Studies

ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት 8ይ ክፈ

ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት 7ይ ክፋል

ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት 6ይ ክፈል

ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት 5ይ ክፈል

ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት 4ይ ክፋል፦

ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት 3ይ ክፈል፦

ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት 2ይ ክፈል፦

ለናይ ሰልፍ መ ዓርክ 60ታት 1ይ ክፈል፦

ምምስራት ግንባር ናቕፋ ማእከል ስሕበት ሓርነታዊ ቃልሲ...