘኽብራ። እታ ናብ ደምሳሲ እሳተ ጐመራ ዝተሰጋገረት ቊልዒ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ከም ሓያል ማዕበል ናብ ጉዑዞ ናጽነትን ሓርነትን ብምግስጋስ፡ በቲ ካብ 1941 ክሳብ 1991 ንሓሙሽተ ዕቁዳት ዝቀጸለ ፍሉይ ጅግንነታዊ ቃልሲ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጻዕነ ወጽዓን ጸልማት መዋእልን ቀንጢጣቶ። ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ኣስታት 100 ሽሕ ካብ ብሉጻት ደቁ መባእ ናጽነትን ሓርነትን ብምኽፋል ድሙቕን ክቡርን ታሪኽ ሰሪሑ። ህዝቢ ኤርትራ ምጅማር ዕጥቃዊ ሰውራ ከኽብር ከሎ፡ በቲ ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ኲናት ምክልኻል ሉኣላውነትን ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ዳግመ

download

ገምጋም መጽሓፍ፣ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ 1915-1962

ብሳላሓዲን ዓሊ
መጽሓፍ ሃምድ እድሪስ ዓዋተ 1915-1962፡ ታሪኽ-ህይወት ናይቲ ኣብ ሓባራዊ ዝኽሪ ኤርትራውያን ትእምርቲ ሃገራዊ ጅግንነት ዝዀነን ኣብ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረን ሓምድ እድሪስ ዓዋተ እተዘንቱ መጽሓፍ ኰይና፡ ውጽኢት ናይቲ ን35 ዓመታት ዝተካየደ ዝተኻየደ ንማሕበራዊ፡ ወተሃደራዊትን ፓለቲካዊን ተመኲሮ ሓምድ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘጠቓልልት ፈላሚት ውጽኢት ዓሚቚን ዕቱብን መጽናዕቲ እያ። ኣብዛ መጽሓፍ፡ ታሪኽ-ህይወት ሓምድ ኣብ 12 ምዕራፍትን ሓደ ድሕረ-ጽሑፍን ዝተዘርዘረ ኮይኑ፡ ካብ ስድራቤታዊ ድሕረባይታኡ፡ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ማሕበራዊ ከባቢ፡ ኣብ ዕስክርና ጣልያን ንዘሕፍለፎ ውግኣትን ዘጥረዮ ወተሃደራዊ ተምኲሮን፡ ኣብ 1940ታት ኣብ ኤርትራ ግኑን ዝነበረ ሽፍትነት ዝተጸንበረሉ ኲነታትን፡ ብምሕረት ናብ ሰላማዊ ህይወት ክሳብ ዝምለስ ዝፈጸሞም ተግባራትን ብዝርዝር ቀሪቡ`ሎ። ኣብ ግዜ ፈደረሽን ከም ሓረስታይ ኰይኑ ዘሕለፎ ህይወት ብሓጺር ብምዝንታው ድማ፡ ንመስርሕ ኣጀማምራ ብረታዊ ቃልሲ ብመንገዲ ህይወት ሓምድ ተዘንተ።ጸሓፊ ንታሪኽ-ህይወት ሓምድ እድሪስ ዓወተ ብምጽናዕ፡ ክምልሶም ዘንቀደ ሕቶታት ኣብ መቕድም ብኸምዚ ዝስዕብ ኣስፊሩዎም ኣሎ።

download

ውግእ እግሪ መኸል

ካልኣይ ወራር ወያነ ንምፍሻል ካብ ዘካየድናዮም ዓሰርተታት ውግኣት ሓደ፡ ኣብ ክንፊ ጸሮና (እግሪ መኸልን ፈራሲትን) ዝተኻየደ ውግእ’ዩ። ነዚ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዓቢ ምዕራፍ ዝውንን ፍጻመ ኣልዒለ መጽሓፍ ክጽሕፍ ፈለማ ድፍረት መሲሉ’ኳ ተሰሚዑኒ እንተ ነበረ፡ ድሕሪ ነዊሕ ምምታእ ግን ‘ግድን ክገብሮ ኣለኒ፡’ ብምባል ንነብሰይ ኣእሚነ ተበጊሰ። እነሆ ድማ ተበግሶይ ኣብ ዓወት ስለ ዝበጽሐ፡ ንነብሰይ ዕድለኛ ኢኺ እብላ። ውግእ እግሪ መኸል ኣብ ጸቢብ ዓንኬል ዝተኻየደ እኳ እንተ ነበረ፡ ምስ ክብደቱ ዝመጣጠን ሓያሎይ ኣሃዱታት ተሳቲፈንኦ ብምንባረን፡ ንነፍስ ወከፍ ቦጦሎኒ ረኺበ ታሪኽ ክስንድን ቃለ መሕትት ከካይድን ናብ ድፋዓት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ በጺሐ’የ። ክልተ ግዜ ናብ እዚ ምብራቕ (ግንባር ዓሰብ)፡ 71፡ 64 ኪ.ሜ.፡ ሃሎ፡ ባዳ፣ እዚ ማእከል፡ ኣምበሰተ-ገለባ፡ ጸሊም ቀላይ፡ ሓድሽ ዓዲ (ኣኽራን) ሩባ ስሩ፡

download

ቃለ መጠይቕ ምስ
ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን
ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ፡ « ድ.ሓ.ኤ. »

ልዑል ሃገራውነት ዝነደቐት ማዕከን ዜና’ያ”

ግርማይ በርሀ (ዓሲንባ )

– ምስረታ ድ.ሓ.ኤ. ዝደረኸ ኩነት?
* ኣብ ኣጋጣሚ ምምስራት ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ፡ ንኣንበብቲ ብዛዕባ ታሪኻዊ ጉዕዞ ድ.ሓ.ኤ ምግላጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ድሕረ ባይታ ኣመዓባብላ ሜድያ ምርኣይ ከኣ ተበጺሑ ንዘሎ ደረጃ ንጹር ስእሊ ኣብ ምሃብ ሓጋዚ እዩ። ሜድያ ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ግዜ ጣልያን እዩ ጀሚሩ። ጣልያን ንናቱ ረብሓ፡ መምርሒታት የውጽእ፣ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ኣብ ኣኼባታት፡ ኣብ መርዓ ነቲ ናቱ ፖሊሲን መደባትን ንምግላጽ ብዝተፈላለየ ሜድያ ይጥቀም ነይሩ። እንግሊዝ ምስ መጸ ኣብ ነሓሰ 1941 ንመጀመርታ እዋን ሓደ ኣዋጅ ኣውጺኡ። ካብ ሎሚ ንድሓር ብማስ ሚድያ (መራኸቢ ብዙሓን) መምርሒታትና ከነውጽእ ኢና፣ ህዝቢ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ክፈልጦ ኣለዎ፣ ርእይቶ እንተለዎ ሜድያ

download

A time-tested private firm that will further prosper

by Randa Osman | The journey to success is like a wall that must be climbed in a step by step manner with patience and persistence. ” These are the words of an initially desperate housewife who sold chicken in her neighbourhood to make ends meet and has decades later grown to be one of the most successful entrepreneurs in Eritrea through her relentless hard-work, overcoming countless obstacles and challenges. Mrs. Azieb is the owner of one of the biggest private dairy farms in the country, producing 3000 to 4000 liters of milk a day in addition to yoghurt, butter and nineteen different kinds of cheese. The farm is located in Halhale, Zoba Debub, and the firm sells its products through its three outlets in Asmara — Akrya, Tiravollo and Marcato. It is also a major provider of dairy products to mining companies at Bisha and Zara, Hotel Asmara Palace and many other hotels and restaurants.

download

 

العقيد/ إزرا ولدي قبريئل
ساوا الجسر المتين
لتوارث القيم الوطنية النبيلة بين الاجيال

سليمان محمد سعد
الجزء الثاني والاخير
بعد إفشال الحملة الثالثة لغزو الوياني وإرغامه على إتفاقية السلام بذلت الحكومة الارترية جهدها لجعل ساوا مركزاً لتأهيل الشباب بالمعارف العلمية والمهنية بالإضافة إلى التدريب العسكري، فما هي المؤسسات التي تم تشييدها منذ ذلك الوقت، وكيف تقيم مستوى كفأءتها في تأهيل الشباب؟

قررت الحكومة الارترية بعد ان إنتهت الحملة الثالثة بهزيمة نظام الوياني وتوقيعه على إتفاق السلام مجبراً، ان تعمل في تأهيل الشباب لضمان مشاركتهم في تنمية البلاد، وبالرغم من احوال اللا سلم واللاحرب التي سادت بعد التوقيع على السلام بسبب سياسات الوياني التعنتية وإستمراره في ممارسة النشاطات العدائية كانت تشكل التحدي الاكبر في تلك الفترة إلا ان الحكومة مضت في تنفيذ هذا الهدف المستقبلي حيث شيدت مدرسة وارساي يكألو لتدريس الصف الثاني عشر والمدارس المهنية في ساوا. وبعد إكتمال تشييد المدرسة وتجهيزها باللوازم الدراسية منحت الأولوية للشباب الذين شاركوا في الدفاع عن سيادة الوطن حيث تأهيلهم في تلك

download

العقيد/ إزرا ولدي قبريئل
ساوا الجسر المتين
لتوارث القيم الوطنية النبيلة بين الاجيال!!!

سليمان محمد سعد
في إطار الإستعدادات الجارية على مستوى الوطن للإحتفال باليوبيل الفضي لمرور 25 عاماً على تأسيس معسكر ساوا وبدء برنامج الخدمة الوطنية الرسمي ظلت ولاتزال تتضمن صفحات صحيفة ارتريا الحديثة خلال الاسابيع الماضية العديد من المواضيع المتعلقة بهذا الحدث العظيم والإنجازات الكبرى التي حققها منتسبي الخدمة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الوطن وتنميته. ومواصلة للمتابعة التي نخصصها لتغطية هذا الحدث الذي يعتبر مصدر فخر وإعتزاز للشعب الارتري نعرض لقرائنا الكرام اليوم الجزء الاول من المقابلة التي اجراها الزميل قبر مسقل قبرإقزابهير من قسم التقرنية بصوت الجماهير الارترية مع مسؤول معسكرات التدريب العقيد/ إزرا ولدي قبريئل والتي تركزت حول الاهمية التي دعت لبدء الخدمة الوطنية والإنجازات التي حققها شباب الخدمة الوطنية خلال الخمس والعشرون عاماً في بناء الوطن و الدفاع عن سيادته .

download

National Service As a Tool of National Development

by Simon Weldemichael | The development of a nation is determined by the active participation and effective organization of its citizens. National greatness and development has nothing to do with the size of population and the abundance of natural resources. History tells us that nations with few natural resources have become economic powerhouses. In today’s world, skills, industriousness, productivity, collective service and hard work are the determining factors of national development and greatness. Experts define nation building as the conscious and focused application of the people’s collective resources, energies, and knowledge to the task of liberating and developing the psychic and physical space of the nation. Nation building and national development involve the construction of psychological and physical structure of the nation.

download

Sawa man & woman: a ‘Renaissance citizen’ of our times!

by Amanuel Zekarias | When I was a freshman student, I was quite interested in the fascinating nature of History 101. The reason was it helped me a great deal to comprehend a lot about history. Particularly for me, it was a captivating experience to identify myself with glorious civilizations and battles that were filled with thrilling adventure and danger. The customary history of civilizations goes like this: ‘ancient Greece begot Rome, Rome begot Christian Europe, Christian Europe begot the Renaissance, the Renaissance was the Enlightenment, the Enlightenment begot the industrial revolution and the modern world…etc. Learning history reveals that the rise and fall of every society was often sparked through a fierce battle for power. We also learned that history has its own way of twisting or manipulating approaches. For example, history insists that the rise of a particular society, say the West, is not only natural but is a continuation of what all humans had gone through.

Download

أهداف الخدمة الوطنية

إعلان 82/1995
أسمرا: 23 أكتوبر 1995

أهداف الخدمة الوطنية :
– تأسيس قوة دفاعية قوية مرتكزة على الشعب لضمان وجود إرتريا الحرة وذات سيادة.
– ألحفاظ على شجاعة وثقافة البطولة التي أظهرها شعب إرتريا خلال الكفاح المسلح في السنوات الثلاثين الماضية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
– خلق جيل جديد يعمل بجد وانضباط وجاهز دائمًا للمساهمة في إعادة الإعمار ،
– تعزيز التنمية الاقتصادية للبلد باستخدام القدرات البشرية بطريقة مدربة ومنظمة.
– توفير التدريب العسكري المستمر والمتواصل، والتدريب المهني في مراكز التدريب لتأهيل المهارات المهنية وتعزيز اللياقة البدنية.
ـ ترسيخ وحدة شعبنا بتعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على المواقف ما دون الوطنية.

رسالة فخامة الرئيس اسياس افورقي
للقمة السابعة لتيكاد

معالي رئيس الوزراء شينزو آبي
اصحاب الفخامة الرؤساء واصحاب المعالي رؤساء الحكومات والوزراء
المشاركون الكرام
سيداتي وسادتي،

في هذه المناسبة الميمونة للقمة السابعة لتيكاد ، اسمحوا لي أن أنقل خالص امتناني بالإنابة عن حكومة إريتريا ، إلى حكومة اليابان على اهتمامها الجاد والمتواصل بتعزيز شراكة قوية مع أفريقيا. كانت التغييرات العميقة التي حدثت على مستوى العالم – خاصة في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا – في العقود الماضية منذ إنطلاق تيكاد هائلة بالفعل. وجميع المساعي التي بذلت و على عكس منطق التاريخ لبناء وبلورة النظام العالمي أحادي القطب لم تنجح. وفي الوقت نفسه ، نما التقدم الاقتصادي والتنموي لمختلف القوى المهيمنة في أماكن مختلفة مما أدى إلى تحولات جوهرية في النظام العالمي. في الواقع ، من حيث الناتج الصناعي ، برزت الصين اليوم باعتبارها القوة الأولى والرائعة. من ناحية أخرى ، فإن الاضطرابات المتصاعدة

download

التهنئة لساوا في يوبيلها الفضي

يحتفل مركز التأهيل العسكري لقوات الدفاع بساوا ،مركز تأهيل الشباب و رمز التصدي القوي ومنجز الاعمال التنموية ،باليوبيل الفضي لتأسيسه، في الأسبوع الاول من اغسطس القادم تحت شعار ” ساوا خيار صحيح نحو مستقبل مشرق”.
ان الشعب الارتري الذي انجز الحرية بعد مسيرة طويلة قدم فيها تضحيات جسام ، وللتصدي لما ينتظره بعد التحرير من ضمان السيادة الوطنية وبرامج اعادة اعمار ما دمرته الحرب، كان لابد من تأهيل وتدريب الشباب فكرياً و بدنياً حتى يتمكن من تحمل مسئولياته الجسام بالتصدي للمهام المنوطة به . ولتنفيذ ذلك وتطبيقه على ارض الواقع ، كان لابد من اعلان برنامج الخدمة الوطنية ، حيث تم اصدار المرسوم رقم 1994/82 الخاص بالخدمة الوطنية ، والذي اسس لنظام تأسيس قوات دفاع تستند الى اساس شعبي متين . بتوريث القيم والموروث النضالي للأجيال الحديثة ،بترسيخ ثقافة حب العمل ، وخلق جيل يتحلى بالانضباط ، وتأهيل الموارد

download

Dams: Essential Elements of Development

by Simon Weldemichael | Development, as defined in the Declaration on the Right to Development of UN is “a comprehensive economic, social, cultural and political process, which aims at the constant improvement of the well-being of the entire population …on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of benefits resulting there-from.

” The government of Eritrea has been invested heavily in laying the foundation of development. As Eritrea is a self-reliant nation the planning, financing and implementing of various development projects have been done using Eritrean material and human resources. The massive water, transport, health, agriculture, education, communication and power infrastructural projects have been done based on self-reliance and the full participation of the people. The government has a firm belief in the decisive role its human resources play for development and does not rely on foreign aid. (more…)

مرور عام على إعلان السلام والصداقة

شكل التاسع من يوليو للعام 2018 مناسبة تاريخية ، حيث صادق فيه زعيما ارتريا وإثيوبيا على مذكرة السلام والصداقة في اسمرا والتي تضمنت 5 بنود، معلنين إنتهاء حالة الحرب والعداء التي إستمرت لمدة 20 عاماً ، وبدء فتح مرحلة جديدة نحو السلام والصداقة. ولا تكمن اهمية هذه الإتفاقية التاريخية في تخطي الشعبين الارتري والإثيوبي لمآسي الحروب وخسارة الفرص جراء الحرب الشاملة التي نشبت بين البلدين في عام 1998 ،وإستمرت حتى عام 2000 بإدعاء الخلاف الحدودي ، بل تكمن اهميتها ايضاً انه إتفاق سلام تم التوصل إليه بعد ان تخطي الشعبين عدائيات نظام الوياني التي مارسها لمدة 16 عام هروباً من الالتزام قرار…

download

 

Let’s grow the future together

Message of Ibrahim Thiaw Executive Secretary,
UN Convention to Combat Desertification
World Day to Combat Desertification and Drought 17 June 2019

There are only three things you need to know about the World Day to Combat Desertification: it isn’t just about sand, it isn’t an isolated issue that will quietly disappear, and it isn’t someone else’s problem. It’s about restoring and protecting the fragile layer of land which only covers a third of the Earth, but which can either alleviate or accelerate the double-edged crisis facing our biodiversity and our climate. That makes it the problem of anyone who wants to eat, drink or breathe; to make their home in a town, in the country or even in security; to use technology, medicine or infrastructure; to have equal access to work, learning or relaxation. To live, Twenty-five years ago, the international community acknowledged the central role our land plays in that equation and beyond, by creating the United Nations Convention to Combat Desertification. Since then, 196 countries and the European Union have signed up to coordinated actions for sustainable land management.

download

رسالة رئيس الوزراء الاثيوبي
في ذكرى الشهداء

ارسل معالي رئيس الوزراء بجمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية أبي احمد رسالة للشعب الارتري بمناسبة ذكرى الشهداء هذا نصها :-
الى الشعب الارتري الشقيق عامة والى اسر الشهداء بصفة خاصة ، كما هو معروف فإن العشرين من يونيو هو يوم احياء ذكرى الشهداء، وأن استعادة الوطن حريته تتطلب دوماً تضحيات الشهداء، كما أن بناء الوطن والحفاظ عليه يسمو بتعظيم الشهداء و الشهادة
والاستشهاد . وبما أن أي شعب لا يقدر شهدائه ،فإنه لامحالة يفتقد لكل معاني البطولة والعزة ، لذلك جاء احيائكم لذكرى شهدائكم شعباً وحكومة بكل معاني الاكبار والتقدير . إن ذكرى يوم الشهداء في ارتريا تكتسب معنى آخر ، لكونها كانت مناسبة لإستجابة الاخ الرئيس إسياس افورقي ، للنداء الذي قدمته القيادة الجديدة في

download

تصريح صحفي بمناسبة زيارة
الفريق أول عبد الفتاح البرهان لإرتريا

أحدث المؤتمر الوطني الذي كان يحكم السودان لمدة ثلاثين عاما شرخا كبيرا في التاريخ السوداني، ودمارا لا يمكن تصوره.
ويمكن شرح ذلك عبر النقاط التالية:
ـ دفع جنوب السودان للانفصال، والتسبب في اضطراب دائم بين الطرفين.
ـ خلق وادارة الازمات في دارفور وكردفان والنيل الازرق والشرق.
ـ العمل على خلق أكثر من 120 تيارا سياسيا وحزبا، مطبقا سياسة فرق تسد.
ـ جعل السودان الذي يعتبر سلة غذاء العالم، يعاني على الدوام من اعدام ابسط مقومات الحياة.

download

Press Statement on the occasion of the visit of Lt. General Abdul-Fattah Al-Burhan; Chairman of the Transitional Military Council Of Sudan

For over thirty years, Sudan’s National Congress Party – an adjunct and continuation of the Islamic Movement – inflicted unparalleled damage in the country thereby creating a vacuum.  The following few and major events illustrate the gravity of the prevalent situation:

* Pushing South  Sudan to opt for secession and precipitating a situation of recurrent tension;

* Perpetuating and micro-managing the problems in Darfur, Kordofan, Blue Nile, the East and other areas;

* Inducing the proliferation of over 120 political organizations and parties in order to divide and weaken them and thereby prolong its rule;

* Impoverishing the Sudan – potentially a breadbasket  – and causing it to suffer chronic bread shortages;

* Installing a corrupt and kleptocratic regime in stark contrast to its pronounced agenda of “advocacy for the deprived and promotion

download

مقابلة مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة
المناضل الأمين محمد سعيد بمناسبة يوم الشهداء
يوم الشهداء هو يوم مراجعة الذات واستخلاص الدروس والعبر
عشت مع الشهداء أحلى واجمل وأمر أيام النضال
أول شهيد عرفته في الثورة استشهد عام 1967
إننا نسير في الاتجاه الصحيح
والى الأمام من اجل خلق واقع يلبي واقع يليق بعظمة شعبنا الأبي

أجرى موقع المركز الارتري للدراسات الاستراتيجية حديثا مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة، المناضل الأمين محمد سعيد، وذلك بمناسبة حلول العشرين من يونيو يوم شهداء إريتريا. فقال في معرض حديثه ان يوم الشهداء هو يوم وقفة مع الذات بغية التقييم والمراجعة واستخلاص العبر والدروس، ورسم استراتيجية مستقبلية قريبة الأجل وبعيدة المدى وشرح الأسباب التي تكمن وراء اختيار العشرين

download

ويبقى السؤال المحوري:
لماذا ادرجت الادارة الامريكية ارتريا
في قائمة الدول غير المتعاونة في محاربة الارهاب
ولماذا رفع ذلك؟

بقلم:د.أحمد حسن دحلي
في ” مذكرة عمومية ” لوزارة الخارجية الامريكية رقم 10781 متعلقة بـ ” تحديد وتأكيد الدول غير المتعاونة بشكل تام مع الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب ” اعدها نائب وزير الخارجية الامريكي جون سوليفان في 28 مايو 2019، ونشرت في السجل الفيدرالي رقم 84 في 29 مايو المنصرم، وبموجبها رفعت ارتريا من قائمة الادارة الامريكية الخاصة بالدول غير المتعاونة معها في محاربة الارهاب بصورة مطلقة. وتشمل تلك القائمة كل من ايران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا. ويذكر بأن الادارة الامريكية في عهد الرئيس السابق باراك اوباما هي التي ادرجت ارتريا في 14 مايو 2008 ضمن الدول التي لا تتعاون كاملا معها في جهودها الرامية لملاحقة ومكافحة

Eritrea’s senior delegation met with Sudanese leader and DFC

19 May 2019- Senior Eritrean delegation comprising Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs and Presidential Adviser Mr. Yemane Gebreab met and delivered message of President Isaias Afwerki to the President of the Transitional Military Council of Sudan, Lt. Gen. Abdul Fattah Al-Burhan today, 19 May in Khartoum. In his message, President Isaias stressed Eritrea’s confidence in the ability of the Sudanese people to find solution to their own issues.The President of the Transitional Military Council of Sudan, Lt. Gen. Al-Burhan welcomed the initiative of Eritrea and briefed the delegation on the developments in the country. Both sides also affirmed their readiness to put the relations of the two countries back on track. And on 20 May 2019- The Eritrean senior delegation met and held talks on with the representatives of the Sudanese Declaration of Freedom and Change. The DFC welcomed the visit of the Eritrean delegation stressing special relations between the two countries and briefed about their vision for Sudan and current status of the negotiations with the Transitional Military Council.

May in the History of Eritrea

By Simon Weldemichael
A society without a collective memory is like an individual suffering from a loss of memory. The long tradition of resistance of Eritreans has turned every place in Eritrea into a historical place and every day into a historical period with memorable events. The month of May has hosted many honorable as well as terrible events. Dear readers, I feel delighted to share with you some of the major events that happened in May.

5th May 1941: the association for the love of country (Eritrea) was established. Immediately after the end of the over fifty years of Italian rule and the beginning of the British Administration, Mahber Fikri Hager (Association for the Love of Country), the first national Eritrean organization to represent the entire society, emerged in 1941. On May 5, 1941, a diverse group of Eritreans established the first political organization. The Association elected a 12-man leadership divided equally between six Christians and six Moslems.

13 ሚያዝያ 2002
13 ሚያዝያ 2019
ታሪኽ ዝመልአ መዓልታት

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

1-ኮምሽን ምምልካት ዶብ 13 ሚያዝያ 2002 ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ ዓንድታት ንምትካል ዘኽእሎ ናይ መጨረሽታን ቀያዲን ወሳነኡ ኣሕሊፉ።

2- ኤርትራ ነቲ ብ18 ሰነ 2000፡ ብ12 ታሕሳስ 2000 ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመቶ ክልተ ኣህጉራዊ ስምምዓት ንምትግባር ንውሳነ ኮምሽን ዶብ ምስ ወጸ ብቐጥታ’ያ ተቀቢላቶ። ኢትዮጵያ ግን ከተዕጠጢ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ከም መግለጺ ግህሰት ናይ’ቲ ዝኸተመትሉ ክልተ ኣህጉራዊ ስምምዓት ንውሳነ ኮምሽን ምምልካት ዶብ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝነጸገቶ ብ19 መስከረም 2003 ኣፍሊጣ።

3- ኢትዮጵያ ውሳነ ኮምሽን ዶብ ካብ ዝወጸሉ ድሕሪ 16 ዓመት ብፍላይ ከኣ ብ5 ሰነ 2018 ብምቅባል ከም ዘለዎ ንምትግባር ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣ። እዚ ግን ነቲ ውሳነ ንምብርዓን ብሓደ ወገን፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምውዳቕ ድማ በቲ ካልእ ዝገበረቶ ፈተነታት ድሕሪ ምፍሻሉ ዝመጸ እዩ።

Eritrean women and higher education

It has been twenty seven years since Eritrea emerged from a lengthy war of liberation that claimed the lives of sixty five thousand women and men and displaced hundreds of thousands of women and men.

During the protracted war for independence (1961-1991) and the deadlier TPLF war of aggression (1998- 2018) Eritrean women and men fought equally. Eritrean women and men lost their lives, eyes, legs or hands fighting for the glorious aims of dignity and liberation. Eritrean women who lost their lives in combat are remembered by the people with great pride and they are symbols of heroism. Eritrean women have fought and gained spectacular victory against colonization and reactionary patriarchal pride.

Globally, women have less educational opportunities to improve their lives. They are often prevented from meaningful participation in education.

(more…)

وزارة الزراعة تقيم انشطتها وتضع خطط عملها للعام 2019

” ارتريا الحديثة ”
الهدف الاساسي من الأنشطة الزراعية الجارية على مستوى البلاد هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.ولتحقيق هذا الهدف عبر التنمية بالتأكيد سيحتاج إلى تواصل حملة إستثمار الطاقات البشرية والمادية والعينية. ويتطلب العمل الدؤوب لدمج الزراعة التقليدية التي تعتبر العامل الاساسي مع الإكتشافات العلمية الحديثة ومن ثم تحقيق الإنتاج المتميز بالجودة والوفرة. وقد قيمت وزارة الزراعة في الإجتماع الذي عقدته في الفترة من ال17 وحتى ال18 باسمرا وحضره مسؤولي الاقسام والفروع والمهنيين والمتخصصين في القطاع الزراعي والضيوف المدعوين، انشطتها للعام 2018 ووضعت خطط عمل للعام 2019 .ومن ضمن برامج الوزارة الرئيسية التي تم تقييمها للحفاظ على مضاعفة الإنتاج الذي انجز وتوسيعه،والإستمرار على تنفيذ النشاطات المتبقية من العام الماضي والمصادقة على خطط العمل والمهام الجديدة بالإضافة إلى بذل الجهود لتنفيذ خطط العمل الموضوعة في الفترة الزمنية المحددة لها والعمل على معرفة العراقيل التي تصادف سير العمل مبكراً ليساعد ذلك في حلها.وقد قدمت في هذا الإجتماع التقييمي تقارير فروع وزارة الزراعة بالأقاليم عبر المهنيين في المجال حيث تناولت انشطة العام الماضي وخطط عمل العام المقبل مركزة على برامج حفظ التربة والمياه وزراعة الري والثروة الحيوانية وإكثار البذور المحسنة وتحسين الوضع…

More Articles

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة