ጋዜጣዊ መግለጺ
መሰረት-ኣልቦን ዘይቅድውን ውሳነ ኤውሮጳዊ ሕብረት

ኤርትራ፡ ባይቶ ሚኒስተራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዘሕለፎ መሰረት-ኣልቦን ዓንቃጽን ውሳነ፡ ብትሪ ነጺጋቶ’ላ። ኣብ’ቲ “ገታኢ ስጒምቲታት ንጒሉሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት” ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ውሳነ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ በዚ እኩይ ተግባሩ ብፍሉይ ንቤት-ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ’ዩ ዒላማ ገይሩ። ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ነዚ ውሳነ’ዚ ከሕልፍ፡ ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ መዝነት የብሉን። ዝተፈብረኸ ክስታት’ውን፡ መንቀሊኡን ተልእኾኡን ካልእ ሕቡእ ዕላማታትን ኣጀንዳታትን እዩ።ግደ ሓቂ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ንዝሞተ ጃንዳ ወያነ ንምድሓን ይኹን ናብ ስልጣን ንምምላስ፡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብድሆታቱ ንምግጣምን ኣጠቓላልን ዘላቒን ምትሕብባር ንምስጓምን ንዘካይዶ ዘሎ ዕቱብ ጻዕሪ ንምድኻም፡ ብህልኽ ክሰርሕ ጸኒሑ’ዩ።ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ’ዚ መግለጺኡ’ዚ፡ ንኤርትራ ነጺሉ ዒላማ ዝገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጐርቢ ንምስኳዕ ናይ ዘለዎ ዕላማ መርኣያ’ዩ።

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ
ኣስመራ 22 መጋቢት 2021

ቃለ መጠይቕ ምስ ጽሓፊ
ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን
ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ዕምቆትን ትርጉም ኲናት ናደው እዚ

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ኤለክትሮኒካዊ መርበብ ማእከል እስትራተጂያዊ መጽናዕቲ ኤርትራ፡ ብኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት ምፍራስ ናደው እዚን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ምስ ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ። ዕላማ ናይ’ዚ ቃለ መጠይቕ’ዚ ድማ ትርጉምን ዕምቆትን ናይ`ዚ መሰረታዊ ወታደራውን ፓለቲካውን ዓወት እዩ። ከምዝዝከር፡ እንግሊዛዊ ናይ ታሪኽ ተመራማሪ ባዚል ደቪድሰን፡ ኣገዳስነት ኲናት “ናደው እዝ” ልክዕ ምስ ኲናት ድያን ቢያንፉ ኣወዳዲሩዎ። ኲናት ምሕራር ከተማ ኣፍዓበት ኣብ 1988 ንቅኑዕነት ናይ’ቲ ኣብ 1978 ዝሓለፈ ውሳነ እስትራተጂያዊ ምዝላቕ ዘመስከረ’ዩ ነይሩ። እዚ ድማ ንምሕራር ከተማ ምጽዋዕ ኣብ 1990 መገዲ ከፊቱ። መግዛእታዊ ህላዌ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኤርትራ ኣብ 1991 ምሉእ

download

Press Statement – EU’s Baseless and Offensive Resolution

Eritrea rejects the offensive and counterproductive resolution the EU Council of Ministers has adopted against it today. In what it termed as “restrictive measures for serious human rights violations”, the EU has specifically targeted Eritrea’s National Security Office in its malicious act. The EU has no legal or moral prerogative for its decision and has merely invoked trumped-up charges to harass Eritrea for other ulterior motives. (more…)

Statement by NUEW on CSW 65th Session

Statement by Ms. Tekea Tesfamicael, President of the National Union of Eritrean Women ,during the 65th Session of the Commission on the Status of Women
New York, 15 March 2021
(Delivered by Mrs. Zaid Mesfin, Director General of Administration and Finances of the NUEW)

On behalf of the Government of the State of Eritrea and the Eritrean women, I am honored to address the 65th session of the Commission on the Status of Women.
The UN Commission on the Status of Women is having its session under the clouds of the Covid-19 pandemic which has changed our way of living and communications in an unprecedented way. But our business of advancing…

download

ዝኽርታት ሓመድ ድበ ናደው
ምቕሉል ጅግንነት ንምሕያልን ሓርበኝነት ንመጻኢ ወለዶ
ንምውራስን ግን፡ እቲ ታሪኽ ኪንገር ግቡእ`ዩ።”
ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብቕያታት ዝመልኦ ሕልፍ ዝበለ ተመክሮ ምዃኑ ንግንዘቦን ንደጋግሞን ኢና። ይኹን`ምበር፡ ዛጊት መሊእናስ ይትረፍ ብኣፈና`ውን ስለዘይተረኸናዮ እናሓደር ዝኸብድ ዓቢ ሸኽም ኰይኑና ምህላው ማዕረኡ ንግንዘቦን ንደጋግሞን ኢና። እቲ ጸገም እናተፈልጠ ይቕጽል ምህላው ኸኣ ብርግጽ ሓደ ስግንጢር ኩነት`ዩ። እዚ ቅያዊ ታሪኽ ጅግንነትን ሓርበኝነትን`ዚ፡ ነጋርን ጸሃፍን ሳኢኑ ዳርጋ ዓባስ ኰይኑ ምህላው እምበር ፍጹም ክምኽነን ክጽወርን ኣይክእልን። እዚ ስግንጢር`ዚ ከይተፈትሐ ክቕጽል ምግዳፉ፡ ስግር ሃላፍነት ምዝንጋዕ፡ ንታሪኽና፡ ንታሪኽ ሰማእታትና፡ ነቲ ኩሉ ዘይተነግረ ቅያታቱን ጅግንነቱን፡ ተወፋይነቱን እምነቱን፡ ዝደረኾን ዝጸሮን ንጹህ ሕልናን ኣተሓሳስባን ምብዳል`ዩ። ታሪኽና ምብዳል ከኣ ንነብስናን መጻኢ ወለዶታትናን ምብዳል ስለዝኰነ መዘዙ ብዙሕን ነባርን`ዩ። ስለዚ፡ ንታሪኽና፡ ምስቲ ኩሉ ሓይሉን ህያውነቱን፡ ዕብየቱን ድምቀቱን፡ ስፍሓቱን ዕምቈቱን፡ ክንትርኾ፡ ክንገልጾ፡ ክንርዳኦ፡ ከነመሓላልፎ ግድን ክንፍጽሞ ዘለና ህጹጽ

download

EU’s Unwarranted Statement on Eritrea

Press Statement – EU’s Unwarranted Statement on Eritrea

In a press statement – EU Council Conclusions –  issued on 11 March this week, the Council of the European Union alludes to “various multiple reports and sources” to heap offensive accusations against Eritrea.
The EU Council Conclusions was issued pursuant to the Report of the EU Special Envoy of the High Representative who visited Ethiopia and Sudan from 7-10 February 2021.
The EU Special Envoy was not, apparently, mandated and did not visit Eritrea to hold direct consultations with the Eritrean Government at the appropriate levels.  In the event, it is inappropriate and imprudent, to say the least, for the EU to indict Eritrea on the basis of “credible” reports collated from dubious and malicious third parties.

download

Stone architecture in Eritrea

Mud bricks, stone and wood are the oldest and basic building materials known to man. Mud bricks and wood have been mostly used for basic buildings such as residential houses or stables while stone have been used to erect important and impressive buildings like temples, which were meant to serve for extremely long time and endure for centuries. Men regarded stones as everlasting because the phenomenon of enhanced weathering due to environmental pollution did not exist in former times.

download

ቃል ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ
ኤርትራ ብኣጋጣሚ 8 መጋቢት 2021

ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት፡ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ፡ ኣብ ትሕቲ ፍልይ ዝበለ ዓለማዊ ሃዋህው ትዝከር ኣላ። ኣብ መወዳእታ 2019፡ ኣብ ውሱን ከባቢ ሃገረ ቻይና ዝተኸስተ ለበዳ ቫይረስ ኮቪድ-19፡ ኣብ ዓመተ 2020 ብፍጥነት ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብምዝርጋሕ፡ ብዙሕ መቕዘፍቲን ቁጠባዊ ዕንወትን ምውራዱ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዓለም፡ ኣብ ፖለቲካዊን ማሕበራዊን ዕማማት ዘስዓቦ ዝሕታለ ድማ ብቐሊል ዝርአ ኣይኮነን።ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ክታበት ምጅማሩ፡ ዘተስፉ ምዕባለ እኳ እንተኾነ፡ ምስ ተቐያያሪ ባህርያት ናይቲ ቫይረስን ክታበት ናብ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ንምብጻሕ ዝሓቶ ግዜን ተኣሳሲሩ፡ ሕጂ እውን ዘለናዮ ግዜ፡ እቲ ስግኣት መሊኡ ዘይተቐንጠጠሉ፡ ጥንቃቐን ዕቱብነትን ዝሓትት እዋን እዩ።ኣብ ከምዚ ዓይነት በዳሂ ኩነት፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንድሕነት ቀዳምነት ብምሃብ፡ መምርሒታት መንግስቲን ሰብ ሞያ ጥዕናን ብንቕሓት እናተግበረ፡ ነቲ ዘጋጠመ ጸገም ብውሑድ ክሳራ ንምስጋር ልዑል ተራ ክጻወት ጸኒሑ ኣሎ።

download

Sloppy Journalism at its Worst

In its “February 12” publication entitled Tigray, Ethiopia”, US-based Magazine, The Week, carries a defamatory story on Eritrea that was apparently cobbled together from dubious sources without minimal verification for factual accuracy and veracity.The article states: “When Abiy (Ethiopia’s PM) sent troops to Tigray to quell what he said was a political rebellion, thousands of Eritrean troops unofficially joined the fight on the side of Ethiopian government forces”.

download

Eritrea Rejects European Parliament Resolution

Earlier this month, the European Parliament adopted a resolution condemning human rights in Eritrea. The outlandish tone and content of the intrusive and vitriolic resolution betray apparent frustration stemming from the utter failure of the destabilization policies that the EP has pursued in the past 20 years. (more…)

Letter of Eritrea’s Ambassador to the UN to Current President of UNSC

Excellency,
I have the honour to strongly register my government’s dismay by the unwarranted statements made by the US Permanent Representative to the UN during the closed UNSC Session yesterday. In this respect, OCHA’s pliant and unconstructive role, and especially its persistent position to venture into areas beyond its mandate, is unfortunate and unacceptableTo begin with, let us get the facts straight. The crisis in the Tigray Region of Ethiopia erupted solely because the TPLF clique – supported and emboldened for decades by certain powers – unleashed a massive, pre-emptive attack on all the contingents of the entire Ethiopian Northern Command. The purpose of this “blitzkrieg” was to neutralize Ethiopia’s largest army contingent, confiscate its weaponry (80% of the total arsenal of the DF) and seize power in Ethiopia through violence and subsequently invade Eritrea.

download

13 ሚያዝያ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ

ሰለሙን በርሀ
ቅድሚ 19 ዓመት፡ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ናይ መወዳእታን ቀያዲን ውሳነ ዝተዋህበሉ ዕለት።
ስምምዕ ኣልጀርስ ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራትን ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ዝተበጽሐ ኮይኑ፡ ኣውሓስቲ ትግባረ ናይቲ ስምምዕ ተባሂሎም ክታሞም ዘንበሩ፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረትን መንግስቲ ኣልጀርያን ነበሩ። ስምምዕ ኣልጀርስ፡ ሓሙሽተ ኣባላት ዝሓቘፈ ዘይሻራዊ ዳናዪ ኮምሽን ክምስረት ዝእዝዝ ኮይኑ፡ እቲ ዝቐውም ኮምሽን፡ ንዶባት ክልቲአን ሃገራት ዝምልከት መግዛእታዊ ውዕላት 1900፤ 1902፤ 1908፤ ከምኡ’ውን ምስ ጉዳይ ዶባት ተዛማድነት ዘለዎ ኣህጉራዊ ሕጊ ምርኩስ ብምግባር ብይኑ ክህብን፡ ዶባት ሓንጺጹ ኣብ ባይታ ከመልክትን ስልጣን ዘሰከሞ ውዕል እዩ ነይሩ። በዚ ውዕል’ዚ ዝቘመ ኮምሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ዝቐጸለ ልዕሊ ሓደ ዓመት፦

– ክልቲኦም ወገናት ሕጋዊ ጭብጢታቶም ከቕርቡ ዕድል ብምሃብ፤
– ብክልቲኦም ወገናት ዝቐረበ መርትዖታት ብምምርማር፤
– ስምምዕ ኣልጀርስ ብዘሰከሞ ሓላፍነት መሰረት፡ ዝምልከቶም መግዛእታዊ ውዕላትን ተዛማዲ ኣህጉራዊ ሕጊታትን ምርኩስ ብምግባር፡ ብ13 ማዝያ 2002 ውሳነኡ ሂቡ።

download

A new fieldwork season in Eritrea

New remains of giant mammals, Plant trunks and artifacts older than one million years

The Archaeological Heritage Research Branch (AHRB) of the Commission of Culture and Sports, in collaboration with the Spanish research institute of IPHES (Catalan Institute of Human Paleoecology and Social Evolution), has been conducting joint research activities at the Danakil Depression of Eritrea since 2012. Each year the project has been discovering interesting artifacts with the potential of ascribing the area as one of the most remarkable places in evolution research.
This year marks the 8th term field and laboratory study of the project, and AHRB, together with IPHES, is reporting the results of this year’s campaign.
Part of Engel Ela-Ramud basin: The findings from this Basin will help to understand the climate and ecology of the Early Pleistocene times in the Engel Ela-Ramod basin. Photo: Project Engel Ela-Ramod.

download

ቃል ኣሰናዳኢ

ብርሃን ብሩህ መጻኢና ዝያዳ ቀሪቡ ኣብ ዝርኣየሉ መድረኽ በጺሕና ኣለና። ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ እዋን፡ ኣብዚ ሃገር’ዚ ክፍጠር ዝኽእል ዕድላትን ክመጽእ ዝኽእል ሱር በተኽ ቁጠባዊ ለውጢን ዕብየትን ኣዝዩ ብሩህ ኮይኑ ኣሎ። ናብ’ዚ ትስፉው ግዜ’ዚ ንምብጻሕ ዝተሰግረ መስገደላት ግን፡ እምበረ መጠን በዳሂን ዓቕሊ ዝፈታተንን እዩ ነይሩ። ሳላ’ቲ ክምህ ዘይብል መኸተና፡ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣውራ ድማ፡ ሳላ ውፉይ ጻዕሪን መስዋእቲን መንእሰያት ግን፡ ነቲ ልዑል ተጻዋርነት ዝሓተተ ጸዋግ ግዜ ሰጊርና፡ ናብ ድሙቕ ብርሃን ዝወስድ ውሑስ መስመር ረጊጽና ኣሎና። ናይ ቀረባ መጻኢና ኣዝዩ ብሩህን ትስፉውን ይኹን’ምበር፡ ሕጂ እውን እንተኾነ፡ ነዚ ኣብ ቅድመና ዘሎ ባና ትስፉው መጻኢና ንምድማቕ፡ ሓጺር ናይ ጻዕርን ተወፋይነትን መድረኽ ክሓተና ምዃኑ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ፖለቲካዊ ብቕዓትን ንቕሓትን ኣዕሪግና፡ ግዝያዊ ጸገማት እናበዳህና፡ ጸዓትና ኣወሃሂድና ተተሓሒዝናዮ ኣብ ዘሎና ኩሉመዳያዊ መደባት ልምዓትን ድሕነትን ከነኽትት ከድሊ እዩ….

download

A Mixer of Art and Science

Interview with Eng. Michael Berhe

Conducted by : Milka Teklom
He is a person that does it all, defying the misconception that people who are into science are not as articulate as those who are passionate about art. His main motto is to contribute back to the society in terms of literature and technology. He is young but his ability to write shows maturity. Many of his readers describe him as an eye opener; his words spread a light of positivity and push you to your better self. Many of his friends and colleagues admire his social skills and his willingness to help and work with others.

Thank you for accepting our request to interview you; let’s get you acquainted with our readers?
My name is Eng. Michael Berhe; I was born in 1992 and grew up in a village called Gedele, Dekemhare subzone. I went to elementary school in Gedele and did junior high at a town some two hours walk away from my village. Then I went to high school in Asmara before heading to Sawa. I was a prize winner throughout my school years. I scored 3.6 in my matriculation and was awarded a laptop.

download

Book Review and Conversation with Amanuel Biedemariam

By Dr. Fikrejesus Amahazion
Recently I read the book, The History of the USA in Eritrea: From Franklin D. Roosevelt To Barack Obama and How Donald Trump Changed The Course Of History, written by Amanuel Biedemariam, an Eritrean-American author. Published in August 2020, the book provides a broad overview of the US’ relationship with Eritrea over the decades. Here, I offer a brief review of the book and then a short summary of my recent conversation with the author.

Review
The Greater Horn of Africa comprises Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan, and Uganda. Home to hundreds of millions, boasting abundant natural resources, and blessed with great diversity and vast potential, the region has had a complex, often tragic, history, marked by recurrent famines, seemingly intractable wars and mutual destabilization…

download

Expanding Plantations in Southwest Farm zone

By Kesete Ghebrehiwet
Eritrea’s Crops and Livestock Corporation (ECLC) launched vast farm projects in the southwest Gash-Barka region in places such as Haykota, Tesenai, and Goluj sub-zones as well as places in the Southern zones of the region in 2016 taking into account that the Gash-Barka region has vast fertile zones and is endowed with abundant water streams from the highlands. Since then the cultivation of crops, vegetables, and fruits as well as raising livestock have been flourishing.According to Mr. Hailezghi, the current strategic focus of the Corporation has been augmenting fruit and livestock production for local and international markets while the efforts being made to increase the production of tomatoes have been geared toward raising the production of tomato paste both for local markets and to be exported. To make their lives easier, subsistence farmers in the Gash-Barka region have been provided with farm machinery at a very fair price. “The farmers used to pay 1,000

download

Press Release – Ethiopian Prime Minster Winds visit to Asmara

Ethiopia’s Prime Minister, Dr. Abiy Ahmed, returned home this morning after two-days of regular, consultative, meetings with President Isaias Afwerki. President Isaias Afwerki bid farewell to the Prime Minister and his delegation on their departure from Asmara International Airport. The extensive consultations between the two leaders focused on bilateral partnership and the joint strategic development programmes on the offing within the framework of broader regional prospects and perspectives.In light of the common strategic partnership and envisioned joint trajectory, the vicious military attacks unleashed in the past five months, and attendant disinformation campaigns were also assessed in depth. The two sides agreed that important lessons have been gleaned from temporary hurdles precipitated by this reality that will further bolster the joint undertakings by the two sides in the period ahead.
The two sides also agreed to hold follow-up consultative meetings in Addis Abeba.

Ministry of Information
Asmara
26 March 2021

መጋቢት፡ ወርሒ ዓበይቲ ግጥማት

ሓርነት ናቕፋ፡ ምድምሳስ እዚታት “ውቃው”ን “ናደው”ን፡ ግጥም እግሪ መኸል
መጋቢት፡ ኣብ’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዘካየዶ ሓርነታዊ ኲናት 30 ዓመት፡ ከምኡ’ውን ኣብ’ቲ ድሕሪ ናጽነት – ልዑላውነቱ ንምቕልባስ ዝተሃቀነ ዳግማይ ድፍረት፡ ደሚቑ ዝዝከር ወተሃደራዊ ዓወታት ዝተሓፍሰላ ወርሒ’ያ። ነታ ሓንሳብ ሓራ ምስ ወጸት ዳግም ብሰራዊት መግዛእቲ ዘይተደፍረት፡ ትእምርቲ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት ናቕፋ ሓራ ዘውጽአ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ግንባር፡ ብ22 መጋቢት 1977 እዩ ተፈጺሙ። ሓርነት ናቕፋ፡ ኣብ ግዜኡ ፍናን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘዕረገ፡ “ሎሚ ናቕፋ፡ ጽባሕ ኣስመራ!” ዝብል ተስፋ ኣስኒቑ፡ ነቲ ስዒቡ ብልዑል ናህሪ ንሰፊሕ ከባቢታት ሃገር ሓራ ዝገበረ ወተሃደራዊ ስርሒታት 1977-1978 ዓቢ ድርኺት ዝፈጠረ’ዩ ነይሩ። ከምዝፍለጥ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ’ቲ ነዊሕ ሓርነታዊ ኲናት፡ ዘራያት እናተበራረይሉ፡ ብዘይዝኾነ ደገፍ፡ በይኑ ኣንጻር ናይ ምዕራብን ምብራቕን ሓያላት ዝገጠመ ህዝቢ’ዩ። ኣብ መወዳታ 70ታት፡ ሰውራ ኤርትራ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ብርእሰ-ሓያል ኣመሪካ ዝድገፍ ዝነበረ ስርዓት ሃይለስላሰን ደርግን ስዒሩ፡ ናጽነት ከረጋግጽ ተቓሪቡ ነይሩ። እንተኾነ፡ ምስ’ቲ ዝነበረ ናይ ዝሑል

download

حوار مع سكرتير الجبهة الشعبية
للديموقراطية والعدالة
الامين محمد سعيد

ثلاثة وثلاثون عاما على
تدمير جبهة نادو وتحرير مدينة افعبت
19 مارس 1988 ـــــــــ 19 مارس 2021
ابعاد ودلالات معركة نادو ـــــــــ إز

إعداد:د.أحمد حسن دحلي
اجرى الموقع الاليكتروني للمركز الارتري للدراسات الاستراتيجية حوارا مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة، الامين محمد سعيد، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين على تدمير جبهة نادو والعيد الثلاثين لتحرير مدينة أفعبت، وبغية الوقوف على ابعاد ودلالات هذه المعركة التاريخية التي قارنها المؤرخ البريطاني بازيل دافيدسون بمعركة ديان بيان فو.لقد توجت معركة تحرير افعبت في عام 1988 قرار الانسحاب الاستراتيجي المعتمد في عام 1978، وفتحت طريق لتحرير مدينة مصوع عام 1990، وشكلت بوابة إجتثاث الوجود الاستعماري الاثيوبي من عموم التراب الوطني. الارتري في عام 1991. وعليه فلا غرو إذا ما شكلت محطة مفصلية في تاريخ الثورة الارترية.

download

تصريح صحفي
قرار الاتحاد الأوروبي لا أساس له وعدائي

شجبت إرتريا بشدة القرار العدائي والمعيق الذي تبناه مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ضدها. لقد استهدف الاتحاد الاوروبي بفعله الخبيث هذا مكتب الامن الوطني الارتري بصفة خاصة بمسمى تدابير تقييدية لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. ليس للاتحاد الأوروبي أي حق قانوني أو أخلاقي لإصدار قراره، بالتذرع بتهم ملفقة لمضايقة إريتريا لدوافع أخرى خفية.
في الحقيقة ، لقد ظل الاتحاد الأوروبي يعمل بإصرار لإنقاذ زمرة وياني البائدة والمحاولة لإعادتها إلى السلطة وتقويض جهود منطقة القرن الافريقي لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الشامل والمستدام.
استهدف الاتحاد الأوروبي إرتريا بصفة خاصة في محاولة عقيمة لدق إسفين بين إرتريا وإثيوبيا.

وزارة الشؤون الخارجية
اسمرا
22 مارس 2021

ካብ ምድምሳስ ናደው እዝ
ክሳብ ግንባር ደቀምሓረ

ድሕሪ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ዝተራእየ – ዓቢ ኣገዳስነት ዝነበሮ ፍጻመ፡ ምድምሳስ ናይ’ቲ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝነበረ ‘ናደው እዝ” እዩ። እዚ ሓይሊ’ዚ፡ ንትሽዓተ ዓመታት መመላእታ ጸላኢ ክትንከፍ ዘይክእል ዕርዲ’ዩ እናበለ ክምከ ሓሉ ዝጸንሐ እዩ። ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ዕለት17 ክሳብ 19 መጋቢት ኣንጻሩ ብዘካየዶ በርቃዊ መጥቃዕቲ ግን፡ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ከምዘይነበረ ኮይኑ። መደበሩ ዝነበረት ከተማ ኣፍዓበት ከኣ ሓራ ኮይና። ካብቲ ኣብኡ ዓሪዱ ዝነበረ 20 ሽሕ ዝኸውን ሰራዊት ድማ፡ እቲ 18 ሽሕ ኣብ መንጎ ምሩኽ፡ ምዉትን ቁሱልን ኮይኑ። ንመጀመርያ ግዜ እውን፡ ምስኡ ተሰሊፎም ካብ ዝነበሩ ሶቬታውያን መኮንናት – ሰለስተ፡ ማለት ክልተ ኮሎኔላትን ሓደ ሓለቓ ሚእትን ተማሪኾም። ኣብ ‘ናደው እዝ’ ዝነበረ ንብረት ጸላኢ፡ እንተላይ ቢ.ኤም 21 ወንጨፍቲ ሮኬታትን ናይ 130 ሚሊ ሜተር መዳፍዕን ንብረት ሰውራና ኮይኑ።

download

بعض المواقف من احداث جبهة نادو

شهاب أرايي وزرإيت كفل ماريام
ترمجة / محمد عمر ناير
لولا سماع سائق الدبابة المناضل كبروم تلك العبارة شديدة اللهجة التي تفوه بها على عجل قائد سلاح الدبابات والقائلة: ” لاتحرقوها” كان هناك ثمة فعل من نوع آخركان يريد أن يقوم به كبروم دونما تباطؤ ، حيث كان في حالة سباق مع الزمن كان قاب قوسين أو أدنى من هذا الموقع ، وأن ذلك كان هو الخيار الأسلم والأفضل وفق تقديرات كبورم التي جادت بها قريحت خبراته وتجاربه . حيث أن كبروم أصبح في حيرة من أمره عندما ولجت دبابتة من نوع (أمفيبيان ) في تجويف ارضي على نحو مفاجئ ، الأمر الذي أدى إلى حدوث عطب في أحد محركاتها ، في تلك اللحظات العصيبة لم يكن امام المناضل كبروم وطاقمه خيار آخر سوى فتح مستودع البنزين ومن ثم وإبرام النار عليه ، حتى لا تقع الدبابة فريسة سهلة في يد العدو ، ويستفيد منها في دعم مجهوده الحربي ضد الجيش الشعبي ، ولكن في الثواني الأخيرة من تنفيذ الخطة تدخل قائد سلاح الدبابات على نحو مفاجئ وأصدر الأوامر على طاقم الدبابة بان يصرفوا النظر عن فكرة إحراقها.

download

كتاب جديد بعنوان:
” الازمة الصومالية أبعادها التاريخية،
وتطوراتها السياسية وآفاقها المستقبلية “

إعداد: جمال محمد علي
جريدة ” ارتريا الحديثة ”
صدر حديثا كتاب جديد بعنوان ” الازمة الصومالية أبعادها التاريخية وتطوراتها السياسية وآفاقها المستقبلية ” للدكتور أحمد حسن دحلي، مدير المركز الارتري للدراسات الاستراتيجية. يتألف الكتاب من خمسة اجزاء موزعة على 19 فصلا في 386 صفحة من الحجم الكبير. ويعد الكتاب اضافة هامة للمكتبة الارترية فيما يتعلق بالشأن ألصومالي وهو جدير بالاهتمام والقراءة. ولقد تولى سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، الامين محمد سعيد بعرض وتقديم الكتاب.
وأهدى د.دحلي كتابه الى الشعب الصومالي الشقيق كاتبا ” يسرني اهداء هذا الكتاب الى الشعب الصومالي الشقيق الذي تكالبت عليه المآسي الداخلية والخارجية وكادت ان تجتثه من خريطة المنطقة، ولكن رغم هذا وذاك صمد وصبر وثابر ولا يظل يقاوم ويتحدى مسلحا بشعلة أمل تخترق الظلام الدامس وتتلألأ في اعماق نفق مزروع بالعديد من الالغام السياسية

download

Gerset Farm Project

By  Kesete Ghebrehiwet

The construction of Gerset dam, which triggered the transformation of traditional farm practices to advanced irrigation systems, is a stepping stone toward the expansion of mechanized farm projects and change in the living standards of local communities. Farm activities that have been flourishing in Gerset and its surrounding areas are the result of the construction of major dams in the Goluj sub-zone.
Fruits and vegetables, cereals, oilseeds, and date palms are grown and animals raised at the project’s farm. Gerset farm project has now shown remarkable progress with its ample harvest: harvest of fruits from a plantation of around 230 hectares, tomatoes from 100 hectares, onions from 50 hectares, and pepper from a few hectares. A nursery station within the farm project has been providing seedlings, and graduates of horticulture do research to provide select seeds.

download

Response of the Eritrean Delegation To the Oral Report of the High Commissioner of the OHCHR

46 Regular HRC Session – ITEM 2

Madam President,
The oral report of the High Commissioner on Eritrea presented to the 46th HRC Session attempts to portray a dark picture and essentially repeat fallacious narratives advanced by the EU and certain countries. In a way this is not new. Indeed, a core group of western countries have unfortunately made it a habit to sully the image and coerce Eritrea for reasons known to them. The crisis in the Tigray Region in Ethiopia is being used conveniently at this point in time as one element in the continuum of unrelenting smear campaigns of Eritrea. Eritrea has earnestly worked to partner with the OHCHR, and to this effect, four OHCHR technical missions were conducted so far.

 

download

Operation Fenkil: The unthinkable achieved in 59 hours

By: Natnael Yebio W.
On February 8, 1990, EPLF forces began their offensive attack by cutting off the critical supply route from Massawa to Asmara garrison. The surprise attack stunned the Ethiopian military and by the following afternoon the EPLF forces were in the suburbs of Massawa. On the third day of the offensive, February 11, 1990, the Eritrean forces captured the Ethiopian naval base near the town. The only remaining portions of the city to rid of Ethiopian troops were the islands.To achieve this Eritrean forces used their nascent naval forces (mostly small gunboats) to attack from the sea during an artillery barrage. Using this artillery fire the Eritrean armor moved onto the causeways that connected the islands with the mainland. The first of these tanks was destroyed by the Ethiopian garrison that was eventually overcome by the EPLF.

download

Former US Ambassadors to Ethiopia:
Fanning the flames of Conflict

Four former US Ambassadors to Ethiopia wrote an open letter to Ethiopia’s Prime Minister last week expressing their “concern on the recent political developments in the country’’. The open letter was published in the Reporter on January 26 this week upon their express request. While we prefer not to comment on their biased views in regard to the situation in Ethiopia, we cannot but express our profound dismay at their provocative and ill-intentioned swipe at Eritrea in their letter. The Ambassadors insinuate a non-existent threat from Eritrea to the “territorial integrity of Ethiopia’’. Let us first skim through the track record of these Ambassadors whose collective service in Ethiopia spans the critical years – from 1999 until 2016 – of intermittent wars and conflict between Ethiopia and Eritrea.

download

More Articles