November 7, 2020

ኤረትርየ፡ እት ፊራሮ ዘርእ-ተመር
ፈዳብያም ዜርአት ዕጨይ-ተመር

ኣድም ኣብሐሪሽ
20 ሚልዮን ምን ሸዐብ ዐለም ስፍሩይ እት እንቱ ነብር ሀለ። እለ እብ ሰበብ አዳም ለከልቀየ ወናይ ጠቢዐት ብቆት ለትመጽእ ሰፍረ ለኢቀድር ሸዐብ፡ ነብረ ቅይር ሰበት በሌዕ፡ አረይ አክረሾት ገብእ። ሰፍረ ህዬ እብ ኢረኪብ እተይ ሐርስ ለትመጽእ ዛህረት ኬልም ተ። ሐረስቶት፡ እተዮም እግል ልወቅሎ ለልትነፍዖ እቡ አብሳር፡ አስክለ እቱ ለአዘቡ ሱግ ለካዩደ ገበይ፡ ክምሰልሁመ እት ዘባይን ለልአበጽሖ እቡ በሰር ወሽቃይ እተዮም፡ መታክል ናይለ በዝሐየ ድወል ዐለም ቱ። ሰፍረ እግል ትስረት ወሐረስቶት እግል ልርብሖ ህዬ፡ ለሔሰ አብሳር ሐርስ ጥዉር እቱ ተአቴ ለህሌት ዐለምነ፡ እተይ እግል ልበርክት፡ ዑለመእ ዲብ ተጠውር ሐርስ ላሊ ወአምዕል ከድሞ ህለው። እት ፍሬታት ወብቅል ብዕድ ለወድዉ ብሑስ፡ አስክ ዲብ ሰቦትመ ሚ ክም ፈሬ እግል ለኣምሮ ልስህሮ ህለው። ኦሮት ምነ ዝያደት እትለ መደት ጎነ ዲብ ጋብሆት ሰፍረ ሐዞት ውቅል ለአገዴ ለሀለ ብቀል ህዬ፡ ዕጨይ ተመር ቱ። ሸዐብ እዲነ ምን ሰፍረ እግል ልትባለሕ፡ ዘርእ ዕጨይ ተመር ለሐርስ

download

Latest Articles

ሓጺር ታሪኽ ሕጋዊ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ...

ንልክዕ መረዳእታ

ሓጺር ታሪኽ ሕጋዊ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ...