ጋዜጣዊ መግለጺ

ስቴት ሚኒስተር ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ንጉዳያት ኣፍሪቃ፡ ምስ ናይ 9 ጥሪ ሕታም ጋዜጣ ‘ኣልሻርቕ ኣልኣውሰጥ’ ኣብ ዘካየዶ፡ ንስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ቤት-ምኽሪ ምስ ቀይሕ ባሕሪን ወሽመጥ ዓደንን ዝዳወባ ሃገራት ዝምልከት ነዊሕ ቃለ-መሕትት፡ ካብቲ ቀንዲ ጉዳይ ተኣልዩ፡ ብዛዕባ ፍታሕ ግጭታትን ጎንጽታትን ኣብ ኣፍሪቃ ንተራ ቀንዲ ተዋሳእቲ ዘነኣእስ መግለጺ ሂቡ። ኣብ መግለጺኡ፡ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ “ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ንዝለዓል ጐንጽታት ንምፍታሕ ንእተካይዶ ጻዕሪ” ብምጥቃስ፡ “ኣብ’ዚ ጉዳይ’ዚ፡ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ መሪሕ እስላማዊ ተራኣ ትጻወት ከምዘላ፡ እቲ ናይ ፈለማ ፍረ ጻዕራ ድማ ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን” እዩ ይብል። እዚ መግለጺ’ዚ፡ ምስ ኣመዓባብላን ሓቂታትን ናይ’ቲ ታሪኻዊ ስምምዕ ዝዀነ ምትእስሳር የብሉን። ዋላ’ኳ ንሰናይ ድሌት ኣህጉራውያን መሻርኽትና ሞጐስ ክንህብ ንቡር እንተዀነ፡ ንኣፍሪቃን ብኣፍሪቃ ዝተመዝገቡ ዓወታትን ነፊጉ ዘየሎ ዛንታ ዝጸዊ ዘይግቡእ ጥራይ ዘይኰነ፡ ንምስሊ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ’ውን ብኣሉታ ዝጸሉ’ዩ።
ሚኒስትሪ ዜና
ኣስመራ
13 ጥሪ 2020

ጋዜጣዊ መግለጺ
ዕብዳን ቐጠርን ውጥን ኲናት 2019

ቐጠር፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ዓመታት፡ ካብ መሬት ሱዳን ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተበግሶ ብዛዕባ ዝነበረት ተጻብኦታት ዝተዋህበ መግለጺታት ዝዝከር’ዩ። ሱዳን ከም መድረኽ ሽበራዊ ሸርሕታት እናጸበበ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎናዮ ዓመት፡ ዕብዳን ቐጠር፡ ኣሸቀልታን ከደምታን እናዓረገ ስለዝኸደ፡ ሓድሽ ውጥን ቐጠር፡ እዚ ስዒቡ ዘሎ 10 ነጥብታት ዝሓዘ ሰነድ’ዩ። እቲ ውጥን፡ ኣብ’ዚ 10 ነጥብታት ከይተሓጽረ፡ ናይ ምብራቕ ሱዳን “ቀቢላዊ ምንቛት” ዘጠቓልል’ውን እዩ። 1. ፖለቲካውያን መራሕቲ ተቓወምቲ ስርዓት ኤርትራ ብምእካብ፡ መሳርዖም ኣስሚርካ ምድጋፎም። 2. ኣተኲሮ ናብ ኤርትራውያን መንእሰያት፡ ኣንጻር ስርዓት ኤርትራ ምንዕዓቦም፡ መሳርዖም ከኣ ምውዳብ። 3. ካብ እስላማውያን ተቓወምቲ ንስርዓት ኤርትራ ብምጥቃም፡ ኣብ ውሽጦም ሃይማኖታዊ

download

መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ወጻኢን!
ብዕዙዝ ኣጋጣሚ ናይዛ እንኣትዋ ዘለና ሓዳስ ዓመት 2020፣ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሓይልታት ምክልኻሉ ዮሃና! ዓመተ 2019 ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብተስፋኡን ርጉጽነቱን ኣብ ዜተኣማምን ክብታ ደይብና ንሰናበታ ኣለና። ናብዚ እሙንን ውሑስን ባይታ ዜብጽሓና፣ ምስ ምቹእ ዞባዊ ኩነታት፡ ብቐንዱ ዘቤታዊ ሓይልና እዩ። መስመርና ሓራ፣ መሳርዕና ስጡም፣ መንፈስና ርጉእ ጌርና ስለዝመረሽና። ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዋእል ተሪር ጉዕዞ፡ ሓዳስ ዓመት 2020፡ ኣብ ሓድሽ ዓለማዊን ዞባዊን ሃዋህው፡ ጭቡጥ ዕድላት ኣብ ቅድሜና ኣምሪሕና ንኣትዋ ኣለና። ክስገር ዘለዎ ተረፍ-መረፍ ብድሆታት እናሓጸብና ድማ፡ ብስራሕና ከፋቲት ዝጠዓመ እዋን ክንገብራ ኢና። ሎሚ እውን ከምዝሓለፈ መድረኻት ቃልሲ፡ ዓወትና ናይ ግድን እዩ። ዝሓለኖ ብግብሪ ዝፍጽም፡ ወትሩ ዕዉት፡ ዘይጸዓድ መንፈስ ስለእንውንን!!

ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት!
ዓወት ንሓ ፋሽ!

President Isaias Afwerki’s New Year Message

On the auspicious occasion of the New Year, I convey my best wishes to the people of Eritrea and its defense forces for the year ahead – for 2020. More than any other time in the past, we are bidding farewell to the year 2019 perched on the pinnacle of hope and confidence.

(more…)

መቕድም

ኣብ እዋን ሓ ርነታዊ ቃ

ሲ መ ደበር ትዕሊም፡ ው ሑ ስ መ ዕቈ ቢ ተጋደልቲን ናይ ው ግእ ቦታን ዝነበረ ሳዋን ከባቢኣን፡ ድሕሪ ናጽነት ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ጸም ዩዎ`ዩ ነይሩ። ሳዋ፡ ጥዑም ማ ያን ኣግራባን ሒ ዛ ጽም ዋ ዓሲሉዋ ድሕሪ ም ጽናሕ፡ ቅድሚ 25 ዓመታት ኣብ ሚ ያዝያ 1994፡ እቶም እትፈልጦም ናይ ቀደም ተጋደልቲ ደቃ (ኣባላት ክፍሊ ታዕሊም ህዝባዊ ግንባር ነበር) ንሓደ ዓቢ ሃገራዊ ጉዳይ ዳግም ተመ ሊሶማ። ተረካቢ ሃገር መ ንእሰይ፡ ብኹ ሉ መ ዳይ ዝዂ ስኰ ስሉ፡ ወተሃደራዊ ታዕሊም ን ኣካዳም ያዊን ሞ ያዊን ስልጠ ናታትን ዝወሃበሉ ሃገራዊ መ ሰልጠ ኒ ማ እከል ንም ም ስራ ት። ህዝቢ ኤርትራ፡ ብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ኲናት ሓሊፉ፡ ናጽነት ድሕሪ ምርግጋጹ ዝጽበዮ ዝነበረ ዓቢ ዕማ ም፡ ነቲ ብረዚን መ ስዋእቲ ዝተረኽብ ናጽነት ም ው ሓስን ም ድልዳልን፡ ብ ኲ ናት ዝዓነወት ሃገር ዳግም

download

Welcoming remarks by H.E. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs of the  State of Eritrea

At the 23rd Meeting of the Intergovernmental Committee of Senior Officials and Experts (ICSOE)-ECS Office for Eastern Africa 5th-7th November 2019 -Asmara, Eritrea

Honorable Dr. Vera Songwe, Executive Secretary of UNECA,
Honorable Ministers and Senior Government Officials,
Distinguished Delegates and Invited Guests,

Ladies and Gentlemen,
It gives me a great pleasure to welcome you all to the beautiful city of Asmara which is often referred to as “Africa’s jewel of Modernity!”.
Indeed, it is with immense gratitude and honor that the people and government of Eritrea are hosting the 23rd Meeting of the Intergovernmental Committee of Senior Officials and Experts of the Economic Commission for Africa – Sub-Regional for Eastern Africa. In this regard, I would like to thank the Sub-Regional Office for Eastern Africa for providing us with the opportunity to host this timely and important event. I would like also to recognize the outgoing Chair of the Intergovernmental Committee of Experts, the Republic of Rwanda, for steering ably the works of the 22nd Meeting

download

ካብ ምስጢራዊ ሰነዳት ትማሊ
ተራ “ሲኣኤ”ን (CIA) ሙሳድን – MOSSAD ኣብ ኤርትራ

ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ኣምኔስቲ ኢንተናሽናልን ሁማን ራይትስ ዎችን እተባህሉ ክልተ ውድባት፡ ኣብ ኤርትራ ሰሊኾም ንምእታው ዝወጠንዎ ናይ ሽርሒ መደብ ኣቕሪብና ኔርና። ሎሚ ድማ: 1. ብማእከላይ ወኪል ስለያ ኣመሪካ (CIA)፡ መንግስቲ ኤርትራ ንምግምጣል ተጠኒሱ ዝነበረ ናይ ምልዕዓልን ናዕብን ውጥን፥ 2. ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ፡ ናይ እስራኤል ናይ ሰለያ ትካል (ሞሳድ)፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምስይጣን፡ እቲ ትካል “ሓይልታት ሽበራ ማእከላይ ምብራቕ” ምስ ዝብሎም ኣካላት ብምትእስሳር፡ ብስቱር ዝዘርግሖ ናይ ሓሶት ውንጀላ ነቕርብ። እዞም እተጠቕሱ ፍጻሜታት ኣብ ካልኣይ መንፈቕ 2011 እተሃንደሱ ኮይኖም፡ ኣብቲ እዋን’ቲ ምስ ዝነበረ ቅሉዕ ተጻብኦታት ቀጥታዊ ምትእስሳር ዝነበሮም እዮም። ከም ዝዝከር፡ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት፡ ንእተፈላለየ ግሎባዊ ስትራተጂታት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እተፈጸሙ

download

Mrs. BENITA DIOP, AU special envoy On Women, peace and security

What we have said as women for peace, security and development from both the AU and the UN was listen to the women in Eritrea and the leadership. And what we found is something that we need to echo because we need to change the narrative. I think here we have seen a country that has been resilient despite challenges. A country that has been striving to show the world that it has been working to develop its own economy. A country that has put women as part of its undertakings for development. Speaking with the Head of State of Eritrea we realized that this is normal; Eritrean women fought for liberation and now are on the field working on agriculture and much more in the fight for development.

download

ጒዕዞ ኣብ ተዘክሮታተይ
ደራሲ : ኣሕመ ድ ጣህር ባዱሪ

ኣእም ሮ ወ ዲ ሰ ብ ናይ ም ርሳዕ ጸጋ ወ ይ ህያብ እ ተዓደለ`ዩ። እዚ ፍሉይ ባህሪ`ዚ ተፈጥሮኣዊ ኮይኑ፡ ሓደ ካብ ም ስጢ ራት ህላወ`ዩ። ልክዕ`ዩ፡ ኣእም ሮ፡ ሞ ት ም ህላዋ ዘኪ ሩን ንዘል ኣለም ካ ብ ህይወት ክስወ ር ም ዃ ኑ ተረዲኡን ኣብ ቐጻሊ ፍርህን ጭ ንቀትን ከይኣቱ ዝ ከላኸለሉ ነገር እንተሎ፡ እዚ ናይ ም ርሳዕ ባህሪኡ`ዩ። ስለዚ` ክርስዕ ዓቕሚ ካብ ሃለዎ፡ ንክም ሕ ርን ካብ ቂም፡ ሕ ነ ም ፍዳይ፡ ጽልእን ቅርሕንትን ክርሕቅ`ው ን ዓቕሚ ይህልዎ`ዩ። ይኹ ን`ም በር፡ ም ርሳዕ ናቱ ኣሉታዊ ሸነኻት ኣለዎ። ወዲ ሰብ፡ ከም ህይወታዊ ፍጡ ር፡ ንንጥፈታት ህይወቱ ዝም ልከቱን ዝሕብሩን ጭ ብ ጥታት ከይተረስዑ ከልዝው መ ዘኻኸሪ ም ስልታትን ጽሑ ፋትን ወይ ኣሰራትን እንተ ዘይገይሩሎም፡ ቀልጢ ፎ ም`ዮም ዝጠ ፍ ቑ ን ዝርስዑን። ንዚ ዝም ልከት ሓደ ገጣ ማ ይ ከም ዚ ይብል፡
ጽሑፍ ድሕሪ ጸሓፊኡ ንዘመናት ይነበር
ድራሲኡ ትሕቲ ባይታ ተደብ ዩ እንከሎ፡ ንዘልኣለም ይዝ ከር

download

ካብ ሰነዳት ትማሊ

ምስጢራዊ ተልእኾ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኤርትራ

ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት፡ ንዝተፈላለየ ግሎባዊ ስትራተጂታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ እተፈጸመ ናይ ተጻብኦ ተግባራት ብዙሕን ዘይርብርብን እዩ ነይሩ።

  • ካብ 1998-2000 ብዶባዊ ምስሕሓብ ኣመኽኒኻ ልኡላውነት ኤርትራ ንምቕልባስ ዝተፈተነ ቅሉዕ ወራር።
  • እቲ ጉዳይ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ብይን ምስተዋህቦ፡ ትግባረኡ ንምዕንቃጽ ዝሰዓበ ሸንኰለል።
  • ኣብ 2009/2011 ክልተ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ ቁጠባ ኤርትራ ንምድሃኽ ዘንቀደ እገዳ – ምኽልካል ዕድጊ ኣጽዋርን መገሻ ሰበስልጣንን፡ ምውንዛፍ ሕሳባት ሰበስልጣን፡ ምሕናቕ ግብሪ ዲያስፖራ፡ ምዕንቃጽ ወፍርታትን ፋይናንስያዊ ትውጊትን ዘጠቓልል።

ኣብ 2013 ብመገዲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ መሰረት ዘይነበሮ ክሲ

download

አሰናይነ!ዲብ እዮቤል ፍደት ሳወ ምን አብጸሔነ

መርከዝ ተእሂል ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ “ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል እግል ደማን ሙስተቅበል!” እበ ትብል ስቅራት ዲብ አወላይት ሳምን ናይ ወሬሕ ኦጎስት 25ይት ሰነት መትአሳስ ናይለ “ዕላመት ክፋሕ ወዐማር” ላተ ሐረት ተርብየት ሸባብ ሳልሐት ላተ ሳወ እት ዐየዶት ሀሌነ።

ሸዐብ ኤረትርየ እብ መሪር ወረዪም ንዳል ጀለ ሕርየት እንዴ ሐልፈ እስትቅላሉ ክም አድመነ ልትጸበሮ ለዐለ ዳይ፡ እግለ እብ ንዳል ረዪም ለትረከበ እስትቅላል ወስያደት አድመኖት ወአትሐጠጦት፡ እብ ሐርብ ለትደመረት ወጠን እብ ሐዲስ አጣለሎት ወዐመሮት፡ ወሩእየት ወጠን እት ዛህር በደሎት ዐለ። ሸባብ ሬፍዐት እማነት እለ መስኡልየት ክብድት ሰኒ እግል ሊጹርወ ደቅብ ለተሀይቦም ፈዛዐት ወፈሀም እግል ልምለኮ ህዬ ተርብየት ሸባብ ድሩርየት ዐለት። እሊ እግል ልትመም ለሀለ እሉ ዳይ እት ዐመል እግል ልተርጀም ህዬ አዋጅ ክድመት ወጠን ተዐለነ። እብ አሳስ አዋጅ ዕልብ 82/1995 አህዳፍ ክድመት ወጠን “ሸዐብ ለአሳሱ ዴሽ ዋቂ ወሳፊ (ክምኩም) አሰሶት፡ ዲብ ንዳል ጀለ ተሕሪር ለዳበረ ቅየም ወነባሪ እንዴ ተሐፈዘ እብ እማነት እተ ልትከበቱ አግማም ሓለፎት፡ ፈታይ ሽቅል እብ

download

ዮሃና! ብሩራዊ እዮቤልዩ ሳዋ

ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ “ሳዋ – ዕቱብ ምርጫ ንውሑስ መጻኢ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፡ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ነሓሰ፡ መበል 25 ዓመት ምምስራት ናይታ “ትእምርቲ መኸተን ልምዓትን” ዝኾነት፡ ቅርዓት ምልመላ መንእሰያት – ሳዋ ክጽምብል እዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ብመሪርን ነዊሕን ሓርነታዊ ኲናት ሓሊፉ ናጽነት ድሕሪ ምርግጋጹ ዝጽበዮ ዝነበረ ዓቢ ዕማም፡ ነቲ ብረዚን መስዋእቲ ዝተረኽበ ናጽነትን ልኡላውነትን ምውሓስን ምድልዳልን፡ ብኲናት ዝዓነወ ሃገር ዳግም ብምህናጽን ብምምዕባልን ሃገራዊ ራእይ ክውን ምግባር’ዩ ነይሩ። ተረካቢ ሕድሪ መንእሰይ፡ ነዚ ከቢድ ዕማም’ዚ ዝበቅዕ ንቕሓት፡ ኣእምሮኣዊን ኣካላዊን ብቕዓት ከጥሪ ከኣ፡ ምዅስኳስ መንእሰያት ወሳኒ ነበረ። ነዚ ወሳኒ ዕማም ንምትግባር ድማ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት

Download

Press Release

In a long interview with Asharq al-Awsat (Thursday, 9th January English and Arabic editions), on the strategic importance of the Council of Arab and African States bordering the Red Sea and the Gulf of Aden, the Saudi Minister of State for Africa digresses from the central theme to speak about resolution of conflicts in Africa in a rather deprecating tone.
In this context, the official alludes to Saudi Arabia’s “efforts to resolve differences between brothers in Africa”.  He then proceeds to assert: “the Kingdom has harnessed its pioneering Islamic role in this regard… the first result of those was the historic peace agreement between Ethiopia and Eritrea”.This description is grossly at variance with the genesis and facts of the historic agreement.  And while we recognize the goodwill of our international partners, a condescending narrative that belittles Africa and its achievements is not only improper but also fraught with blighting the image of the Kingdom.

Ministry of Information
Asmara,
13 January 2020

حول اتفاق السلام الارتري ـ الاثيوبي

بقلم: د.أحمد حسن دحلي
بعد عامين من حرب دموية ومدمرة اشعلتها الحكومة الاثيوبية في 13 مايو 1998 ضد ارتريا، وبعد 18 سنة من حالة لا حرب ولا سلام بين البلدين 2000 ـ 2018، اجبرت اثيوبيا على قبول قرار مفوضية ترسيم الحدود الارترية ـ الاثيوبية الصادر في 13 ابريل 2002 ومن دون أدنى تحفظ، وأعربت عن التزامها على تطبيقه على ارض كما هو. والدليل على ذلك، في 5 يونيو 2018 القى رئيس وزراء اثيوبيا، د.ابي احمد علي، كلمة امام اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الاثيوبية قال فيها حرفيا ” لدينا خيار الحرب، وحالة لا سلم ولا حرب وخيار السلام. الحرب حصدت الارواح وتسببت في دمار، وهناك حالة لا حرب ولا سلم ، وانا لا اتفق مع هذه التسمية لأننا ومنذ 18 سنة ننفق الاموال في شراء مختلف المعدات الحربية في ظل سيادة المعاناة النفسية،

download

Statement by Ms. Sophia Tesfamariam, Ambassador and Permanent Representative of Eritrea to the United Nations

during the Security Council Debate on “Maintenance of international peace and security: Upholding the UN Charter” – 13th January 2020, New York

Mr. President,

My delegation wishes to congratulate Vietnam for assuming the presidency of the Council for the month of January and for convening this timely debate on “Maintenance of international peace and security: upholding the UN Chaffer”. I would like to take this opportunity to welcome I-I.E. Mr. Pham Binh Minh, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Viet Nam and thank Secretary-General António Guterres and Mrs. Robinson for their statements. (more…)

حصاد ابرز واهم البرامج والانشطة التنموية لعام 2019

شهد العام 2019 تنفيذ العديد من البرامج والانشطة التنموية في مختلف أرجاء البلاد لاسيما في القطاعات الزراعية والإقتصادية والخدمية والتي تعتبر العمود الفقري لنهضة البلاد وتطورها ولتذكير القراء بتلك البرامج المنفذة خلال العام الماضي نقدم لكم هذا الحصاد الذي قمنا بإعداده حسب تاريخ تنفيذ تلك الانشطة والبرامج ,مع تمنياتنا لكم بقراءة شيقة وممتعة:

الخميس 3/ 1/ 2019
دعا المدير العام لقسم الزراعة والاراضي في اقليم القاش -بركة السيد /ابوبكر عثمان، المواطنين للدفع بأنشطة التشجير وحفظ المياه وحماية التربة.
السبت 5 / 1/ 2019
اكد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع اقليم جنوب البحر الاحمر المشاركة الفاعلة للشباب في التنمية العام الماضي. في الاجتماع التقييمي تقارير عن الانشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والتنظيمية ونتائجها، والقيام بإعادة الهيكلة في جميع الاقسام من اجل عمل فاعل، وتاطير الشباب في اندية حسب هواياتهم

download

حصاد النشاطات الدبلوماسية والسياسية لعام 2019

شهد عام 2019 العديد من النشاطات السياسية والدبلوماسية على الصعيد المحلي فقد افتتح في مستهل العام فخامة الرئيس اسياس افورقي وضيف البلاد رئيس وزراء اثيوبيا الدكتور آبي احمد في السابع من يناير معبر ام حجر- الحُمرا الذي يربط البلدين في اطار ” اعلان السلام والتعاون الموقع في التاسع من يوليو لعام 2018. وسبقت هذه الخطوة زيارة وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد/ يماني قبرآب في الرابع من يناير بزيارة عمل رسمية الى جمهورية كينيا حيث التقوا وزيرة الخارجية الكينية السفيرة مونيكا جوما وتباحثا حول تقدم سير عمل الاتفاقات التى تم التوصل اليها بين فخامة الرئيس اسياس افورقي والرئيس الكيني اهورو كينياتا والتى تشتمل على تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات التجارية والاسثمار وتعزيز

download

ألسيد الامين محمد سعيد
سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة
مشاركة المرأة الارترية في النضال
بدأت في منتصف الستينيات

بمناسبة العيد الاربعين لتأسيس ” الاتحاد الوطني للمرأة الارترية “، 1979 ـ 2019، اجرت مجلة ” الانعتاق ” الناطقة بإسمه، والصادرة باللغتين العربية والتجرينيا، نص الحوار التالي مع سكرتير الجبهة الشعبية.
اجرى الحوار: عبد القادر أحمد
سؤال: متى بدأت المرأة الارترية مشاركتها في الكفاح المسلح للشعب الارتري؟
جواب: ربما يعتقد الكثيرون إن مشاركة المرأة الارترية في النضال المسلح بدأت في السبعينيات، لكن في حقيقة الامر كان ذلك في منصف الستينيات في فترة المناطق. واذكر في في عام 1964/1965 كانت ضمن المنطقة الثالثة التي كان يقودها الشهيد عبد الكريم أحمد ثلاث مناضلات. ولكن ونتيجة للتناقضات والاشكاليات بين قادة المناطق اضطررن للجوء الى السودان واستقرن في معسكر اللاجئين بسمسم، إذ لم تكن الظروف السياسية التي مرت بها الثورة آنذاك تساعدهن لمواصلة النضال، ولم يكن حينذاك مألوفا مشاركة الاناث في الكفاح

download

Eritrea: Basic Education Statistics 2017 /2018
Part 3

3. Data channels
The information in this statistical abstract is gathered mainly from three questionnaires named number 7, 8 and 9. The first two questionnaires consist of closed questions/items, in which schools and institutions send back the November data on Pre-primary, Elementary, Middle, and Secondary schools to the MoE. The expected time of completion of these questionnaires is April. In every academic year normally 100% of the questionnaires are collected. Item questionnaire 9 cover a school’s physical, financial and internal efficiency particulars. The expected time of completion of this Questionnaire is July, which is after the end of each academic year. The Department assure users of this abstract that all necessary measures have been taken to make the information provided in this issue valuable and reliable. Data in all tables, unless otherwise stated, refer to the academic year 2017/18.

download

قراءة لكتاب
الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا من الثورة الى الدولة

بقلم: د.أحمد حسن دحلي
كتاب” الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا من الثورة الى الدولة ” هو نص رسالة الدكتوراه ألتي أعدها الباحث المصري ياسر السبكي في جامعة القاهرة عام 2019، تحت اشرف الد.ابراهيم نصر الدين، ونشرها المركز العراقي الافريقي للدراسات الاستراتيجية في ” دار الاتحاد للطباعة ” ضمن سلسلة عبد الملك عودة الافريقية. وبناء على ورد في الكتاب، فإن مكتبة مدبولي، الكائنة بميدان طلعت حرب بالقاهرة، ستتولى عملية بيع الكتاب.
1 ـ أستهل د.ابراهيم نصر الدين الكتاب بمقدمة موجزة جدا تحت عنوان ” هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ” جاء فيها ” اثرت ان تنسب رسائل الماجستير والدكتوراه التي اشرف عليها الى استاذي ومعلمي المرحوم الاستاذ الدكتور عبد الملك عودة…وما اقدمه للقارئ العربي في مجال الشؤون الافريقية في هذه السلسلة هو مجرد غيض من فيض

download

Eritrea: Basic Education Statistics 2017 /2018
Part 2 – Executive summary

In the academic year 2017/18, enrolment in elementary level increased by 0.8 percent, but the increase was shown in Zoba Gash Barka only. Enrolment in middle level increased by 10.3 percent and enrolment in secondary level decreased by 3.9 percent respectively as compared to previous academic year (2016/17). An increase in enrolment in middle level is observed in all Zobas and a decrease in enrolment in secondary level is observed in all Zobas except in Sawa. In the academic year of 2017/18, enrolment of girls in elementary and middle increased by 0.6 and 11.1 percent respectively; however, there was a decrease in secondary level by 3.4 percent. As compared to the academic year 2016/17, in the academic year 2017/18 national…

download

Eritrea: Basic Education Statistics

Introduction and executive summary

‘Eritrea: Basic Education Statistics is the official, annual education publication of the Ministry of Education (MoE) dealing with basic education statistics. It is the 21st report produced by the Department of Research and Human Resource Development in terms of organization of schools in the six administrative zobas, the Zobas. The sources of information for this publication are annual school censuses carried out by Zoba education offices through standard questionnaires.
This publication covers data from Early Childhood Education (ECE) and General Education (Elementary, Middle and Secondary level). The main purpose of the 2017/18 publication is to provide useful, relevant, reliable and up-to-date information on education for…

download

Minister Luul Gebreab: The Front was not looking only for fighters But for a social revolution

By: Billion Temesghen
Q&A celebrates the fortieth anniversary of the National Union of Eritrean Women by presenting you a compiled version of Minister of Labor and Social Welfare Mrs. Luul Gebreab’s interview on the occasion. Since the earliest phase of her service to the country as a freedom fighter, Minister Luul has been an advocate for women emancipation. She was the first President of the union in 1979. We present to you today the mother of three and a passionate advocate of women’s rights, one of the first big actors in the history of women emancipation in Eritrea.

download

መኸተ
ካልኣይ ገድሊ ንምክልኻል ሃገር

መቕድም
ኣሕተምቲ ሕድሪ፡ ነቲ ካብ ግንቦት 1998 ክሳዕ ሰነ 2000፡ ናጻ ኤርትራ ገና እግራ ከይደልደለ፡ ብ ረዚን መ ስዋእቲ ዘረጋገጸቶ ሃገራ ዊ ልኡላው ንት ትርጉም ኣልቦ ንም ግባር ዝተፈተነ ሰለስተ ገዚፍ ወ ራ ራ ት ስርዓት ወያነን ነዚ ወራራት`ዚ ኣብ ም ፍ ሻል ደጊሙ ዝተመ ስከረ ጅ
ንነታዊ መ ኸ ተ ህዝ ቢ ኤርትራን ሓ ይ
ታት ም ክልኻሉን ንምንጽብራቕ፡ እዛ “መ ኸ ተ ፡ካልኣይ ገድሊ ንምክልኻል ሃገር“ ዘርእስታ ታ ሽዐይቲ ቅጺ “ዛንታታት ተመኲርሮ ገድሊ “ ናብ ኣንበብቲ ይዝ ርግሕ ኣሎ።
ታሪኽ ወራር ወያነ ብግዜ ሓጺር ይዂን እምበር፡ ብዙሕ ንዝተሓላለኸ ንፓለቲካዊ፡
ድፕሎማሲያዊ ንወተሃራዊን ፍጻመታ ዝሓቘፈ እዩ ። ብስነ-መጎት ሓይሊ፡ ዓ መጽ ክነግስ ዘንቀድ ፡ከቢድ ቊጣባዊ ዕንወትን ምምዝባልን ብዘስዓበ ኲናት ድማ`ዩ ነይሩ።
ኣብ መወዳእታ ፡እቲ ሓደገኛ ውጥን ፊሺሉ፡ እቲ ኲናት ዕላማኡ ከይወቕዐ ብሓያል መኸተን ጅግንነትን ተረከብቲ ሕድሪመ ንእሰያት ኤርትራ፡ ተጋዳላይን ህዝቢን በርዒኒ ምትራፉ ድማ ፡ነቲ ብቕያታት ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተመልአ ሃገራዊ ታሪኽ ኤርትራ ዝያዳ ርዝነት ክውኸሉ ክኢሉ እዩ።

download

تصريح صحفي

في مقابلة مطولة له مع صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر بتاريخ التاسع من يناير الجاري حول الأهمية الاستراتيجية للمجلس الاستشاري للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، حاد وزير الدولة للشؤون الافريقية بالمملكة العربية السعودية عن الموضوع الأساسي وأدلى بتصريح يستصغر دور أصحاب الشأن الأساسيين فيما يتعلق بفض النزاعات والصراعات في افريقيا. ففيما يتعلق بالـ “الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحل المشاكل بين الأشقاء الأفارقة” قال وزير الدولة السعودي في مقابلته “ان المملكة العربية السعودية تلعب دورها الاسلامي الطليعي، وان باكورة ثمار هذه الجهود تمثلت في اتفاق السلام التاريخي بين إرتريا وإثيوبيا”.هذا التصريح لا علاقة له إطلاقا بتطورات وحقائق اتفاق السلام التاريخي. ورغم أنه من الطبيعي الإشادة بالنوايا الطيبة لشركائنا الدوليين، إلا أن إقصاء افريقيا وإنجازات الأفارقة في هذا الشأن والإدلاء بروايات لا أساس لها، علاوة على أنه غير مقبول، فهو أيضا يؤثر سلبا على صورة المملكة العربية السعودية.
وزارة الإعلام
: 13 يناير 2020 أسمرا

تصريح صحفي
عنجهية قطر وخطة حرب 2019

يذكر ان تصريحات صدرت في الماضي عن العدائيات التي كانت توجهها قطر من اراضي السودانية ضد شعب وحكومة ارتريا. وبما ان أرضية الاعمال الارهابية أخذت تنحسر هذا العام في السودان، فقد ازداد جنون قطر وعملائها، ولذلك ضمت وثيقة الخطة الجديدة لقطر عشر نقاط بجانب خلق ” صراعات قبلية ” في شرق السودان. وتهدف هذه الخطة القطرية الى:
1 ـ جمع القادة السياسيين المناوئين لحكومة ارتريا، وتوحيد صفوفهم ودعمهم.
2 ـ التركيز على الشباب الارتري وتعبئتهم ضد نظام الحكم في ارتريا وتنظيم صفوفهم.
3 ـ استخدام المناوئين الاسلامويين ضد النظام الارتري، وزرع التعصب الديني وترسيخه فيهم ، والعزف على النغمة الدينية، واستخدام الاسلامويين ضد سائر المواطنين.

download

رسالة الرئيس اسياس افورقي بمناسبة العام الجديد
للشعب الارتري في الداخل والمهجر

التهنئة للشعب الارتري عامة وقوات دفاعه الباسلة بمناسبة العام الجديد 2020 التي ندخلها .نودع عام 2019 ونحن على ثقة عالية نتمتع بالامل والثبات اكثرمن اي وقت مضى، وقد وصلنا الى هذا الوضع الآمن والارضية الصلبة بقوتنا الذاتية مع الاوضاع الاقليمية المناسبة والسير قدما بالنهج المستقل وتراص الصفوف واستقرار الروح . بعد مسيرة ثلاثة عقود قوية ، ندخل عام 2020 في مُناخ عالمي واقليمي جديد وفرص ملموسة ماثلة امامنا ، وبازالة التحديات المتبقية التي يجب تجاوزها ، سنجعلها بعملنا بوابة عهد الرخاء والسخاء، واليوم ايضا مثل المراحل السابقة، فإن انتصارنا حتمي لامتلاكنا التصميم الذي لا ينكسر والمنتصر دوما والمنفذ عمليا لخططه!!
سنة سعيدة جديدة
النصر للجماهير

Eritrea blames CIA for boycott

This is an exclusive interview to the Eritrean Ministry of Information
East West Magazine
Guido Talarico
Tuesday, 19 November 2019

A few days ago, the Eritrean Ministry of Information published documents that would prove the involvement of the CIA (the US secret services), of Mossad (the Israeli services) and some NGOs in a series of activities aimed at boycotting Eritrea. Activities that, they say in Asmara, led to a long isolation which had the objective of weakening a country, which had been engaged for years in a difficult border, war with Ethiopia. After the peace between Ethiopia and Eritrea, signed last year by the Eritrean President Isaias Afewerki and the new winner of the Nobel for peace, the young Ethiopian leader, Abiy Ahmed, relations between the two countries have returned to normal and this has allowed a relaxation of relations both throughout the Horn of Africa and between Asmara, Washington and Brussels.

download

بوشكين الارتري

كمال الجزولي
جريدة الخليج

أسعدتني ظروف العمل، خلال عام 2011، بالإقامة لبضعة أشهر في العاصمة الإريترية الفاتنة. خلبت أسمرة لبّي ببساطتها الآسرة، ونظافتها المائزة، وأمانها الشامل، وهدوئها الذي تكاد، من فرط تمامه، تظن أن الناس فيها لا يتكلمون إلا همساً، أو بلغة الإشارة، وأن عرباتها لا تسير على شوارع من الأسفلت، وإنما تنزلق فوق ملاءات مشدودة من الحرير الناعم، وكان أصدقائي هناك من قضاة المحكمة العليا، ومستشاري وزارة العدل، يحيطونني على الدوام باهتمامهم الفائق، وكرمهم الفياض، ويرتبون لي، بين الحين والآخر، نُزهاً وبرامج ترفيهية تنتشلني من دوامة العمل. إحدى هذه النزه والبرامج أخذتني، ضحى يوم أحد، إلى حديقة صغيرة بالقرب من مكتبة أسمرة الشعبية؛ حيث نصب الروس، في 28 نوفمبر 2009، تمثالاً نُحاسياً رشيقاً، من أعمال

download

من وثائق الأمس السرية
خطة السي أي ايه والموساد في ارتريا

1-خطة وكالة الاستخبارات الامريكية ( C I A )التي استهدفت قلب نظام الحكم في ارتريا عبر إثارة وتحريك الشعب بالقيام بمظاهرات واعمال شغب .
2- في نفس الوقت قيام الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) بشيطنة الحكومة الارترية بالإرتباط مع مايسمى”قوات الارهاب بالشرق الاوسط ” بنشر معلومات سرية مفبركة تستهدف تجريم ارتريا.
تم هندسة هذه الاعمال في النصف الثاني من عام 2011 بالتزامن والترابط مع العدائيات المكشوفة ضد البلاد .
يذكر انه نفذت خلال العشرون عاماً الماضية اعمال عدائية جربت فيها مختلف الاستراتيجيات الدولية التي استهدفت الشعب والحكومة الارترية ،سواء كان ذلك بشكل مكشوف او مستتر ، نذكر منها :-

download

From Recent Confidential Archives!
CIA and Mossad’s role against Eritrea

1. A subversive scheme mapped out by the US Central Intelligence Agency (CIA) to instigate turmoil and upheaval in Eritrea to precipitate “regime change”;

2. A confidential report circulated by the Israeli Intelligence Agency (MOSSAD) with malicious intent of demonizing the Government of Eritrea by falsely associating it with “terrorist organisations” in the Middle East.

These outlandish schemes were hatched in the second half of 2011.  In terms of purpose and intent, they were intertwined with numerous other acts of hostility pursued by various powers with much frenzy in those times.

As it will be recalled, acts of hostility perpetrated against Eritrea in the past 20 years, purportedly to advance certain “global strategies”, were numerous indeed.  Some of these reprehensible acts include:

download

Deputy Secretary General, Ms. Amina Mohammed

The world needs to share Eritrea’s recipe of “Union, equality and dividend of peace”

Welcome to Eritrea. Your impressions and thoughts on your mission to Eritrea…
We arrived yesterday on a joint solidarity mission for peace, security and development. We went straight to the filed. We experienced the investments that Eritrea is making in infrastructure; we visited the road that connects to Ethiopia. We also saw a multi-purpose dam, which for us is really important to witness how Eritrea has focused on water and is actually putting its own investment in it. Most exciting about that was seeing young Eritreans involved: engineers from Eritrea, but also from the diaspora. We ended up in a dairy farm where we saw entrepreneurship of a woman and her family producing products equal to global standards.

DOWNLOAD

መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ
ኣብ መ በል 74 መ ጋባእያ ሓ ፈሻዊ ባይቶ ሕቡ ራት ሃገራ ት 30-9-2019

ዝኸበርካ ፕረዚደንት
ዝኸበርካ ዋና ጸሓፊ
ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን
ዝኸበርኩም ተጋባእቲ
ናይ ሎሚ ዓመት ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት፡ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኣዝዩ ተስፋ ዘለዎ ግዜ ይካየድ ኣሎ። ዝጸንሐ ናይ ዘቤታውን ዞባውን ግጭታትን ጎንጽታትን እዋን፡ ብውሽጣዊ ጸዓትን ዞባዊ ምትሕብባርን ብእወታዊ ምዕባለታት ይትካእ ኣሎ። ኣብ ኣህጉራዊ መዳይ፡ ዘሎናዮ እዋን ኣዝዩ ተኣፋፍን ተነቃፍን እዩ። ድሕሪ ኣስታት ርብዒ ዘመን፡ ምስ ምብናን እንኮ- ቐጽራዊ ግሎባዊ ስርዓት፡ ከምኡ’ውን ምግልባጥ ቁጠባዊ ሚዛን ሓይልታት ዘኸተሎ ጽዕጹዕ ውድድርን ነውጺታትን፡ ዓለምና ኣብ ቀራና-መገዲ ንሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ኣብ እትርከበሉ እዋን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሎሚ ዓመት መጋባእያ፡ ኣገደስቲ መልእኽትታት ከመሓላልፍ ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ርብዒ ዘመን፡ ኣብ ኣፍሪቃ ብሕልፊ፡ ጸጋታት’ዚ ክፍለ-ዓለም ብዘይንሕስያ እናተዘምቱ፡ ምስናይ’ቲ “ግጭታት ምውጋድ”፡ “ግጭታት ምፍታሕ” እናተባህለ ዝጭደረሉ ባዶ መብጽዓታት፡ ቅልውላዋት እናተራብሑን እናኸፍኡን ከይዶም፡ ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ዝያዳ

download

STATEMENT OF H.E. MR. OSMAN SALEH MOHAMMED, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE STATE OF ERITREA

DURING THE GENERAL DEBATE OF THE 74TH SESSION UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, New York 30 September 2019

Mr. President; Mr. Secretary-General;
Heads of State and Governments; Distinguished delegates;

The current United Nations General Assembly meeting is occurring at a very auspicious time for the Horn of Africa. Positive developments are underway in the region. The sad, painful chapter of domestic turmoil and regional conflicts is giving way to new vistas of internal resurgence and regional cooperation.

In global terms, this is a sensitive and delicate period, when the world is at a crossroads; on the cusp of a new world order, so to speak.

All vital parameters indicate that the unipolar world order has come to an end or is in its twilight years. The economic power balance is inexorably changing, with a spike in attendant, intense rivalries and upheavals. In the event, the current UN General Assembly session cannot but grapple with these issues and chart out viable paths on the way forward.

Africa’s lot in the past quarter of a century has been onerous indeed. Africa’s resources were plundered wantonly; and in spite of hollow phrases of “conflict prevention” and “conflict resolution”, wars and upheavals continue to increase and fester. Almost one billion Africans remain marginalized, through the collusion of external predators, their local surrogates and corrupt entities of special interests. This tragic reality requires utmost and urgent attention for effective remedies, beyond sincere expressions of concern and understanding.

(more…)

A time-tested private firm that will further prosper

by Randa Osman | The journey to success is like a wall that must be climbed in a step by step manner with patience and persistence. ” These are the words of an initially desperate housewife who sold chicken in her neighbourhood to make ends meet and has decades later grown to be one of the most successful entrepreneurs in Eritrea through her relentless hard-work, overcoming countless obstacles and challenges. Mrs. Azieb is the owner of one of the biggest private dairy farms in the country, producing 3000 to 4000 liters of milk a day in addition to yoghurt, butter and nineteen different kinds of cheese.

download

 

Dams: Essential Elements of Development

by Simon Weldemichael | Development, as defined in the Declaration on the Right to Development of UN is “a comprehensive economic, social, cultural and political process, which aims at the constant improvement of the well-being of the entire population …on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of benefits resulting there-from.

” The government of Eritrea has been invested heavily in laying the foundation of development. As Eritrea is a self-reliant nation the planning, financing and implementing of various development projects have been done using Eritrean material and human resources.

The massive water, transport, health, agriculture, education, communication and power infrastructural projects have been done based on self-reliance and the full participation of the people. The government has a firm belief in the decisive role its human resources play for development and does not rely on foreign aid.

Eritrea is a developing country and is located in a place where water is seasonal and unreliable. History tells us that all developed countries have made large investments in water infrastructure and in improving their human resource to climb the ladder of development.

(more…)

More Articles

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة