Eritrean Delegation Statement on “Solutions and Dialogue for Ocean Economy in Africa

Climate Change Conference – COP 22
12 November 2016, Marrakesh, Morocco

Eritrean Delegation Statement on  “Solutions and Dialogue for Ocean Economy in Africa

Dear Participants,
Ladies and Gentlemen,

I thank UNFCC Secretariat for organizing COP meeting and the Kingdom of Morocco for hosting this event. On this occasion I feel honored to present an insight into the essence of Eritrea’s coastal economy. Eritrea enjoys extensive marine resources and fishery along the 1200 km of coastline and its 362 islands in the Red Sea. The strategic location and proximity of the Red Sea to global markets and international maritime routes is also additional comparative advantage. (more…)

ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ሃገረ-ኤርትራ

ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ሃገረ-ኤርትራሕጊ ገበናዊ ስርዓት፣ ካብ ምሕባር ፍጻመ ገበን ክሳዕ ናይ መወዳእታ ውሳነ ምሃብ ኣብ ዚካየድ ገበናዊ መስርሕ ኣብ መንጎ መሰረታውያን መሰላት ክሱስን ህዝባዊ ረብሓን ሚዛን ንምሕላው ዝተኣታቶ ሕጊ እዩ። ገበን ከም ዝፈጸመ ዝተጠርጠረ ወይ ክሲ ዝቐረበሉ ዝኾነ ሰብ ነቲ ገበን ከም ዝፈጸሞ ኲኖ ርትዓዊ ጥርጣረ መርትዖ ክሳዕ ዚቐርበሉ ከም ንጹህ ሰብ ኪቝጸር ከም ዘለዎ፣ ካብ ዘይግቡእ ምርመራን ክስን ሓራ ኪኸውን፣ ሓገዝ ኣማኸርቲ ከም ዘድልዮም ዝተለልዩ ገለ ሰባት ኵሉ ግዜ ሓገዝ ኣማኸርቲ ኺረኽቡ፣ ሓደ ኽሱስ ኣብ መስርሕ ምርመራ ገበን፣ ክስን፣ መስርሕ ዳንነትን ብቕልጡፍን ፍትሓውን ኣገባብ ግቡእ መስርሕ ፍርዲ ኺረክብ ከም ዚግባእ፣ ገለ ኻብቶም ንሕግታት ኤርትራ ብምጥሓሶም ገበን ከም ዝፈጸሙ ንዝተጠርጠሩ ወይ ዝተኸሱ ሰባት ዚወሃቡ መሰላት እዮም። ጐኒ ጐኒ እዚ፣ እዚ ሕጊ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ገበናዊ መስርሕ ህዝባዊ ረብሓ ዚውክሉ ዝተፈላለዩ ትካላት፣ ብፍላይ ድማ ኣብያተ ፍርዲ፣ ምኽባር ሕጊ፣ ፖሊስ፣ ሰብ መዚ ኣብያተ ማእሰርትን ካልኦት ብተመሳሳሊ ደረጃ ዝቘሙ ኣካላትን ኺህሉ ዚድለ ደረታት ዕማም፣ ስልጣንን ዝምድናታትን ብንጹር ብምምልካት ህዝባዊ ረብሓ ይሕሉ። ህዝቢ፣ ብፍላይ ድማ በቲ ብቐጥታ ይጽለዉ እዮም ዚብሃሉ ብዱላት፣ ኣብቲ ኣጠቓላሊ ዕላማ ምክልኻል ገበናትን ቅልጡፍ መስርሕ ገበናዊ ኽስን ብንጡፍ ከም ዚዋስኡ ብምግባርውን ህዝባዊ ረብሓ ይሕሉ። (more…)

ገበናዊ ሕጊ ሃገረ-ኤርትራ
2015

ምርቃቕን ምድብታርን ገበናዊ ሕጊ ሃገረ-ኤርትራ

ገበናዊ ሕጊ ሃገረ-ኤርትራ 2015ብመሰረት ዓንቀጽ 2(4)(5) ናይ ሕጋዊ ምልክታ 14/1993 ሓላፍነት ምንዳፍን ምድብታርን ሕግታት ዝተዋህቦ ሚኒስትሪ ፍትሒ፣ መሰረታውያን ሕግታት ንኺነድፍ መንግስቲ ኤርትራ ሓላፍነት ምስ ሃቦ፣ ምኵራት ኣህጕራውያን ሰብ ሞያ ገበናዊ ስርዓት ምስታ ብኤርትራውያን ክኢላታት ሕጊ ዝቘመት ኮሚቲ ምምሕያሽ ሕጊ ተዋሃሂዶም ንኺሰርሑ ንመስርሕ ምንዳፍ ገበናዊ ሕጊ ኣበጊስዎ።

እታ ዝቘመት ኮሚቲ ብሩህን፣ ኵሉ ተጠቃማይ ብዝርድኦ ኣጸሓሕፋ ንክብርታትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ዝጠዓዓምን ገበናዊ ሕጊ ኸተዳሉ መምርሒታት ተዋሂብዋ። እዚ ብተኸታታሊ ኣኼባታትን ርክባትን እናተመስረሐ በቲ ሓደ፣ ኣብ ሕብረተሰብና ኽዝውተሩ ንዝጸንሑ ሕግታትን ከምኡውን ኣብ ተመኵሮታት ካልኦት ሃገራት ብዝተኻየዱ መጽናዕትታትን ከኣ በቲ ኻልእ፣ እናተደገፈ ናይ መጀመርያ ንድፊ ክቐርብ ክኢሉ። (more…)

ሲቪላዊ ሕጊ ሃገረ- ኤርትራ

ሲቪላዊ ሕጊ ሃገረ- ኤርትራመቕድም
ሰላም፣ ፍትሕን ራህዋን ዚሰፈና ብዅለንትናኣ ድማ ድልድልትን ስልጥንትን ሃገር ኣብ ምህናጽ ንመሰላትን ግቡኣትን ሕብረተሰብ ብግቡእ ዚገልጹ ሕግታት ኪህልዉ ይግባእ። ሓደ ኻብዞም ሕግታት ሲቪላዊ ሕጊ እዩ። ድሕሪ ናጻነት መላእ ሃገር ክስርሓሉ ዝጸንሐ ሲቪላዊ ሕጊ ከከም ኣድላይነቱ ምሕየሻ፣ መተካእታታትን ስረዛታትን ብምግባር መሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ተባሂሉ ኣብ 15 መስከረም 1991 ብኣዋጅ ቍጽሪ 2 ናይ 1991 ከም ዝቐውም ተገይሩ።

መሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ኣብ ተግባር ከሎ፣ ሕግታትና ምስ ምዕባለ ሃገርናን ዓለምን ምእንቲ ኪኸዱ ምምሕያሻት ከም ዘድልዮም እናተነጸረ ኸደ። ምስ ኵነታትና ዚኸይድ፣ ካባና ዝነቐለ፣ ንብዙሕነትናን ሃገራዊ ኽብረታትናን ዘንጸባርቕ ሕጊ ከም ዘድሊ ድማ ሕሉፍ ተመኵሮና የመልክት። ብተወሳኺ፣ ዜጋታት ብዚፈልጡዎ ቛንቋን ብዚመልኩዎ ኣገባብን መሰላቶምን ግቡኣቶምን ከም ዚርድኡን ተማእዘዝቲ ሕጊ ድማ ከም ዚዀኑን ምግባርውን ካልእ ከም ተመኵሮ ዝተወስደ ነጥቢ ነበረ። ንዝሓለፉ ተመኵሮታት ኣብ ግምት ብምእታውን ነዊሕ እዋን ድሕሪ ዝወሰደ መስርሕ ምንዳፍን ከኣ እዚ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ንኺትግበር እንሆ ተቐሪቡ። (more…)

القانون المدني الارتري
شرح موجز للقوانين الأهلية

مدخل
تشكل الاسرة النواة الاساسية والطبيعية للمجتمع. كما ان مجموعة من الاسر تكون المجتمع. والاسرة السليمة تؤسس لمجتمع سليم وسوى، والعكس هو الصحيح. إذ أن الاسرة غير السوية، تؤثر سلبا على المجتمع. لذا من السهولة بمكان ان ندرك ان اوضاع افراد الاسرة الواحدة لا يعني فقط هذه الاسرة، بل يعني كذلك المجتمع والوطن بشكل عام.
ان القوانين الاهلية تولي الأهمية لتركيبة الاسرة، وتعمل على رعايتها، في اطار الاهداف التالية:

– تشجيع التماسك وترسيخ الوحدة والتوافق بين افراد الاسرة الواحدة
– تأكيد التكافؤ بين الزوجين ومراعاة الرغبة المستقلة لكل منهما
– تضمن مصلحة الاطفال وسلامتهم.
– تزرع روح المحبة والوئام بين افراد الاسرة الواحدة
– وتؤسس لقيام مجتمع متطور ومزدهر

القوانين الاهلية تشغل حيزا كبيرا من القانون المدني الارتري. وفي اطار ذلك توجد العديد من العناوين المختلفة. منها: عقد الخطوبة، عقد القران، رعاية البنوة، عقد التبني وغيرها من القوانين.

ሓጺር መግለጺ ኣብ ሕጊ ስድራ

መእተዊ
ስድራቤት ኣብ ደቂ ሰባት ዓቢ ኣገዳስነትን ግደን ዘለዋ ትካል ኮይና፥ ቀንዲ ማሕበራዊ ጉጅለ ኢያ፣ ስድራቤት ብቅርጽን ዕማማትን ኣብ ቀጻሊ ምዕባለን ለውጥን እኳ ትርከብ እንተኾነት፥ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንማሕበራዊ ህይወት ደቂሰባት ትጸሉን ትቕልስን፣ መላግቦ ናይ ማሕበራዊ ኮምን ሕብረተሰብን ድማ ኢያ። ስድራ ቤት ኣድማሳዊ ባህሪይ ዘለዋ ዝተሓተት ማሕበራዊ ኣሃዱ ናይ ደቂሰባት ኢያ፤ ብናይ ስጋዊ ዝምድና (ናይ ደም ምትእስሳር) ብመገዲ መውስቦ ትቐውም፣ ብወለድን ደቆምን ወይ ካብቲ ባህርያዊ ዝምድና ወላድን ውሉድን ወጻኢ ከም ውላድ-ጡብ ብምርዓም ብዝተዛመዱ ኣካላት እውን ትቐውም እያ። ስለዚ፡ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ስድራ ቤት ብመውስቦ ትቐውም። ኣቦን ኣደን ደቆምን ምስኦም ዚነብሩ ካብ ቤተሰብ ወይ ካልእ ኣካል እታ ቤተሰብ ዝኾኑ ከኣ ይርከብዋ።

ስድራ ቤት መሰረታዊትን ባህርያዊትን ኣሃዱ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ስለዝዀነት ሕብረተሰብ እኩብ ውልቀ ስድራቤታት እዩ ተባሂሉ ኪግለጽ ይከኣል። ክንዲ ዝዀነ ጥዑይ ስድራ ቤት መሰረት ጥዑይ ሕብረተሰብ ኮይኑ፣ ኣቃውማ ነፍስወከፍ ስድራ ብኣንጻሩ ምስ ዝኸውን ድማ ሕብረተሰብ ብኣሉታ ክጽሎ ናይ ግድን ይኸውን።

قراءة لكتاب الباحث الم سقد تسفاي
إرتريا: من الفيدرالية الى الإلحاق والثورة
1956 – 1962

قراءة لكتاب الباحث الم سقد تسفاي إرتريا: من الفيدرالية الى الإلحاق والثورة 1956 – 1962بقلم: السفير عبده هيجي
جمعتني بعد مدة طويلة مناسبة إحتفالية بالكاتب والباحث الاستاذ/ ألم سقد تسفاي. سألته عن كتابه الجديد، فقال لي “انه بصدد وضع اللمسات الاخيرة فيه تمهيدا لإرساله الى المطبعة”. ثم أردف قائلا “لقد وضعت إسمك ضمن مجموعة ممن اخترتهم لتقييم الكتاب في مناسبة تدشينه، فاذا قبلت القيام بذلك سوف أُعطيك الكتاب في فلاش”. فوجئت بطلبه هذا، ومع ذلك قبلت بعرضه باحترام، وشكرته على ذلك، وقلت له “إنشاء الله سوف أكون عند حسن ظنك”. وها هو الكتاب قد رأى النور اليوم، ونحتفل جميعا بمناسبة تدشينه في هذه القاعة. وفى هذه السانحة، أُهنئ المؤلف وحرمه السيدة/ أبرهت وإبنه ماتياس، وأخص بالذكر مركز البحوث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة  وكذلك دار الأمانة للنشر وكل الذين وقفوا معه وقدموا له العون لإنجازه وإصداره في حلته البديعة هذه. ومن جانبي، سوف أُقدم في هذه المناسبة رأيي حول الكتاب وتقييمي له . أرجو ان أكون موفقا فيما أقول.

ገምጋም መጽሓፍ
ኤርትራ፡ ካብ ፈደረሽን ናብ ጎበጣን ሰውራን 1956-1962

ገምጋም መጽሓፍ ኤርትራ፡ ካብ ፈደረሽን ናብ ጎበጣን ሰውራን 1956-1962ቢኣምባሳደር ዓብዱ ሄጂ

ምስ ተመራማሪ ታሪኽን ደራሲን ብጻይ ኣለምሰገድ ተስፋይ ድሕሪ ነዊሕ ኣብ ዝተራኸብናሉ ኣጋጣሚ ፡ ብዛዕባ መጽሓፉ ሓቲተዩ ። ከም ዝተወደእትን ኣድላይ ስእልታት ምስ መረጸላ ንሕትመት ክትቀርብ ምዃና ሓቢሩኒ ። ኣስዒቡ፡ “ነዛ መጽሓፍ ክህይሱ ካብ ዝሓሰብክዎም ሰባት ሓደ ንስኻ ኢኻ ፡ ፍቓደኛ እንተኾንካ ነታ መጽሓፍ ኣብ ፍላሽ ክህበካ” ኢሉኒ ። ንትጽቢቱ እበቅዕዶኾን ብምባል ስክፍታ’ኳ እንተነበረኒ ፡ ብኽብሪ ግን ተቐቢለዮ ። እነሆ ሎሚ እታ መጽሓፍ ተሓቲማ ኣብ ስነ-ስርዓት መመርቕታ ብጺሓ’ላ። ንደራሲን በዓልቲ ቤቱ ብጸይቲ ኣብረሀት ሃይለን ወዱ ማትያስ ኣለምሰገድን ከምኡ’ውን ንኾሎም እቶም እዛ መጽሓፍ በርሃን ክትርኢ ዝተሓጋገዙ ፡ ብፍላይ ድማ ንማእከል ምርምርን ስነዳን ፡ ኣሕተምቲ ሕድርን ዮሃና እብል። ብወገነይ ደማ ፡ ብዛዕባኣ ዘለኒ ርእይቶን ትዕዝብትን ሒዘ ቀሪበ’ለኹ። ከምቲ ድራሲ ዝሓሰቦን ዝጽበዮን ከኽወን ድማ ተስፋ እገብር።

ገድሊ ደቀንስትዮ

ገድሊ ደቀንስትዮ

ኣሰናዳእቲ ሰሎሞን በርሀ
ኤፍረም ሃብተጽዮን
ዮሴፍ ሃይለማርያም

መእተዊ

“ዝተፈላለዩ ብሉያትን ሓደስቲን ማሕበራዊ ስርዓታት፡ ዓብላልነትን ምግባትን ፍሉያት ቀጸላታት ሕብረተሰብ ንምንጋስ፡ ንደቂ-ተባዕትዮን ደቀንስትዮን ኣዋሲኖምን በዲሎምን እዮም። ካብኡ ናብኡ፡ በደል በቲ ዝኸፍኦ መልክዑ፡ ንቦታን ተራን ደቀንስትዮ እዩ ገፊዑ። ቃልሲ ንሓርነት ከኣ፡ ሃገራዊ ይኹን ማሕበራዊ፡ ወትሩ በደል ናይ ምእላይ ዳይናሚካዊ ምንቅስቓስ እዩ. . .”

(ሕዳር 2009)

“ሓደ ካብ ፍሉይነት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ደቀንስትዮ ብብዝሒ ዘሳተፈ ብምንባሩ እዩ። እዚ ተሳትፎ`ዚ ነዊሕን ዝተሓላለኸን መስርሕ ሰጊሩ ዝመጸን ብሓያል ፓለቲካዊ ስራሕ ህዝባዊ ግንባር ዝተፈጥረን`ዩ። . . . ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ተሳትፎ ደቀንስትዮ ንመልክዕ ዘይኮነ፡ ብትሕዝቶ ነቲ ቃልሲ ምሉእ ዝገበረ ተሳትፎ እዩ።”

(ሕዳር 2004)

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ኣብ መበል 25ን 30ን ዓመት ምምስራት ሃማደኤ (more…)

President Isaias Urges for Concerted Global Efforts

Drawing attention to the vexing issues and plight of refugees and migrants, President Isaias Afwerki has urged for concerted international efforts to bring about a durable and effective solution to the malaise. President Isaias underlined the imperative for urgent and meaningful action to combat this scourge in a letter that he sent this week to various Heads of State and Government. (more…)

الاجراءات الجنائية

5656توطئة
أن قوانين الاجراءات الجنائية قد وضعت للحفاظ على التوازن ، خلال كل العملية من تقديم التقرير حول الجرم الى صدور الحكم النهائي ، بين الحقوق الاساسية للمتهم ومصالح الراى العام في العملية الجنائية ، أن أى مشتبه به أو متهم بإرتكاب جريمة ما يجب أن يعامل بإنه برئ حتى تثبت إدانته بعيداً عن أى شك ، وأنه يجب أن يكون بمعزل عن التحقيقات والمقاضاة غير المرخص بها، وأنه كلما كانت هنالك حاجة، فإن الاشخاص المختارون يجب أن تتم مساعدتهم بالمشورة وأن المتهم يجب أن يخضع لمعاملة نزية أثناء مراحل التحقيق والمقاضاة بإسلوب يتسم بالسرعة والعدالة ، هى جزء من الحقوق التى توفرها القوانين الارترية لكل الاشخاص المشتبه بهم بإرتكاب جريمة ما . (more…)

مقدمة لقانون العقوبات

مقدمة لقانون العقوباتفوضت الحكومة الارترية وزارة العدل بوضع مسودة لقانون
العقوبات لدولة ارتريا. الوزارة ھى الجھة المنوط بھا قانونا بوضع
مسودات القوانين ، شرعت فى عملية إعداد المسودة بتجميع فريق من
الخبراء فى مجال القانون الجنائى ليعملوا مع لجنة وطنية
للاصلاحات القانونية والمكونة من المھنيين القانونيين الارتريين . لقد
تم توجيه لجنة الاصلاحات القانونية لإعداد مسودة قانون تكون
موجزة ومتاحة وتتوافق مع قيم وطموحات الشعب الارترى. وفى ھذا
الخضم تمتنظيم عدد لا يحصى من الاجتماعات والمراسلات
والدراسات حول كل من القوانيين العرفية والممارسات القانونية فى
إرتريا وتجارب الدول الاخرى. وقد توج كل ذلك بإنتاج مسودة أولية
للقانون الجنائى. وبعد تقديم المسودة، عقدت وزارة العدل لقاءات مع
الجھات الأساسية المنخرطة فى إدارة نظام العدالة الجنائية للحصول
(more…)

القانون المدنى الإرترى

مقدمةمقدمة
يجب أن تكون هنالك قوانين تسهل عملية بناء وطن يسوده السلام والعدل والازدهار – منيع من كل الجوانب ومتحضر – ويصون حقوق واجبات المجتمع كما ينبغى. أحد هذه القوانين هو القانون المدنى. (more…)

Press Release
Statement of Eritrea’s Delegation at the 28th Ordinary Session of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC)

Banjul, the Islamic Republic of the Gambia

Honourable Chairperson,
Distinguished Members of the ACERWC,
Ladies and Gentlemen,

I am very much delighted and honoured to present, on behalf of my Government and the high level delegation, a statement in relation to the report of the State of Eritrea on the implementation of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. This report covers the period between 2002 and 2013. (more…)

More Articles

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

Unjust and illegal Security Council Resolution 1907

 Security Council Resolution 1907

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

قرار مجلس الأمن 1907 ضد ارتريا جائر وغير عادل

Security Council Resolution 1907