April 9, 2022

ግሉጽ ዕላል መንእሰይ
ምስ ጸሓፊ ህግደፍ ብጻይ ኣልኣሚን መሓመድስዒድ

ብኣጋጣሚ 4ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያትን ምምራቕ መበል 23 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን፡ መጽሔት መንእሰይ (ኣብ ናይ ሓምለ 2010 ቁ.27 ሕታማ) ምስ ክቡር ጸሓፊ ህግደፍ ብጻይ ኣልኣሚን መሓመድስዒድ ሰፊሕን ግሉጽን ዕላል ትውፊት ኣካይዳ ነይራ። መንእሰያት ካብ ተሞክሮ ብጻይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ክንቀስሞ እንኽእል ትምህርቲ ዓብዪ ብምዃኑ፡ ነቲ ዕላል ከም ዘለዎ ንንባብ ቀሪብናዮ ኣሎና።

download

Latest Articles

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምኽንያት 8 መሰከረም

ፊልም “ማጨሎ”

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ...