June 1, 2019

ቃል ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን
ተሳተፍቲን ዕዱማትን፡

ፈለማ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ወጻኢን፡ ዮሃና! ንኹሎም ኣብ ጐኒ ህዝቢ ኤርትራን፡ ኣብ ጐኒ ሓቂን ፍትሒን ደው ዝበሉ ከኣ፡ ስለ’ቲ ምሕዝነቶም ምስጋና! ነዚ ዕዙዝ ኣጋጣሚ ንምምዕራግ ዘወሃሃደ ኮሚሽን ባህሊን ስፖርትን፡ ምስ ኣበርክቶ ዝገበሩ፡ ሃገራውያንን ናይ ወጻኢን ኣካላት ኩሎም ከኣ ምስጋና።

Latest Articles

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምኽንያት 8 መሰከረም

ፊልም “ማጨሎ”

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ...