November 18, 2017

ካልኣይ ኣርእስቲ – ኣገባባት ኣፈጻጽማ
ምዕራፍ 1. – ሓፈሻዊ ድንጋገታት

Part XI

ዓንቀጽ 432. – ገንዘብ ንምኽፋል ዝተዋህበ ፍርዲ

(1) ገንዘብ ንምኽፋል ዝተዋህበ ነፍስ-ወከፍ ፍርዲ፣ እንተላይ ከም ኣማራጺ ናይ ገለ ካልእ ዳንነት ብገንዘብ ኪኽፈል ዘሎዎ ፍርዲ፣ ንድንጋገታት ናይዞም ዚስዕቡ ዓንቀጻት ብኣሉታ ከይተንከፈ፣ ንብፍርዲ ብዓል ዕዳ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምቕያድ ወይ ንብረት ብፍርዲ ብዓል ብምትሓዝን ብምሻጥን ወይ ከኣ ብክልቲኡ ኪፍጸም ይከኣል።

(2) ብዝተኻለ መጠን ዋጋ ናይቲ ዝተሓዝ ንብረት ምስቲ ኣብ ፍርዲ ዝሰፈረ ገንዘብ ዚመጣጠን ይኸውን።

ዓንቀጽ 433. – ኣገባብ ኣከፋፍላ ገንዘብ

(1) ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኪኽፈል ዘሎዎ ገንዘብ ብኸምዚ ዝስዕብ ይኽፈል፥
(ሀ) ናብቲ ፍርዲ ናይ ምፍጻም ሓላፍነት ዘሎዎ ቤት ፍርዲ፣
(ለ) ወጻኢ ካብ ቤት ፍርዲ ንብፍርዲ ብዓል መሰል፣ ወይ

Latest Articles

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምኽንያት 8 መሰከረም

ፊልም “ማጨሎ”

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ...