መደረ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ
ብኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነት

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጽኢን!
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተሳተፍቲ!
እንቋዕ ንመበል 30 ዕለተ-ናጽነት ኣብጽሓና! ዮሃና!
ንወደብቲ’ዚ ጽምብል ከኣ፤ ልዑል ምስጋና!

ርዝነትን መኣዛን፡ እዛ ዕዝዝቲ ዕለት፤ ዓመት-ዓመት እናዛየደ ምኻዱ፤ ኪኖ ባህታን ሓበንን፤ ብዙሓት ሓቂታት ዝቕስቅስን ዘዘኻኽርን’ዩ። መሰረት ወይ መበገሲ ናይ’ቲ ርዝነት፤ ድሕሪ 2ይ ዓለማዊ ኲናት፤ ሕጋዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ፡ ንናጽነትን ልዑላዊነትን ምስ ተዓፈነ፤ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንባርነትን መግዛእቲን ዓሎቕን መጎት-ሓይሊን ሸጠፍን ምስዳዕን ከይረዓመ፤ ን50 ዓመታት – ካብ 1941 ክሳብ 1991 – ብጽንዓትን ጅግንነትን መኪቱ፤ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ፤ ናጽነቱን ልዑላዊነቱን ብፍትሒ ዘረጋገጸሉ ሓወልቲ’ዩ።
እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናጽነት ከኣ፤ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነቲ መስዋእቲ ከፊሉ፡ ብፍትሒ ጨቢጡ ዘረጋገጾ ልዑላዊነት፡ ኣብ ምክንኻንን ምሕላውን፤ ዝተፈላለዩ ብድሆታት መኪቱ ስለዘኽበረ’ዩ፡ ርዝነት ናይ’ዛ ዕለት ዝጐልሕ። ስሱዕን ገባቲን ኣጀንዳታት ስለዘይበለየን ስለዘይተገትአን ግን፤ ኣብ’ዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ዝተፈታተነና ብድሆታት፤ ከምቲ ናይ ቅድሚ 80 ዓመታት፤ ብብዙሕ መልክዓት ኪኽሰት ተኻኢሉ’ዩ።

download

US State Department Latest Action is not Warranted

May 25, 2021 Press Release

Last Sunday, May 23rd, the US State Department issued a Press Release that announces, among other matters, “Visa restriction policy…on the issuance of visas for any current or former Eritrean government officials, members of the security forces, or other individuals, responsible, complicit in, undermining resolution of the crisis in Tigray” Region of Ethiopia. Eritrea is dismayed by the content and language of this announcement. The crisis in Tigray Region of Ethiopia unfolded solely due to the dangerous acts of military insurrection that the now defunct TPLF group launched on 3 November 2020. This premeditated act of unprecedented scale and gravity was endorsed by the TPLF Central Committee in the preceding days and audaciously announced by its spokesperson as a “blitzkrieg” that will achieve its objectives soon after it was launched. The TPLF’s military scheme was not confined to Ethiopia but also included Eritrea as a target.

download

Keynote Address By President Isaias Afwerki 30th Independence Anniversary

Dear Compatriots at Home and Abroad,
Ladies and Gentlemen,
My profound Congratulations on this auspicious Day of the 30th Anniversary of our Independence!

Let me also express my gratitude to those who have organized this event.
The significance and splendour of this momentous day radiates more with time; year-in and year-out.  And beyond instilling immense jubilation and pride, it impels us to ponder on, and mull over, several indelible truths.Eritrea’s inalienable legal and natural rights to independence and sovereignty were suppressed and trampled upon at the end of the Second World War.  The Eritrean people refused to succumb to slavery, colonialism, deceit, the logic of force, and subordination.  They waged a ferocious struggle with heroism and resilience for fifty years – from 1941 until 1991 – to assert the independence and sovereignty of their country through heavy sacrifices.

download

ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ 30 ዓመት

ዘላቒን ምሉእ ሸፈነን ዘለዎ ኣገልግሎት ጥዕና፡ ሓደ ካብ መሰረታውያን ረቛሒታት ቀጻልነት ህይወት ወዲ ሰብ እዩ። እዚ ክርከብ ዝከል ድማ ናጽነት ምስ ዝህልወካ ጥራሕ እዩ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ርሑቕ ገጠራት ዝዓለመ ኣገልግሎት ጥዕና ሳላ ናጽነት ተረኺቡ ከም ዘሎ ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን። መንግስቲ ኤርትራ፡ ብቕዓቱ ዝሓለወ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ጥዕና ናብ ህዝቢ ንምቕራብ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኣትሒዙ ከይተሓለለ ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናጽነት፡ ኣብ ጽላት ጥዕና ገዘፍቲ ዓወታት ክምዝገቡ ክኢሎም ኣለዉ። ፖሊሲን መርሓ ጐደናን ጥዕና ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ጽላት ጥዕና ዝተፈላለዩ ዕማማት ምስ ብዙሕ ብድሆታት ተሰላሲሎም እዮም። ሚኒስትሪ ጥዕና ንጥዕና ሕብረተሰብ ኣብ ምውሓስ ዝሕግዙ ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን ሓንጺጹ ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ። ኣብ 1998 ኤርትራ ብተዛማዲ ሓዳስ ሃገር ክነሳ፡ ኣብ ኩሉ መደባት መሰረታዊ ክንክን ጥዕናን ንጹር ፖሊሲ ዝነበራ እንኮ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብምንባራ፡ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕናን ካልኦት ኣህጉራውያን መሻርኽትን ኣድናቘት ኣትሪፋ እያ።

download

May – A month of Dignity

By Simon Weldemichael

The year 1991 was a watershed in the history of Eritrea and Ethiopia. After a hundred years of foreign rule, the people of Eritrea, under the leadership of the EPLF, became victorious. After thirty years of armed struggle, Eritrean freedom fighters defeated the military government of Ethiopia and entered Asmara on May 24, 1991. When the EPLF drove out the Derg, it also won the mandate to rejuvenate Eritrea. At long last, the great, courageous and industrious people of Eritrea have stood up with pride and dignity.In 1991, the colonial rule was terminated and Eritreans established an independent and sovereign country and a government of their own. The people of Eritrea have become masters of their own country and hold their future in their own hands. The national charter of Eritrea adopted at the third congress of the EPLF in February 1994, states that “achieving national independence and sovereignty is the conclusion of an important chapter in the history of the people of Eritrea,

download

መድረኻዊ ድሉውነት መንእሰያት

ንዓና ታሪኽ’ዩ ጻማና። ገና ንቃለስ ኢና ዘለና። “ከነዕርፍ ዲና ተፈጢርና ወይሲ ዕረፍቲ ክንፈጥር?” ኢልና እንተ ሓቲትና… ኩሉምሉ’ዩ። ዘይንሱ’ዩ ደኣ ፍሉያት ገይሩና። እምበር ከም ሃገር ንእሽቶ፡ ከም ህዝቢ ድማ ውሑዳት እንደኣልና! ዓለም ግና ንኣሽቱ ኢላ ኣይንዓቐትናን፡ ውሑዳት ኢላ’ውን ሸለል ኣይበለትናን። ሓቅና ክትዓብጥ ተቓሊሳ – ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን! ንሕና’ውን ተቓሊስናያ… ገና’ውን ንቃለሳ’ለና። እቲ ታሪኽ ፋሕ ስለዝበለ በበይኑ ይመስል’ምበር ኣይተቐየረን… ንሱ’ዩ እቲ ናይ ቀደም። እዛ ዓለም ዕፋፈታ እምበር ባህርይኣ ኣይቀየረትን፡ ትቕይር’ውን ኣይትመስልን። “እቲ ዝሓየለ ይሰርር!” በቃ ንሱ’ዩ ጭርሖ ዘንትእለት። ኣብዛ፡ ፍትሒ ኣብ ወረቐት ጥራይ ዝሰፍረላ ዓለም፡ ተሃሚልካ ኣይኰነን ዚንበር። እንታይ ደኣ ሓዪልኻ እዩ ዚኽበር። ንሕና ነዚ ሓቂ’ዚ ብዘረባ ኣይኰንናን እንፈልጦ። ሓይልና ከም ዘንብረና፡ ብቕዓትና ከም ዘድሕነና ቀደም ኢና ጐሪሕናሉ። ኣባሓጐታትና ብሰላማዊ ሰልፍታትን ጥርዓናትን ዝፈተኑዎ ሕቶ ናጽነት፡ ዶብ ስለ ዝገበሩሉ እምበር፡ ገና ክሳዕ ሕጂ ሓተትቲ ጥራይ ኴንና ምሃለና። ታቤላታት ሰቒልና፡ ድምጽና ኣበሪኽና “ናጽነት ይውሃበና!” እናበልና ንጭርሕ ምሃለና። መልሲ ዓለም ከኣ ኪንዮ ስቕታ ላም ኮይኑ መባጨወልና።

download

Micro-dams promoting development And transforming communities

The Government of Eritrea has invested a considerable amount of time, effort, and resources in the construction and development of water harvesting structures throughout the country. This has led to many achievements and significant progress. At the onset of independence, in 1991, there were only 132 dams and other water holding structures of different sizes. However, that figure has now increased to a total of 781, according to Mr. Yonas Negusse, an engineer and the head of the Dams and Diversion Development Unit at the Ministry of Agriculture. Notably, not only has there been an increase in number of structures, there has also been important developments in their distribution. (See maps for reference)
According to engineer Yonas, the construction of water holding structures is generally carried out in collaboration with local communities. Several factors are explored before the development of structures, including considerations regarding hydrological and physical suitability, acute water scarcity, the..

download

Nakfa: a symbol of resilience

By Simon Weldemichael
Liberated on 22nd March 1977 by the EPLF, Nakfa is the national symbol of Eritrea and a foundation for Eritrean nationalism. Eritreans commemorate the liberation of Nakfa with great pride and enthusiasm. Nakfa was the center of gravity of the Eritrean revolution. There are few places and words that gained popularity during the thirty-year war of liberation. Nakfa, Sahel, Denden, perseverance, resilience, sacrifice, freedom fighters and EPLF are some of the words and places that had popularity in the struggle for the independence of Eritrea. One cannot visualize the profundity of the revolution that brought about radical transformation in the Eritrean society without referring to these places and concepts.In the national narrative of Eritrea, Nakfa is a symbol of resilience and perseverance. During the long and bitter armed struggle, Nakfa proved to be…

download

Statement by Miss. Yohana Paulos Technical Advisor on IMO Matters at the 103rd Maritime Safety Committee Session

Statement of the State of Eritrea on document No. MSC 103/9/3/Rev.1 submitted by the Islamic Republic of Iran under Agenda item 9 ‘Measures to enhance maritime security’ of the MSC 103rd Session.

Madame Chair, Your Excellencies and respected delegations,

The Government of the State of Eritrea wishes to express its appreciation to the International Maritime Organization’s 103rd Maritime Safety Committee for this opportunity and would like to address the Session in regards to this agenda point, specifically the draft resolution MSC 103/9/3 Rev. 1 presented by the Islamic Republic of Iran.

Located along the busiest maritime commercial route and having one of the longest coastlines on the Red-Sea, Eritrea attaches utmost importance to the safety and security of its own as well as that of international maritime route along its boundary. Eritrea strongly believes that the Red-Sea and its international maritime route’s safety and security should, primarily be the legal responsibility and obligation of the littoral States. (more…)

Telecommunications Services of Eritrea (TSE)

Eritel formerly known as Telecommunications Services of Eritrea (TSE) was restructured in October 2003 to incorporate Fixed telephony, Mobile telephony and Internet services.
Post-Restructuring Mobile GSM services were introduced by Eritel, The Mobile GSM coverage has continued to grow vertically across the country and currently Eritel provides uninterrupted world-class mobile coverage across 85% of Eritrea. Eritel remains committed to keep increasing and upgrading its mobile coverage to provide the best possible customer experience to all its GSM customers.

Phase 1 – Infrastructure Development Program
Building on its commitment to provide the best Quality of Service to all its customers and play its part in the technological development of Eritrea, Eritel launched Phase 1 of its Infrastructure Development Program in 2003.

download

ቀርኒ-ኣፍሪቃ፡ ድሕሪ 30 ዓመት ናበይ?

ዝሑል ኲናትን ስምብራታቱን ከም ድሕረ-ባይታ ኣቐሚጥካ፣ ኣብቂዑ ካብ ዝተባህለሉ ሰዓት፡ ኣብዘን ኣስታት 30 ዓመታት፣ ንቐርኒ-ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዝነበረ ዓቢ ትስፉው ዕድላት ዘይሃስስ ዝኽሪታት’ዩ። ነቲ ዕድላት ናብ ዘላቒ ርግኣትን ልምዓትን ንምድራኽ፣ ሃገራትን ህዝቢታትን ቀርኒ-ኣፍሪቃ ኣበጊሶሞ ዝነበሩ፣ ሓባራዊ ናይ ምምልላእን ምትሕግጋዝን (complementarity/cooperation) ጉዕዞ ዝኽሪታት’ውን፡ ህያው’ዩ። ሕጂ ድሕሪ 30 ዓመታት ግን፣ ብኣንጻር’ቲ ባህጊን ተበግሶታትን፣ ቀርኒ_ኣፍሪቃ ዝርከቦ/ዘለወሉ ህሉው ኩነታት/ ቅልውላዋት፡ ካብ ዝተሓሳስብ ንላዕሊ’ዩ። . . . ስለምንታይ? ሸቶታት ርግኣትን ልምዓትን፡ ምስ ግዜ ዝውንዘፍን ዝበሊን ስለዘይኰነ፣ መጻኢ ጉዕዞ ከኣ፡ ወጻኢ ካብ ስምዒታዊ ጸቢብ ንባብ ሳዕቤናት፡ ንጠንቂታት ናይቲ ህሉው፡ ብወድዓውነት መርሚሩ ርእየት ከነጽር ስለዝግባእ፣ ናይ 3 ዓሱራት (decades) መዛግብቲ ምግንጻል እዋናዊ እዩ። ናይቲ ምዕባለታት ተዋሳእቲ፡ ዓለማውያንን ዞባውያንን ዘቤታውያንን ጸለውቲ ባእታታት ዝገበሩዎ ኣበርክቶ፡ ከከም ሚዛኑ ምርኣይ ከኣ ግድን’ዩ። ምስ ምኽታም ዝሑል ኲናት፣ ወሰንቲ ቀጸላታት ሓይሊታት ኣመሪካ፡

download

ابعاد ودلالات احياء ذكرى يوم الشهداء

كتب: محمد نور يحيى
الشهداء انبل من في الدنيا وأكرم بين البشر ، حقاً هم اكرم منا جميعاً ، فنحن الارتريون ، رغم اننا لا ندعي البطولة او تفردنا بها، لكننا دفعنا المهر غالياً ،مقارنة بالكم الهائل من تكالب الأعداء ومن وقفوا ضد ارادتنا وتصدوا لرغباتنا وحقنا في تقرير المصير، عبر كل الحقب ومن قبل كل الاحلاف والتكتلات الشرقية منها او اطلقوا على انفسهم المعسكر الاشتراكي و يدعون مناصرة الشعوب في تقرير مصيرها، أو المجتمع الغربي الذي تجرأ بالتجاهر انهم يفعلون ذلك حفاظاً على مصالحهم كقوى عظمى، في اشارة الى انهم لا يعنيهم حق الشعوب في تقرير مصيرها أو المطالبة بحقها في ان تعيش حياة كريمة كما يرغبون هم ويعملون على ضمانها ولو على حساب الاخرين.
نعيش هذه الايام ذكرى شهداءنا الاماجد ، والتي نحيي ذكراها في العشرين من يونيو كل عام ، تخليداً وتعظيماً لشهدائنا عبر كل حقب

download

Statement by H.E. Osman Saleh

At the Joint Thematic Event of the General Assembly and the Economic And Social Council

 Statement by H.E. Osman Saleh, Foreign Minister of the State of Eritrea At the Joint Thematic Event of the General Assembly and the Economic and Social Council On the theme Diversifying the Financing Toolbox to Enhance Investment in Least Developed Countries.

H.E. Mr. António Guterres, United Nations Secretary-General,
H.E. Mr. Volkan Bozkir, President of the General Assembly,
H.E. Mr. Munir Akram, President of the ECOSOC,
Excellencies,
Distinguished delegates,

It is an honor for Eritrea to participate in this special joint event of the General Assembly and the ECOSOC. We welcome the initiative and look forward to partnership and solidarity with the LDCs. Since the adoption of the Istanbul Program of Action, the economic growth in many of the LDCs has remained weak and the inequalities between countries have grown. The effects of climate change are quickly becoming irreversible…

download

ኣግእዞ
ግንቦተ-ሰነ፡ ወርሓት ዘሐብን ዝኽሪ!

ዕለተ ናጽነትን ዕለተ ሰማእታትን፡ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ፡ ተኸታቲለን ብኽብሪዝዝከራ ረዘንቲ ዕለታት ኣብ ታሪኽ ኤርትራ እየን። ግንቦት፡ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ገድሊ፡ መቚሕ መግዛእቲ ፈንጢስና ሓርነት ዝተጓናጸፍናላ ወርሒ ክትከውን እንከላ፡ ሰነ፡ ድማ ነቶም ምእንቲ ሓርነትን ሃገራዊ ክብረትን ዘይትትካእ ህይወቶም ብምብጃው፡ ናጽነት ክውን ዝገብሩ፡ ውፉያት ጀጋኑና እንዝክረላ ወርሒ’ያ። ዓመተ 2021፡ መበል 30 ጽንብል ናጽነት፡ ምስ መበል 60 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዝተጋጠመላ ብምዃና ፍሉይነት ኣለዋ። ቃልሲን ሓርነትን፡ ከም ዘርኢን ፍርያትን ክሕሰብ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ዝኽሪ ዘራኦን ዓጻዶን ኣብ ልክዕ፡ ብዝሒ ዓመታት ዘራኸበት ዓመት እያ።ዝኽሪ ግንቦተ-ሰነ፡ ነቶም ሽግ ሓርነት ዝዀልዑ ውፉያት ዜጋታትና፡ ሓርነታዊ ባህታ ብሓበን እንዝክረሉ ኣጋጣሚ ጥራይ ኣይኮነን። ባህሊን ክብርታትን ጀጋኑ ሰማእታትና ንምዕቃብን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ከምዝኸይድ ንምግባርን፡ ዝያዳ ኩሉ ድማ ነቲ ዘይትትካእ ህይወቶም በጅዮም ዘንጸፍዎ ሰረት ንምስፋሕን መትከላቶም ንምሕላውን ቃልና ኣድሚቕና እነሐድሰሉ ኣጋጣሚ እውን እዩ። ከም ኩሎም መስፍነ ርእሰማላዊ ሕብረተሰባት፡ ብኣባታዊ ስርዓት ዝቘመ ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ኣብቲ ክሳብ ቀረባ ግዜ ዝጸንሐ ኣነባብራኡ፡ ብዙሕ ንደቀንስትዮ ዝህምሽን ዝጓንይን ባህሊን ልምዲን ነይሩዎ እዩ። ነዚ ሓቂ’ዚ ብምግንዛብ ከኣ፡ እቶም ቀዳሞት ተቓለስቲ ሓርነት፡ ኣውራ ድማ መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር፡ መሰል ናይተን ፍርቂ ሕብረተሰብ ዝኾና ደቀንስትዮ ዘይክብረሉ “ናጽነት”፡ ጎደሎ ጥራይ ዘይኮነ ፍትሒን ምዕባለን ከምጽእ ኣይክእልን’ዩ ብዝብል ሓሳብ፡ ቃልሲ ንመሰልን

download

Eritrea’s Agricultural Sector: Major achievements over the past 30 year

Reports from various departments of the Ministry of Agriculture (MoA) indicate that commendable achievements have been registered in different areas over the past 30 independence years. According to the reports, many agricultural products that were previously imported from neighboring countries are now being produced in the country. The MoA has also revised its policy and strategy in accordance with the current farming environment. Furthermore, few years ago, the MoA developed a clear strategy for small-holder farmers (the Minimum Integrated Household Agricultural Package [MIHAP]) and for small- and medium-commercial farmers. The following is a brief outline of some of the major achievements in the agricultural sector during the period 1991 to 2021.

Natural Resources Management

Located in the Sub-saharan part of Africa, Eritrea receives low and erratic annual rainfall. Moreover, its landscape is characterized by rugged terrains that exposes the land to erosion and degradation. As a result, conserving soil and water has been one of the top priorities in the country’s national agricultural

download

الحق اقوى من التشويه والقرارات الخاطئة

أصدرت بعض الاجهزة التنفيذية والتشريعية بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة القريبة الماضية تصريحات غير موفقة ،تتعلق بالاوضاع الحالية لمنطقة القرن الافريقي ، بل تؤثر سلباً على السلام والاستقرار في منطقتنا . خاصة ما اصدرته الخارجية الامريكية بحق ارتريا من قرارات عشية الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإستقلال البلاد ، وهو بحق اجراء لايتناسب وقيمة ومكانة امريكا ، والذي يعد احد القرارات العجيبة ، التي او حت الخارجية الامريكية بانها يمكن ان تتبعها خطوات اخرى ..!!! .
معلوم ان منطقتنا مرت خلال العقدين الماضيين بظروف صعبة منها ما حدث في تجراي ، والذي بدوره نتج عن الاستراتيجيات الخاطئة للادارات المتعاقبة الامريكية . وليس خافياً على احد ان الادارات الامريكية قامت برعاية زمرة وياني على حساب الشعوب الارترية والاثيوبية وشعوب المنطقة ، ودعمتها بحيث تجرأت على انتهاك القانون الدولي وبشكل مكشوف ، ما ادى الى القلاقل وحالة عدم الاستقرار بصورة دائمة . فقد تبرأت زمرة وياني من الالتزام بالقرار الملزم والنهائي بناء على اتفاق الجزائر ،الذي

download

Aligidir farm: Agricultural hub of Eritrea

Kesete ghebrehiwet
Eritrea’s Crops and Livestock Corporation (ECLC) carries out vast agricultural activates across the country. Similar to the other farm areas such as Gherset, Fanko Rawi, Fanko Tsumue, Keteay and Katchero, the Corporation carries out a wide range of agricultural activities including livestock development, fruits and vegetable farming and crops cultivation in Aligider, a very fertile farm area in Gash-Barka region. Most of the crops cultivation activities in the area rely on seasonal rain, while water streams from the highlands are judiciously utilized in the cultivation of cereals and cash-crops. Besides, the fruit and vegetable plantations are mostly supported by advanced irrigation systems. The ECLC provides opportunities and supports the residents of Tesenai sub-zone and other areas of the Gash-Barka region to encourage them engage in irrigation based farm activities. The ECLC activities include technical and machinery assistance in addition to provision of improved seeds and pesticides to the farmers.

download

“I Can’t Deny the Fact That I’m Also An Eritrean”

By Mikal Tesfay
“She gave me the strength and courage to get where I am now.” “She is not a teacher but more like a friend to all of us.” “She is a strong woman but yet sympathetic.” “She has always been by our side, especially during the hard times.” “She is not only a teacher but a demonstrative mother”. “She jokes around but yet leaves you with essential tips for life.” These are some of the words of her former students and colleagues at the University of Asmara. I bet you may be wondering who this person is. Please read on.

I would like to thank you for agreeing to do this interview. Sister Thomas, please introduce yourself?
My name is Sister Thomas Johnston. I was born in 1938 from a working class family. I have a lot of Irish blood in my veins as my mother’s father and mother were of Irish origin. That way I am catholic. Being a nun was never on my mind as I had the dream of becoming a musi­cian. But God has his own plans. I became a nun after my experi­ence of being a music teacher at the age of 20.

download

ርእሰ-ዓንቀጽ
ብጸለመን ዘይግቡእ ውሳነን ዝድፈን ሓቂ የለን

ብዚ ቅንያት’ዚ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ኣመሪካ፡ ካብቲ ፈጻሚ ይኹን ሓጋጊ ጨንፈር – ንእዋናዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣመልኪቶም ዝወጹ መግለጺታት ብኹሉ መዐቀኒታት ዝንቡዓትን ኣብ ሰላምን ርግኣትን ከባቢና ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከኸትሉ ዝኽእሉን እዮም። ብፍላይ፡ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ኣብ ድሮ መበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነት፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወሰዶ፡ ምስ ሚዛንን ክብረትን ናይታ ሃገር ዘይከይድ ስጉምቲ፡ ሓደ ካብ ኣገረምቲ ውሳነታት እዩ። ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ፡ ክንዮ’ዚ ካልእ ስጉምቲታት ክስዕብ ከምዝኽእል እውን ኣፍኢሙ ኣሎ።ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓሱረ ዓመታት፡ ዞባና ብኸመይ ከምዝሓለፈ ንዝፈልጥ፡ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ክስተት፡ ድምር ሳዕቤናት፡ ናይቲ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣመሪካ፡ ኣብዚ ዞባ’ዚ ክኽተልዎ ዝጸንሑ ዝንቡዕ ስትራተጂ ምዃኑ፡ ከም ማይ ንግሆ ንጹር እዩ። ምምሕዳራት ኣመሪካ፡ ብዋጋ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዞባናን፡ ነቲ የገልግለና’ዩ ዝበልዎ ስርዓት

download

ቃል ኣሰናዳኢ

ዓመተ 2021፡ መበል 30 ዓመት ዕለተ ናጽነትን መበል 60 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነትን እነዝክረላ፡ ዓመተ ድርብ ታሪኻዊ በዓላት እያ። ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን ማለት ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ጣልያን ናብ ምምሕዳር ብሪጣንያ ካብ ዝተሰጋገረትሉ እዋን 40ታት ጀሚሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንኣስታት 80 ዓመታት፡ መሰል ርእሰ ውሳነኡ ብሽርሒን ብሓይሊን ክደቊስ ዝሃቀነ ግሎባዊ ስትራተጂ ርእሰ ሓያላን ንምስዓር፡ ብመሪር ቃልሲን መስዋእቲን ዝሓለፈሉ መዋእል እዩ ነይሩ። መንእሰይ ሰለስተ ወለዶታት ኤርትራ፡ ሃገር ዝገጠማ ከቢድ መድረኻዊ ፈተነ ሰጊሩ፡ ናጻ ሃገር ንምፍጣር ጥራይ ዘይኮነ፡ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ተሪር ባይታ ዝረግጸሉ ኩነት ንምውሓስ፡ ረዚን ዋጋ እዩ ከፊሉ። ብዓረርን ሓዊን፡ ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሽርሒታትን ውዲታትን ተፈቲኑ፡ ክምህ ከይበለ ንኹሉ ጊንጢታት ስዒሩ ብምውጽኡ ከኣ፡ ኣዝዩ ዘሐብን ሃገራዊ ታሪኽን መንፈስ ሃገራውነትን ክነድቕ ክኢሉ ኣሎ። ሎሚ ኤርትራ፡ ንእሽቶ ሃገር ወይ ህዝባ ውሑድ ኢልካ ዘይትንዓቕ፡ ሓያልን ብቕዕቲን ሃገር ምዃና ዓለም ኣብ ዝኣመነትሉ መድረኽ በጺሕና ኣሎና። ህዝቢ ኤርትራ ከም ውጽኢት ነዊሕ ቃልሱ ብመንጽር ካልኦት ዝመስልዎ ህዝብታት፡ ንኹሉ ድሕረታት ሰጊሩ፡ እቲ ዝሓየለ ሓድነትን ጥምረትን ዝውንን፡ ውሽጣዊ ሰላሙን ቅሳነቱን ብብቕዓት ከውሕስ ዝኽእል፡ ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። ኤርትራ ክንዮ ውሽጣዊ ሰላማ፡ ብዞባ ደረጃ እውን፡ ጸጥታን ርግኣትን ንምውሓስ፡ ጥጡሕ ናይ ምትሕብባር ባይታ ንምፍጣር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ፡ እጃማ ወሳኒ ምዃኑ ኣብ ዝእምነሉ

download

Teaching the Science of life

By Asmait Futsumbrhan
Meet Seble Haile, an inspiration to what a role model should be. Just like many other Eritrean families, Mr.Haile’s family, along with a one-year-old Seble, joined the long fight for freedom at the Sahil fields. It’s there that Seble was introduced to her new family of freedom fighters (who were her second parents and teachers), and it’s at Sahil fields that she says she was shaped to become who she is today. Education was highly valued by the EPLF and young Seble understood this and devoted her time to education. For this reason she was made a teacher at times when her teachers went to battles. Pursuing her dream was her priority. Mrs. Seble continued her educational journey after independence by taking classes and teaching on the side. Currently she is one of the few Eritrean female microbiologists teaching at Eritrea Institute of Technology (EIT)

download

أثر جائحة كرونا على قطاع الأعمال والعمال
وزارة العمل الاجتماعية

كان العام 2020 هو ذلك العام الذي شهد العالم خلاله حدث لم يسبق له مثيل من قبل ، أصاب العالم قاطبة بالحيرة والذهول ، ألا وهو إنتشار وباء كوبيد 19 بسرعة ودائرة إنتشار تفوق حد الخيال ، وقد خلف وما يزال أضراراً إجتماعية وإقتصادية ونفسية بالغة الأثر . وعلى الرغم من إختلاف حجم ودرجة إنتشار هذا الوباء من بلد إلى آخر ، فإنه لم تبق أية بقعة من الأرض على وجه البسيطة إلا وطالتها آثاره المدمرة ، مسبباً آلاماً وأوجاعاً بل وأحزاناً احياناً ، مما ادى إلى تعكير صفو مسيرة الحياة البشرية في كل أنحاء وأصقاع الكرة الارضية ، إنها حقاً فاجعة القرن الواحد والعشرون بلا منازع . هذا وما يزال شبح الإصابة والموت في تزايد مطررد ولكن على نحو نسبي .
إن طبيعة هذا الفايروس غريب الأطوار تتسم بالقدرة الفائقة على التحور والتحول والتغير من مكان إلى آخر، ومن وقت إلى وقت ، بل ومن حيث طرق العدوى ودرجة الإنتشار ومدى الخطورة ، الأمر الذي يصعب مهمة التعامل مع هذا الداء .

download

كلمة فخامة الرئيس اسياس أفورقي بمناسبة عيد الاستقلال الـ 30

أيها المواطنون الأعزاء في الداخل والخارج
سيداتي وسادتي، الحضور الكريم
هنيئاً لنا بهذا اليوم العزيز الذكرى الثلاثين لاستقلالنا

واسمحوا لي أيضا أن أعرب عن شكري وامتناني لأولئك الذين نظموا هذا الحدث
إن أهمية وروعة هذا اليوم العزيز تشع أكثر مع الوقت، عام بعد عام. وتجاوزاً للابتهاج والفخر الهائلين الذي يغمرنا به هذا اليوم، فإنه يدفعنا إلى التفكير في العديد من الحقائق التي لا تمحى والتفكير فيه.
إن الأساس المتين والخلفية التاريخية التي تستند إليها أهمية يوم الاستقلال هو النضال الذي خاضه الشعب الإريتري ببطولة وصمود لمدة خمسين عامًا – من عام 1941 حتى عام 1991 – لتأكيد استقلال وسيادة بلاده من خلال تضحيات جسيمة. وكما حدث ، فإن حقوق إريتريا القانونية والطبيعية غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة قد قُمعت ودوس عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن الشعب الإريتري رفض الانصياع للعبودية والاستعمار والخداع ومنطق القوة، وعبر صموده وبطولاته

download

مدير فرع التوثيق والمعلومات بوزارة الثروة البحرية

” وزارة الثروة البحرية تسعى للانتقال من الصيد التقليدي إلى الصيد شبه الصناعي من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.”

في إطار تركيز صحيفة إرتريا الحديثة هذه الأيام على تغطية الإنجازات التنموية التي تحققت في جميع القطاعات خلال ثلاثين عاما من الاستقلال ، حاورنا السيد/ محمود سليم مدير فرع التوثيق والمعلومات بوزارة الثروة البحرية.وذلك من أجل التعرف على الأعمال التي قامت بها الوزارة طوال هذه السنوات لإستغلال الثروة البحرية في توفير الأسماك بأنواعها لضمان الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني. في هذا العدد نلخص لقرائنا ما افاد به السيد/ المدير فرع من إيضاحات تضمنت أهم أنشطة الوزارة الخاصة بالثروة البحرية وأعمال الصيد والصيادين. تحدث السيد/ محمود في البدء عن خلفية إنشاء وإعادة تنظيم وزارة الثروة البحرية قائلاً: تم إنشاء الوزارة في بداية عام 1992 تحت مسمى قسم الثروة البحرية والبحوث. وبعد أن عملت لمدة عامين على مستوى قسم تم تغيير إسمها عام 1994 وانتقلت من مستوى قسم إلى مستوى وزارة ، بإسم وزارة الثروة البحرية

download

ملامح البنية التحتية الارترية
في حوار مع مسئول المكتب الوطني للخرائط والمعلومات

“ظل المكتب يقدم الخرائط وأدق المعلومات لجهات صنع القرار لإنشاء مشروعات تنموية كبرى في البلاد.”

بمناسبة الذكرى الثلاثين للاستقلال تغطي صحيفة ارتريا الحديثة هذه الأيام مختلف المشاريع التنموية الكبرى التي أنجزتها ارتريا في كافة القطاعات خلال الثلاثين عامًا من سنوات الإستقلال.
في خدمة هذا الجهد أجرينا في العاشر من أبريل حوارًا مع مسؤول المكتب الوطني للخرائط والمعلومات العقيد مهندس/ قيتاشو مرهظين للتعرف على المكتب ودوره في تنفيذ الأنشطة والمشاريع التنموية التي كانت وما زالت تنفذ في البلاد منذ نيل الاستقلال وحتى الآن. تضمن هذا الحوار توضيحات من مسؤول المكتب عن الأنشطة التي يقوم بها المكتب ،خاصة في رسم الخرائط وجمع المعلومات لإنشاء سدود مائية بمختلف أحجامها. نلخص في هذا العدد الجزء الأول من مضابط هذا الحوار مع تمنيات للقراء ان يفيدهم في تقييم ما انجزته ارتريا في تخزين المياه خلال ثلاثة عقود من الإستقلال .

download

ثلاثون عاما من الإنجازات الصحية

يمكن تعريف السياسة الصحية بأنها “القرارات والخطط والإجراءات التي يتم القيام بها لتحقيق رعاية صحية محددة الأهداف داخل المجتمع. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فأنه يمكن من خلال سياسة صحية واضحة تحقيق عدة أمور: ان تحقق اهداف عديده وتحدد رؤية مستقبلية في الاولويات والأدوار المتوقعة من فئات مختلفة وبناء توافق في الآراء بين الناس.
وهناك أنواع عديدة من السياسات الصحية منها سياسة الرعاية الصحية الشخصية والسياسة الدوائية وسياسات متعلقة بالصحة العامة كسياسة تلقي اللقاحات والتغذية السليمة ومكافحة الامراض المعدية ومكافحه التبغ أو تشجيع الرضاعة الطبيعية.
وارتريا كانت من بين الدول التى بدأت بانتهاج سياسة صحية بعيد الاستقلال مباشرة من اجل الاهتمام بهذا القطاع الذي دمره المستعمر عن عمد، فقد كانت الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في فترة الاستعمار قليلة جدا ما ادي الى ارتفاع نسب الوفيات والاصابة بالامراض

download

القرن الافريقي الى أين بعد ثلاثين عاما

وضع الحرب الباردة وتأثيراتها كخلفية تاريخية ، وذكريات لا تنسى عن الامل الكبير والفرص في القرن الافريقي خلال الثلاثين سنة منذ فترة انتهائها ، وحراك دول وشعوب القرن الافريقي المشترك للتكامل والتعاون ، وتحويل هذه الفرص الى دافع للاستقرار والتنمية المستدامين هي ايضا مسيرة ذكريات ماثلة.
الآن وبعد ثلاثين عاما وعلى نقيض الرغبات والمبادرات ، فان القرن الافريقي يمر حاليا بوضع متأزم اكثر من مقلق، لماذا؟
ولان اهداف الاستقرار والتنمية لا تلغى مع تقادم الزمن ، يجب القيام ببحث واقعي للأسباب التي ادت بالوضع الحالي عبر استبيان رؤية المسيرة المستقبلية بعيدا عن تأثير القراءة العاطفية الضيقة ، ومن الضرورة تقليب صفحات سجلات الثلاثة عقود الماضية للنظر حسب التأثير والوزن في مساهمات الجهات العالمية والإقليمية والمحلية المؤثرة المشاركة في التطورات.

download

The Horn of Africa: Challenges and Opportunities

As it will be recalled, the end of the Cold War thirty years ago had engendered much hope and optimism in the Horn of Africa.  The opportunities that loomed in the horizon were indeed memorable.  This was in spite of the considerable damage incurred by global rivalry in the preceding era.  The joint endeavours – predicated on the twin pillars of complimentarity and cooperation – that the countries and peoples of the Horn of Africa embarked on to leverage the conducive global climate for the consolidation and advancement of enduring stability and development are indeed fresh in our memories. But, thirty years after this euphoric event, the turbulence that afflicts the Horn of Africa today is extremely preoccupying.

download

Mapping and Information Center works on Development Projects

By Habtom Tesfamichael
Geographic information of land and sea is crucial for sufficient planning and management of development projects. Sustainable development requires access to data, information, knowledge, and understanding about the environment and natural resources.The Mapping and Information Center (MIC) of Eritrea was established in 2006 to study and survey the land and sea area of the country. The information gathered by the MIC is given to the decision-makers for their specific application. The MIC carries out land surveys and gives detailed information useful in development projects such as the construction of water dams, roads, and residential houses. Similarly, it does a sea survey to gather and give information useful for the construction of ports and cableways. The MIC has been a key player in the construction agriculture and mining sectors.

download

28th anniversary of Eritrea’s
Referendum from 23 to 25 April 1993

ኤርትራ ናጻን ልአላዊነት ዘለዋ ሃገር
ክትከውን ትድግፍ ዶ?

هل توافق ان تكون ارتريا
دولة مستقلة ذات سيادة؟

Do you approve Eritrea to become An Independent sovereign State?

The result was:

እወ yes نعم
99,8

Eritrean Referendum: Reinforcement of the Bullet by Ballot

After 50 years of political and armed struggle, the loss of countless civilian lives, awful damage on natural and physical property, depopulation and miserable migration, the struggle against Ethiopian domination terminated with Eritrean military, political and legal victory. On April 23-25, 1993 Eritreans inside and outside began to vote in a referendum for independence with festive excitement. Although Eritrea had de facto independence and established a provisional government of its own in May 1991, the referendum represents the final legitimization of the 50 years of struggle for independence. According to the official returns, 99.8% of Eritrean voters responded “yes” to the question: “Do you want Eritrea to be a free, independent country?” On April 27, 1993 Eritrea formally became an independent nation. At the event President Issaias Afewerki said “Eritrea is a sovereign country as of today.” Referendum commissioner Dr. Amare Tekle announced the results and said “This is the proudest moment”. On the event Dr. Amare briefed the overall turnout was 98.52%, 99.805% of Eritreans voting for…

download

ቃለ-መሕትት ምስ
ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል –
ፍስሃየ ሃይለ (ኣፍሮ)

ተስፋኣለም የማነን ዮሴፍ ሃይለማርያም

ክልቲኦም ወለዱ ኣብ ግዜ ቈልዕነቱ ብሞት ስለዝተፈልዩዎ ብዝኽትምና’ዩ ዓብዩ። እንተኾነ፡ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ክንዲ ኣቦን ክንዲ ኣደን ኮይኖም ስለዝኣለይዎን ዘዕበይዎን፡ ዝገጠሞ ብድሆ ሰጊሩ ኣብ ዝብጻሕ ክበጽሕ ኣይተጸገመን። ሳላ ትግሃቱን ዘይሕለል ጻዕሪ ቤተሰቡን ከኣ፡ ነቲ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ዝረኸቦ ጸቢብ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብዝግባእ ተጠቒሙ፡ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምህንድስና ወዲኡ። ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኢትዮጵያ ብሞያኡ ሰሪሑ። ኣይደንጎየን፡ ከም ኣካል ናይ’ቲ ሽዑ ዝነበረ ርሱን ሃገራዊ ስምዒት፡ ኣብ ዋህዮታት ሰውራ ተጠርኒፉ ንናጽነት ኤርትራ እጃሙ ከበርክት ምስ ጀመረ፡ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ጸላኢ ስለዝኣተወ፡ ኣብ 1973 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተጸንቢሩ። ብንእስነቱ ሒዙዎ ዝዓበየ ህድኣት ዝተሓወሶ ባህርያቱ፡ ሓደ ካብ’ቲ ብላዕለዎት ሓለፍቱን መቓልስቱን ፍቱው ዝገበሮ እዩ። ኣብቲ ትብዓትን ብልሓትን ዝሓትት ስለያዊ ዕማማት ውድብ ህ.

download

ጋዜጣዊ መግለጺ
መሰረት-ኣልቦን ዘይቅድውን ውሳነ ኤውሮጳዊ ሕብረት

ኤርትራ፡ ባይቶ ሚኒስተራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዘሕለፎ መሰረት-ኣልቦን ዓንቃጽን ውሳነ፡ ብትሪ ነጺጋቶ’ላ። ኣብ’ቲ “ገታኢ ስጒምቲታት ንጒሉሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት” ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ውሳነ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ በዚ እኩይ ተግባሩ ብፍሉይ ንቤት-ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ’ዩ ዒላማ ገይሩ። ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ነዚ ውሳነ’ዚ ከሕልፍ፡ ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ መዝነት የብሉን። ዝተፈብረኸ ክስታት’ውን፡ መንቀሊኡን ተልእኾኡን ካልእ ሕቡእ ዕላማታትን ኣጀንዳታትን እዩ።ግደ ሓቂ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ንዝሞተ ጃንዳ ወያነ ንምድሓን ይኹን ናብ ስልጣን ንምምላስ፡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብድሆታቱ ንምግጣምን ኣጠቓላልን ዘላቒን ምትሕብባር ንምስጓምን ንዘካይዶ ዘሎ ዕቱብ ጻዕሪ ንምድኻም፡ ብህልኽ ክሰርሕ ጸኒሑ’ዩ።ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ’ዚ መግለጺኡ’ዚ፡ ንኤርትራ ነጺሉ ዒላማ ዝገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጐርቢ ንምስኳዕ ናይ ዘለዎ ዕላማ መርኣያ’ዩ።

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ
ኣስመራ 22 መጋቢት 2021

More Articles