January 28, 2023

መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ

ዝኸበርካ ሚስተር ሰርጌ ላቭሮቭ
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈደረሽን ሩስያ፣
ዝኸበርኩም ኣባላት’ቲ ጉጅለ ልኡኽ፣
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን፣
ፈለማ፡ ናብ ኤርትራ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም። እዚ እዋናዊ ምብጻሕ፡ ርእይቶታትን ሓሳባትን ኣብ ኣገደስቲ ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ንምልውዋጥ፣ ከምኡ’ውን ክልተኣዊ ዝምድናታት ንምድልዳልን ንምዕማቚን ዕድል ዝፈጠረ፡ ዕዙዝ ኣገዳስነት ዘለዎ’ዩ።
ዝኸበርካ ሚስተር ሰርጌ ላቭሮቭ
ዓለምና ብኣዝዩ ተኣፋፊ መድረኽ’ያ ትሓልፍ ዘላ። ኣገዳስነት ናይ’ዚ ዑደት ከኣ፡ ምስ’ቲ መድረኽ ተዛሚዱ ዝርአ’ዩ።
ሰዓት ብሰዓት፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ፡ ንህዋታትና ዝዕብልዂ ዘሎ ኩነታት ከኣ፡ ህዝቢ ዓለም ዝከታተሎ ዘሎ፡ ኣሻቓሊ ኩነት’ዩ።
ነዚ ዘሎ ሃዋሁን መድረኽን ብዕምቈት ተረዲእና ንመጻኢ ምእንቲ ክንዳሎ ግን፡ ንዝሓለፈ ከም መለበሚ ክንዝክር ግድን ስለዝዀነ፡ ንታሪኽ መሊስና ክንግንጽል ግቡእ’ዩ።

download

Latest Articles

الوضع الراهن ووجهة المستقبل المشرق

ሓተታ ህልው ኩነታትን ኣንፈት ብሩህ መጻእን

መጅልስ አምን ወለዛልም ቀራራቱ ድድ ኤረትርየ (3ይ...