April 11, 2023

ብሪጣንያ፡ ታሪኽ ዘይርስዖ በደል

ቅድሚ 70 ዓመታት – ምስ ምዝርዛር ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ካብ ኣፍሪቃ – ግዝኣት ኢጣልያ ዝነበራ ሃገራት (ሊብያን ሶማልያን) ናጽነተን ክወሃበን ከሎ፡ ኤርትራ ግን ተነፊጉዋ። ኣብ 1950ታት ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ሕ.መ. ኣመሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ፡ ውሳነ ፈደረሽን ኣብ ዝጸደቐሉ፡“ብዓይኒ ፍትሒ፡ ርእይቶ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ ነይሩ። እንተዀነ፡ ንስትራተጅያዊ ረብሓ ሕ.መ. ኣመሪካ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪን ንስለ ኣህጉራዊ ጸጥታን ሰላምን፡ ኤርትራ ምስ’ታ መሓዛና ዝዀነት ኢትዮጵያ ክትቊረን ኣገዳሲ ይኸውን።” ብዝብል ተጻባኢ መርገጺ ኣመሪካ ዘጒልሐ ቃላት፡ ነቲ ንኤርትራን ህዝባን ብጉልባብ “ፈደረሽን” ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ኣፍሪቃዊ መግዛእቲ ንምእታዋ ዝተኣልመ ፖለቲካዊ ውዲት ኣነጺሩዎ እዩ።

download

Latest Articles

ሓጺር ታሪኽ ሕጋዊ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ...

ንልክዕ መረዳእታ

ሓጺር ታሪኽ ሕጋዊ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ...