Press release
Al-Jezeera’s Relentelss
Campaigns of Disinformation

The Doha-based Al-Jezeera Tv Stations – both English and Arabic Channels – have been spewing false and vicious news about Eritrea this week. This is not, of course, the first time for these Channels to broadcast ludicrous allegations against Eritrea.

In the current news broadcast, Al-Jeezera alleges that “Eritrea is holding Yemeni prisoners” at the “United Arab Emirates military base in Assab”.

Al Jezeera does not provide any evidence or material proof to validate its outrageous claims. It shows satellite photos of some buildings in Assab but deliberately juxtaposes to them footage of detention centers and detainees in Yemen! This is outright and despicable dishonesty. (more…)

ጋዜጣዊ መግለጺ

ናይ ኣልጀዚራ ዘየቋርጽ ናይ
ሓሶትን ጸለመን ዘመተታት

ኣብ ዶሓ ዝመደበራ ቴለቪዥን ኣልጀዚራ፡ ናይ ቋንቋታት እንግሊዝን ዓረብኛን ቻነላት፡ ኣብ’ዚ ሰሙን’ዚ ዘንቀደ ናይ ሓሶት “ወረ” ብዛዕባ ኤርትራ ከጋውሓ ቀንየን። እዘን ቻነላት ከም’ዚ ዝበለ ዝደጋገም ሕሱር ዘመተን ውንጀላን ኣንጻር ኤርትራ ከካይዳ፡ እዚ ናይ ፈለማ ኣይኰነን።

ኣብ’ዚ ናይ’ዚ ሰሙን’ዚ ፈነወ፡ መደበር ኣልጀዚራ፡ “ኤርትራ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ዓሰብ ዝተደኰነ ወተሃደራዊ መደበር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ የመናውያን እሱራት ዳጒና’ላ።” ክትብል ወንጂላ። እንተዀነ ግን፡ ነዚ ክሲ’ዚ ዘረጋግጽ ዘቕረበቶ መርትዖ ዋላ ሓደ የለን። እቲ ነቲ “ወረ” ዘሰነየትሉ ስእልታትን ምስልታትን፡ ኣብ የመን ናይ ዝርከብ መዳጐኒ መደበራትን እሱራትን’ዩ። እዚ ድማ ኰነ ኢሉ ዝተገብረ፡ ቅሉዕን ነውራምን ሸፈጥ’ዩ።

ነዚ ውንጀላኣ ንምርጓድ፡ ኣልጀዚራ፡ ማት ብራይደንን ኣንድርያስ ክሬግ ዝተባህለ ዝተዓስበ “ምሁር” ካብ ኪንግስ ኮለጅን ኣዘራሪባ። ከም ዝዝከር፡ ማት ብራይደን፡ ድሕሪ’ቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደደ ዘይሓላፍነታዊ እገዳ፡ ብውድብ ሕቡራት

Joint Statement between the leaders of the State of Eritrea, Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Republic of South Sudan

Joint Statement on the Visit of H.E. President Isaias Afwerki of the State of Eritrea and H. E. Prime Minister Abiy Ahmed of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the Republic of South Sudan, Juba on 4th March 2019

(more…)

ተፈሪ መኮነን “ሃይለ ስላሰ” ክብሪ ዘይግብኦ መራሒ

ዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ ብ10 ለካቲት 2019 ኣብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ-ኣዲስ ኣበባ ዘቃንዖ መበል 32 ስሩዕ ናይ መራሕቱ ጉባኤ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ነቲ ካብ 1930 ክሳብ 1936 ጸኒሑ ኸኣ ካብ 1941 ክሳብ 1974 ንኢትዮጵያ ዝገዝአ መስፍናዊ መራሒ ናይ መዘከርታ ሓውልቲ ብምስርሑ ዘግባእ ታሪኻውን ፖለቲካውን ተገግሶ ወሲዱ። ምኽንያቱ እቲ ስርዓት በዚ ዝስዕብ ምኽንያታት ብህዝብታት ኢትዮጵያ ይኹን ህዝብታት ኣፍሪቃ ክብሪ ዘይተዋህቦ መራሒ ስለዝኾነ።
1-ተፈሪ መኮነን ብ2 ሕዳር 1930 ብዋጋ ረብሓታት ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ’ታ ኣብ ባይታ ህላወ ዘይነበራ ኢምብራጦርያ መስፍናዊ ኢብራጦር ኮይኑ ተመዚዙ።
2-ፋሽሽታዊት ኢጣልያ ኣብ 1936 ንኢትዮጵያ ወሪራ ምስ ሓዘታ፡ ሃይለ ስላሰ ሂወቱ ንምድሓን ሃዲሙ። ናብ ብሪጣንያ ብምኻድ ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ ከተማ ባስ ተቀሚጡ። ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ፋሽሽታዊት ኢጣልያ ተሳዒራ ኪዳን ሓይልታት ንኢትዮጵያ ሓራ ምስ ኣውጽኡዋ ኸኣ’ዩ ኣብ 1941 ተመሊሱ። ኪዳን ሓይልታት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ቀርኒ ኣፍሪቃን

አልአሚን፡ ሰር-ዘመን እት ፈን

ኬትባይ፡ መሕሙድ ዐብደለ (አቡ-ኩፈሕ)
መተርጅማይ፡ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

አልአሚን ምነ እግል ሰልፍ ወክድ ለሐልዩ ለዐለ ሐልየት ወዝያደት ስሚት ለዐለት ሕላየት፡ “አነ ልብየ ብጎሀ” ለትብል ሕላየት ፍቲ ወሻም ዐለት። ፈርያት ናይ እለ ሕላየት እለ ህዬ ክነ ልብል፦
አነ ልብዬ ብጎሀ፦

አነ ልብዬ ብጎሀ አነ ልብዬ ብጎሀ
አርኡኒተ ሐሰብኩም ወይእቀድር ሐቆሀ
ወርሬሕ ዐስር ወአርበዕ ለረአየቱ ተአጸግብ
ዕንታት መስል ፈናጂን ኩሩይ ዲቡ ሐወጅብ
ኣንፍ ረዪም ወክኑን አፍሀ ምን ካትም ጸብብ
ሸሊል ጋምል ሀርደበ ለጌድለቱ ለአትዕብ።
አነ ልብዬ ብጎሀ አነ ልብዬ ብጎሀ
አርኡኒተ ሐሰብኩም ወይቀድር ሐቆሀ
ፋቲ አነ ኢትሕመውኒ ወኢትብለዖ ስጋዬ
ፈተ ሐዳስ ኢኮኒ ወይአንበተት እብዬ
ፋቲ አነ ጅኑጁን ጀለም ትብል ለእንብዕዬ
ልርፈዕ ምንከ በሉኒ ወኢትርፈዖ ዘንብዬ።
አነ ልብዬ ብጎሀ አነ ልብዬ ብጎሀ
አርኡኒተ ሐሰብኩም ወይቀድር ሐቆሀ
ኢትሕረቂ ወኢትብከይ ሰብር ወደይ ወኢትሽከይ
አሚን ህለ ግራኪ መቅጠን ዋዲ ምን መሕመይ
ምን ለሐምቅ ለአሰሜዕ ወምን ፈድብ እብ እደይ

ሰነ-ጽሑፍኣመዓባብላኡን ተራኡ ኣብ ሰውራን

መእተዊ
ኣገዳስነትን ተራን ሰነ-ጽሑፍ ኣብ ሰውራ ንምብራህን ወፈያ ሰን-ጽሑፋዊ ስራሓት ንምብርባርን ብመጽሔት ይዂን ብሰሚናራት፡ ብተደጋጋሚ ተጻሑፉሉን ተዘሪቡሉን`ዃ እንተዀነ፡ ከምቲ ዝድለ ውጽኢት ይህብ ከምዘየለ ንኹሉ ብሩህ እዩ። በንጻሩ ግን ኣብ ሰውራናን ሕብረተ-ሰብናን ዝመጽእን ዝካየድን ዘሎ መስተንክራዊ ምዕባለን ሱር በተኻዊ ለውጥን፡ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ጥራይ ዘይኰነ፡ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓትን ካብ ደቒቕ ናብ ደቒቕን`ውን ከይተረፈ ብቕልጡፍ ፍጥነት ይጓዓዝ ከም ዘሎ ኣየካትዕን። ክንዲ ዝዀነ ድማ ነቲ ሰን-ጽሑፋዊ ስራሓት ናይ ምስፍሕፋሕ ጠለብ ብዝያድ ድሙቕን እዋናውን ይገብሮ። ክፍሊ ፓለቲካዊ ምንቕቓሕ ነዚ ሕቶ`ዚ ብግቡእ ንምምላሽ፡ ኣቐዲሙ ነቲ ንምዕባለን ምስፍሕፋሕን ሰን-ጽሑፍ መሰረት ዝዀነ፡ ናይ ምጥፋእ መሃይምነት ቀለማዊ ትምህርቲ፡ ወላ ብዝተሓተ ደረጃ ናይ ምዝርጋሕ ዕማም ኣተኲሩሉ ጸኒሑ። እዚ ዕማም`ዚ ግን ገና ነዊሕን ሓያልን ቃልሲ ይሓትት ኣሎ። ይዂን`ምበር፡ ዘመተ ምጥፋእ መሃይምነት…

حوار مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة
الامين محمد سعيد
ابعاد ودلالات معركة نادو إز

أجرى الحوار: د.أحمد حسن دحلي

لقد اجرى الموقع الاليكتروني للمركز الارتري للد ا رسات الاست ا رتيجية حوا ا ر مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموق ا رطية والعدالة، الامين محمد سعيد، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين على تدمير جبهة نادو والعيد الثلاثين لتحرير مدينة أفعبت، وبغية الوقوف على ابعاد ودلالات هذه المعركة التاريخية التي قارنها المؤرخ البريطاني بازيل دافيدسون بمعركة ديان بيان فو. لقد توجت معركة تحرير افعبت في عام 1988 ق ا رر الانسحاب الاست ا رتيجي المعتمد في عام 1978 ، وفتحت طريق لتحرير مدينة مصوع عام 1990 ، وشكلت بوابة إجتثاث الوجود الاستعماري الاثيوبي من عموم الت ا رب الوطني. الارتري في عام 1991 . وعليه فلا غرو إذا ما شكلت محطة مفصلية في تاريخ الثورة الارترية.

ቃለ መጠይቕ ምስ ጽሓፊ
ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን
ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ዕምቆትን ትርጉም ኲናት ናደው እዚ

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

ኤለክትሮኒካዊ መርበብ ማእከል እስትራተጂያዊ መጽናዕቲ ኤርትራ፡ ብኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት ምፍራስ ናደው እዚን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ምስ ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ። ዕላማ ናይ’ዚ ቃለ መጠይቕ’ዚ ድማ ትርጉምን ዕምቆትን ናይ`ዚ መሰረታዊ ወታደራውን ፓለቲካውን ዓወት እዩ። ከምዝዝከር፡ እንግሊዛዊ ናይ ታሪኽ ተመራማሪ ባዚል ደቪድሰን፡ ኣገዳስነት ኲናት “ናደው እዝ” ልክዕ ምስ ኲናት ድያን ቢያንፉ ኣወዳዲሩዎ። ኲናት ምሕራር ከተማ ኣፍዓበት ኣብ 1988 ንቅኑዕነት ናይ’ቲ ኣብ 1978 ዝሓለፈ ውሳነ እስትራተጂያዊ ምዝላቕ ዘመስከረ’ዩ ነይሩ። እዚ ድማ ንምሕራር ከተማ ምጽዋዕ ኣብ 1990 መገዲ ከፊቱ። መግዛእታዊ ህላዌ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኤርትራ ኣብ 1991 ምሉእ ብምሉእ ንኽጽረግ…

ዝኽርታት ሓመድ ድበ ናደው
ምቕሉል ጅግንነት ንምሕያልን ሓርበኝነት ንመጻኢ ወለዶ
ንምውራስን ግን፡ እቲ ታሪኽ ኪንገር ግቡእ`ዩ።”
ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብቕያታት ዝመልኦ ሕልፍ ዝበለ ተመክሮ ምዃኑ ንግንዘቦን ንደጋግሞን ኢና። ይኹን`ምበር፡ ዛጊት መሊእናስ ይትረፍ ብኣፈና`ውን ስለዘይተረኸናዮ እናሓደር ዝኸብድ ዓቢ ሸኽም ኰይኑና ምህላው ማዕረኡ ንግንዘቦን ንደጋግሞን ኢና። እቲ ጸገም እናተፈልጠ ይቕጽል ምህላው ኸኣ ብርግጽ ሓደ ስግንጢር ኩነት`ዩ። እዚ ቅያዊ ታሪኽ ጅግንነትን ሓርበኝነትን`ዚ፡ ነጋርን ጸሃፍን ሳኢኑ ዳርጋ ዓባስ ኰይኑ ምህላው እምበር ፍጹም ክምኽነን ክጽወርን ኣይክእልን። እዚ ስግንጢር`ዚ ከይተፈትሐ ክቕጽል ምግዳፉ፡ ስግር ሃላፍነት ምዝንጋዕ፡ ንታሪኽና፡ ንታሪኽ ሰማእታትና፡ ነቲ ኩሉ ዘይተነግረ ቅያታቱን ጅግንነቱን፡ ተወፋይነቱን እምነቱን፡ ዝደረኾን ዝጸሮን ንጹህ ሕልናን ኣተሓሳስባን ምብዳል`ዩ። ታሪኽና ምብዳል ከኣ ንነብስናን መጻኢ ወለዶታትናን ምብዳል ስለዝኰነ መዘዙ ብዙሕን ነባርን`ዩ። ስለዚ፡ ንታሪኽና፡ ምስቲ ኩሉ ሓይሉን ህያውነቱን፡ ዕብየቱን ድምቀቱን፡ ስፍሓቱን ዕምቈቱን፡ ክንትርኾ፡ ክንገልጾ፡ ክንርዳኦ፡ ከነመሓላልፎ ግድን ክንፍጽሞ ዘለና ህጹጽ ሃገራዊ ሓላፍነት`ዩ። ህዝቢ ኤርትራን ጀጋኑ ደቁን ታሪኽ ክሰርሑ ዘይኣገሞም ዘይጸገሞም፡ ታሪኽ ክጽሕ

تعاون بناء وفاعل من اجل استقرار المنطقة وتطورها !!!

شهدت منطقة القرن الافريقي في الايام الماضية تحركات سياسية ودبلوماسية فعالة وايجابية ، فقد استضافت اسمر ا في الثالث من مارس 2019 قمة ارترية-اثيوبية –كينية ، وفي صبيحة اليوم التالي الرابع من مارس توجه فخامة الرئيس اسياس افورقي ومعالي الدكتور ابي احمد في زيارة عمل الى جمهورية جنوب السودان .هذه اللقاءات بين القيادات السياسية للقرن الافريقي تأتي استمراراً للقاءات السابقة في كل من اسمرا، اديس ابابا ، جدة ، قندرومقديشو ونيروبي.هذه اللقاءات والمبادرات تهدف الى تهيئة الارضية وترسيخ العلاقات البينية من اجل توطيد السلام والاستقرار، ومن اجل الشراكة والتكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة…

Statement by Ms. TekeaTesfamicael
President of the National Union of Eritrean Women

During the 63rd Session of the Commission on the Status of Women
New York, 14 March 2019

Madame Chair,

Excellencies,

Distinguished delegates,

On behalf of the Government of the State of Eritrea and the Eritrean women, I am honoured to address the 63rd session of the CSW.

I pay tribute to all women who fought and continue to fight for gender equality and create a better future for all; and to the Eritrean women whose enormous sacrifices in the struggle for liberation and nation-building have become a defining character of Eritrea.

Madame Chair,

As we embark on the 25-year mark of the Beijing declaration next year, this year’s CSW should have a decisive role towards accelerating our efforts for gender equality. We have made progress in developing normative and legal frameworks for the empowerment of women and the protection of their rights at national and international levels. However due to the lack of social protection infrastructure and social security, progress remains uneven. Without enhancing our investment in this area the vision of Beijing will remain elusive. It is within this context that this year’s theme becomes timely.

Madame Chair,

Eritrea has made significant progress in creating adequate access to public services and sustainable infrastructure to all, especially those who have been historically disadvantaged. The Government promotes gender equality and uses the productive potential of women as a necessity for ensuring socio-economic progress.

(more…)

ሃናጺን ንጡፍን ጽምዶ ንዞባዊ ርግኣትን ዕብየትን!

ብ3 መጋቢት 2019 ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ስሉሳዊ ርክብ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ኬንያን፣ ከምኡ’ውን ንጽባሒቱ 4 መጋቢት፡ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፈጸሙዎ ናይ ስራሕ ምብጻሕ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፍጻመታት ናይዚ ሰሙን’ዚ እዩ። እዚ ርክባት’ዚ መቐጸልታ ናይቲ ኣቐዲሙ፡ ኣብ ኣስመራ፡ ኣዲስ-ኣበባ፡ ጅዳ፡ ጎንደር፡ ሞቓድሾ፡ ናይሮቢ ክካየድ ዝጸንሐ ተኸታታሊ ርክባት ኮይኑ፣ ሃገራት’ዚ ዞባ፡ ሰላምን ጸጥታን ከባቢአን ብምውሓስ፡ ብሽርክነትን ተመላላእነትን፡ ንዞባዊ ቁጠባዊ ውህደት ባይታ ክጸርጋ ወሲደንኦ ዘለዋ ሓድሽ ተበግሶ ንምድልዳል ዝዓለመ እዩ።

ኣብ ኣዝዩ ስትራተጂያዊ ከባቢ ናይ ዓለምና ዝርከብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ-ባሕሪን፡ ብኣቀማምጣኡ ጥራይ ዘይኮነ ብብዝሒ ህዝቡን ባህርያዊ ጸጋታቱን፡ ንዕብየትን ምዕባለን ገዚፍ ዕቑር ዓቕሚ ዘለዎ ዞባ እኳ እንተኾነ፡ ብሰሪ ዘቤታዊን ዞባዊን ድኻማት፡ ከምኡ’ውን ነዚ ድኻም’ዚ ዝመዝመዘ ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት፡ ንነዊሕ እዋን፡ ካብ ሽርክነት፡ ሓባራዊ ዕብየትን ልምዓትን ተሓንኲሉ፡ ብፖለቲካዊን ቁጠባዊን ቅልውላዋት፡ ብኣዕናዊ ኲናት፡ ግጭታትን ሽበራዊ መጥቃዕቲታትን ክሕመስ ዝጸንሐ ዞባ እዩ።

الجزيرة تواصل حملات التشويه والأكاذيب

أخذ تلفزيون الجزيرة من مقره في الدوحة وعبر قناتيه العربية والإنجليزية يبث الأكاذيب بحق إرتريا على مدار هذا الأسبوع.
إن حملات الأكاذيب و الإدعاءات السخيفة التي تبثها تلك القنوات بإتهام إرتريا ليس أمرا جديدا. حيث جاء اتهام الجزيرة في نشراتها هذا الأسبوع ” أن إرتريا تحتجز في معسكر إماراتي في عصب مواطنين يمنيين” لكنها لم تقدم أي أدلة أو براهين تؤكد إتهاماتها. وأن ما قدمته من صور لدعم إدعاءاتها، ماهي إلا صور تعود إلى مراكز اعتقال وسجون في اليمن. وكلها ساقتها كمجرد تهم مختلقة بشكل متعمد. وقد عملت قناة الجزيرة لتعزيز تهمها باستضافة مرتزقة تدعي انهم خبراء من الكلية الملكية وهم مات برايدن اندرياس كريق. وكما يذكر فإن مات برايدن، كان أول ريئس للجنة فريق متابعة إرتريا والصومال الذي اقامته منظمة الامم المتحدة، بعد اصدرا قرار الحظر الجائر

Eritrean women and higher education

It has been twenty seven years since Eritrea emerged from a lengthy war of liberation that claimed the lives of sixty five thousand women and men and displaced hundreds of thousands of women and men.

During the protracted war for independence (1961-1991) and the deadlier TPLF war of aggression (1998- 2018) Eritrean women and men fought equally. Eritrean women and men lost their lives, eyes, legs or hands fighting for the glorious aims of dignity and liberation. Eritrean women who lost their lives in combat are remembered by the people with great pride and they are symbols of heroism. Eritrean women have fought and gained spectacular victory against colonization and reactionary patriarchal pride. (more…)

ቃል ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ
(8 መጋቢት 2019)

8 መጋቢት፡ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ፡ “ሰላም ውጽኢት ጽንዓትና – ልምዓት ፍረ ዕዮና” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፡ ሎሚ እውን ከም ወትሩ፡ ኣብ መላእ ሃገር ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪራ ትውዕል ኣላ። ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ከንበርክኽ ዘንቀደ፡ ብዙሕ ዝዓይነቱ ሽርሒታትን ውዲታትን በርዒኑ፣ ፍረ ጽንዓትን ክምህ ዘይብል መኸተን ህዝቢ ኤርትራ፡ ብግብሪ ኣብ ዝተራእየሉ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝጸንሐ ኩነተ ውግእን ተጻብኦን ኣኽቲሙ፡ ብደረጃ ዞባ፡ ዘመነ ሰላምን ምትሕብባርን ኣብ ዝተቐልቀለሉ፡ ሓድሽን ፍሉይን መድረኽ እያ ትዝከር ዘላ። ናብዚ መድረኽ’ዚ ንምብጻሕ ኣብ ዝተሰገረ ከቢድ ቃልሲ፡ ተራ ደቀንስትዮ ኤርትራ እንታይ ከምዝነበረ መግለጺ ወይ ሓተታ ዘድልዮ ኣይኮነን። ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ተጋድሎ ኮነ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ መዋእል ምዕቃብ ልኡላውነትን ዳግመ ህንጻን፣ ረባሕታ መኸተ፡ ድርዒ ሰላምን ልምዓትን ምዃነን፡ እቲ ዝኸፈልኦ ረዚን መስዋእቲን ግብራዊ ስርሐንን ባዕሉ ኣፍ ኣውጺኡ ዝምስክሮ እዩ። ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልሲን ህይወትን ተሰሊፈን ዘጉልሕኦ ብቕዓት ከኣ፡ ንኣመለኻኽታ ዜጋታት ብመሰረቱ ቀይሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ጾታዊ ማዕርነት ንብዙሕ ድሕረታት ዝሰገረ ምዕቡል ኣረኣእያ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክኸውን ኣብቂዕዎ ኣሎ።

وزارة الزراعة تقيم انشطتها وتضع خطط عملها للعام 2019

” ارتريا الحديثة ”
الهدف الاساسي من الأنشطة الزراعية الجارية على مستوى البلاد هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.ولتحقيق هذا الهدف عبر التنمية بالتأكيد سيحتاج إلى تواصل حملة إستثمار الطاقات البشرية والمادية والعينية. ويتطلب العمل الدؤوب لدمج الزراعة التقليدية التي تعتبر العامل الاساسي مع الإكتشافات العلمية الحديثة ومن ثم تحقيق الإنتاج المتميز بالجودة والوفرة. وقد قيمت وزارة الزراعة في الإجتماع الذي عقدته في الفترة من ال17 وحتى ال18 باسمرا وحضره مسؤولي الاقسام والفروع والمهنيين والمتخصصين في القطاع الزراعي والضيوف المدعوين، انشطتها للعام 2018 ووضعت خطط عمل للعام 2019 .ومن ضمن برامج الوزارة الرئيسية التي تم تقييمها للحفاظ على مضاعفة الإنتاج الذي انجز وتوسيعه،والإستمرار على تنفيذ النشاطات المتبقية من العام الماضي والمصادقة على خطط العمل والمهام الجديدة بالإضافة إلى بذل الجهود لتنفيذ خطط العمل الموضوعة في الفترة الزمنية المحددة لها والعمل على معرفة العراقيل التي تصادف سير العمل مبكراً ليساعد ذلك في حلها.وقد قدمت في هذا الإجتماع التقييمي تقارير فروع وزارة الزراعة بالأقاليم عبر المهنيين في المجال حيث تناولت انشطة العام الماضي وخطط عمل العام المقبل مركزة على برامج حفظ التربة والمياه وزراعة الري والثروة الحيوانية وإكثار البذور المحسنة وتحسين الوضع…

تفري موكنن ” هيلي سلاسي ” لا يستحق التقدير

بقلم: د.أحمد حسن دحلي
الاتحاد الافريقي في قمته الثانية والثلاثين التي عقدت في العاشر من فبراير 2019 بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا أقدم على مبادرة تاريخية وسياسية غير موفقة عندما دشن في مقره نصبا تذكاريا للحاكم الاقطاعي الاثيوبي هيلي سلاسي الذي حكم من 1930 الى 1936 ومن 1941 الى 1974، لأنه غير جدير بأي تقدير سواء من الشعوب الاثيوبية أو الشعوب الافريقية على حد السواء، وذلك للأسباب التالية نسردها بإقتضاب شديد:
1 ـ تفري موكنن عين ” امبراطورا ” اقطاعيا في 2 نوفمبر 1930 لإمبراطورية خرافية لا وجود لها على الارض، على انقاض المصالح الوطنية للشعوب الاثيوبية.
2 ـ عندما غزت ايطاليا الفاشية اثيوبيا في عام 1936 هرب هيلي سلاسي بروحه، ولجأ الى بريطانيا ومكث في مدينة باث لمدة خمس سنوات، ولم يعد الى اثيوبيا ويتولى السلطة من جديد إلا بعد ان حررتها قوات الحلفاء في عام 1941 على اثر هزيمة إيطاليا الفاشية في الحرب الكونية الثانية.

بيان صحفي
انديان اوشن تجانب الصواب مرة اخرى

في منشورها الصادر في 21 ديسمبر (رقم 1488) ، هذا الشهر ، تزعم نشرة أخبار المحيط الهندي ” انديان اوشن ” أن “الرئيسين الإثيوبي والإريتري ، قد أشارا إلى نظيرهما الصومالي … عن نيتهما في تولي قواتهما محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM )عندما تغادر في 2021. وان ارتريا ستبعث 5000 جندي إلى الصومال بمجرد أن تغادر أول وحدات تابعة للبعثة في فبراير”.
وهذا خطأ فادح، إذ ليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها” انديان اوشن ” بإصدار “تحليل إخباري” كاذب وغير مسؤول عن الأحداث والاتجاهات في منطقتنا.
لقد أصبح هذا تقريبا علامتها التجارية.
لن تخدم ” انديان اوشن ” بنشر معلومات كاذبة أي غرض، ولا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى إضعاف سمعتها. لذلك ندعو “انديان اوشن ” إلى احترام قرائها والكف عن نشر أخبار كاذبة.
وزارة الإعلام
أسمرة
26ديسمبر 2018

More Articles

ابرز واهم الانجازات في قطاع التعليم لعام 2018

ابرز الانجازات التنموية لعام 2018

ابرز واهم الانجازات في قطاع الصحة لعام 2018

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة