January 4, 2020

መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ወጻኢን!
ብዕዙዝ ኣጋጣሚ ናይዛ እንኣትዋ ዘለና ሓዳስ ዓመት 2020፣ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሓይልታት ምክልኻሉ ዮሃና! ዓመተ 2019 ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብተስፋኡን ርጉጽነቱን ኣብ ዜተኣማምን ክብታ ደይብና ንሰናበታ ኣለና። ናብዚ እሙንን ውሑስን ባይታ ዜብጽሓና፣ ምስ ምቹእ ዞባዊ ኩነታት፡ ብቐንዱ ዘቤታዊ ሓይልና እዩ። መስመርና ሓራ፣ መሳርዕና ስጡም፣ መንፈስና ርጉእ ጌርና ስለዝመረሽና። ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዋእል ተሪር ጉዕዞ፡ ሓዳስ ዓመት 2020፡ ኣብ ሓድሽ ዓለማዊን ዞባዊን ሃዋህው፡ ጭቡጥ ዕድላት ኣብ ቅድሜና ኣምሪሕና ንኣትዋ ኣለና። ክስገር ዘለዎ ተረፍ-መረፍ ብድሆታት እናሓጸብና ድማ፡ ብስራሕና ከፋቲት ዝጠዓመ እዋን ክንገብራ ኢና። ሎሚ እውን ከምዝሓለፈ መድረኻት ቃልሲ፡ ዓወትና ናይ ግድን እዩ። ዝሓለኖ ብግብሪ ዝፍጽም፡ ወትሩ ዕዉት፡ ዘይጸዓድ መንፈስ ስለእንውንን!!

ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት!
ዓወት ንሓ ፋሽ!

Latest Articles

Keynote Address by President Isaias Afwerki

Triplé pour l’Erythrée

መጅልስ አምን ወለዛልም ቀራራቱ ድድ ኤረትርየ (11ይ...