መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ 8ይ ዋዕላ TICAD

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተጋባእቲ
ምስጋና ንተገዳስነት መንግስቲ ጃፓንን ኣሰናዳእቲ ዋዕላን
ተበግሶ ‘ኣህጉራዊ ዋዕላ ቶክዮ ንልምዓት ኣፍሪቃ’ – “TICAD” ኣብ 1993 ካብ ዝተወስደሉ ንደሓር፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ኣስታት 30 ዓመታት፡ ንናይ ኣፍሪቃ ብድሆታት ልምዓትን መትከላት ኣፍሪቃዊ ዋንነትን ኣብ መቓን “ኣህጉራዊ ሽርክነት” ዝተጨበጠ ገስጋስ፡ ዕቱብ መርተዖኣዊ ገምጋም ዝሓትት’ዩ። ስለምንታይ’ሲ፡ እንተድኣ ሓባራዊ ክብሪታትን ሸቶታትን ንምስፋሕ ተደልዩ፡ ካብ ዝሓለፈ ተመኵሮታትና ተማሂርና፡ መጻኢ ገስጋስና ከነሐይል ስለዝግባእ።ናይ’ዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዓለማዊ ኩነታትን ምዕባለን፡ ድሕሪ ምኽታም ዝሑል ኲናት፡ ኣተሓሳሰብቲ ተርእዮታት ዝተኸስቱሉ መዋእል’ዩ ነይሩ። ጸቢብን ናይ ውሑዳት-ውሑዳትን ሃይመና ንምንጋስ ተባሂሉ፡ ምግሃስ ኣህጉራዊ ሕጊን ናጽነትን ልዑላዊነትን ህዝብታትን ሃገራትን፣ ዝምታ ሃብቲን ጸጋታትን “ዘይማዕበላ” ሃገራት፣ ዘይርትዓዊ ምቕርሐ ሃብትን እቶትን፣ ምጕባጥን ዓሎቕን፣ ምትእትታዋትን እገዳታትን፣ ሽበራን ቅልውላዋትን፣ ብልውሽናን ምምዝባልን ፍልሰትን፣ ምልማስን ምርማስን ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባት

download

Foreign Minister Osman Saleh’s statement At TICAD Conference

Mr. Chairman
Honourable Ministers
Distinguished Delegates
Allow me first to join previous speakers to extend our profound gratitude to the Governments of Tunisia and Japan for organizing this International Conference. Almost thirty years have elapsed since the launching of the TICAD Forum in 1993.  In this respect, this is an auspicious time to undertake a comprehensive, objective and factual appraisal of the progress achieved by the Forum so far on the basis of the following key pillars and matrices: i) the extent of TICAD’s contribution in tackling Africa’s developmental challenges; and, ii) its enhancement of the principle of African ownership within the matrix or framework of international partnership. This assessment is critical in our current consultations as we ponder on ways and means for moving forward to expand our shared values and common objectives.

download

ቃል ኣሰናዳኢ

ብቕዓት ሕብረተሰብ ብቐንዱ ኣብ ብቕዓት መንእሰይ እዩ ዝምርኰስ። ሓይሊ ሕብረተሰብ – ብቕዓት መንእሰይ እዩ። ንቝሕን ብቝዕን መንእሰይ ዘይሓዘ ሕብረተሰብ፡ ምዕባለ ከረጋግጽሲ ይትረፍ፡ ብህይወት ክሰርር እውን ንጋዳ ምዃኑ ዝሓለፈ ጉዕዞ ብግብሪ ኣርእዩና እዩ። መንእሰይ ኣብ ዝዀነ መድረኽ፡ ካብ ውልቃዊ ህይወት ምምራሕ ንላዕሊ፡ ኣጸቢቝ ዝዓዘዘ ሕብረተሰብኣዊ ሓላፍነት ዝስከም ወሳኒ ኣካል ሃገርን ሕብረተሰብን እዩ። መንእሰያት ኤርትራ እምበኣር፡ ነዚ ሓቂ’ዚ ብምግንዛብ፡ መድረኻዊ ተልእኾናን ሓላፍነትናን ኣብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ብብቕዓት ክንፍጽም፡ ብኹሉ መዳይ ድልዋትን ብቝዓትን ክንከውን የድልየና። ዕላማ ህዝብን
መንግስትን ኤርትራ ከምቲ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ዝጸንሐ ፍሉጥን ንጹርን እዩ። ብሓጺር ንምግላጹ፡ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕነትና ዘሎ ስግኣት ምሉእ ብምሉእ ምቕንጣጥ፡ መደባት ልምዓት ምሕያልን ደረጃ መነባብሮ ህዝቢ በብእዋኑ ምምሕያሽን፡ ምስ ጐረባብትና ተጀሚሩ ዘሎ ዝምድና ምዕቃብን ንሰላምን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ
ብዘይ ምሕላል ምስራሕን ከምኡ`ውን መደባት ሽርክነት ምዕባይን ካልእን እዩ።
ነዚ ዕላማታትዚ ንምዕዋት፡ መንእሰያት ኤርትራ ምዕባለታት ኣብ እዋኑን ብደቂቕን እናተኸታተልና፡ ንዅሉእንተታት ወትሩ ድሉዋት ክንከውን፡ ምርጫ ዘይኰነ ግዴታ

download

New Book Explores Child Mortality History and Progress in Eritrea

Note: The following article presents a brief overview of the new book, “Child Mortality in Eritrea: An Overview of History and Progress”.

There is no tragedy in life like the death of a child. Across the world, as a result of a variety of different factors and various developments, today that profound tragedy is far less common than it once was.
Throughout the long expanse of human history, the risk of death for children has been invariably extremely high. In the main, while many researchers have examined children’s deaths in the past, exploring a broad array of settings and going back many centuries, the average across a large number of historical studies suggests that in the past around one-quarter of infants died in their first year of life and around half of all children died before they reached the end of puberty. However, during the last two centuries – and over the last several decades in particular – there have been tremendous strides made in…

download

ምሕላው ሃገራዊ ረብሓታትን
ምዕቃብ ኣህጉራዊ ሰላምን

ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ጻይ ግ፡ ኣብ ትሕቲ “ምሕላው ሃገራዊ ረብሓታትን ምዕቃብ ኣህጉራዊ ሰላምን” ዝብል ኣርእስቲ፡ ብኣጋጣሚ መበል 95 ዓመት ምምስራት ‘ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና’ ናይ ዘዳለዎ ጽሑፍ ትርጉም እነሆ፦ ቻይና፡ ብ1 ነሓሰ ‘ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት’ ዝተመስረተሉ መበል 95 ዓመት ጸምቢላ። ‘ሰራዊት ሓርነት ቻይና’፡ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ፡ ኣብ ምግሃድ ታሪኻዊ ዕማም ሃገራዊ ናጽነትን ህዝባዊ ሓርነትን ክነጥፍ ጸኒሑ። ኣብ ዝሓለፈ 95 ዓመት ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኮምዩኒስታዊ ሰልፊ ቻይና፡ እቲ ሰራዊት ቀጻሊ ዓወታት ተጐናጺፉ። “ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና” ካብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ክሳዕ ምምስራት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና፡ ንጽጉማት ወገናት ካብ ምሕጋዝ ኣትሒዙ ክሳብ ቍጠባዊ ህንጸት፡ ካብ ህጹጽ ረድኤት ክሳብ ቃልሲ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ-19፡ ቀጻሊ ኣበርክቶ ብምግባር፡ ካብ ህዝቢ ቻይና ልባዊ ደገፍ ረኺቡ። ሚዛኑ ዝሓለወ ወተሃደራዊ ጨናፍር ዝመስረተን፡ ምዕቡል መሳርሒታት ዝወነነን ሰራዊት ክኸውን ድማ በቒዑ ኣሎ። “ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና”

download

Eritrean Women in Business: Networking With African Counterparts to Find New Markets

Ruth Negash

By: Mussie Efreim
COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) Federation of National Associations of Women in Business (COMFWB) sub-regional summit of the Horn of Africa was conducted last week. The three-day summit was held at the hall of the National Confederation of Eritrean Workers in Asmara. Regarding the summit and other realted issues Eritrea Profile conducted an Interview with Ms. Ruth Negash, CEO of COMFWB..

Please introduce yourself to our readers?
My name is Ruth Negash, and I am a CEO of the COMESA’s Federation of Women in Business (COMFWB). Our headquarters is in Malawi and we’ve 21 member states from the Eastern and Southern parts of Africa. Our office deals with the business activities and development programs that are run by women, and it intends to motivate the region’s women to raise their awareness and improve their economic status. And our ultimate goal is for the region’s women to be able to have a part in Africa’s economic revival.

download

ሓተታ፥
ማሕበራዊ ክብርታትና – ክብረትና ሓበንና

እዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት፡ ንደቂ-ሰብ፡ ንኹሉ ሕብረተሰባት፡ ንኹለን ሃገራት – ፈታኒ’ዩ ኔሩ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ነተን “ማዕቢልና ኢና፣ ሕክምናዊ ዓቕሚናን ኣገልግሎታትን በቃ ዘበለ’ዩ” ኢለን ዝጀሃራ ዝነበራ ሃገራት፡ ዕርቃነን ኣውጺእዎ። ዜጋታተን በቲ ለበዳ ብኣእላፍ ክልከፉን ክቕዘፉን ምስ ጀመሩ፡ ኣብ ክንዲ ዝተሓላለያን ዝተሓጋገዛን፣ ሓድሕደን ክካሰሳን ክባላዓን ተራእየን። ‘ሰብ ናብ ሰቡ፡ ዝብኢ ናብ ገረቡ’ ኰይኑ።
እዚ ተርእዮ’ዚ፡ ሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ – ከም ወሰኽ መጠን-ሙቐት፡ ብርትዐ ህቦብላ ማይን ዕልቕልቕ ወሓይዝን – ኣብ ዝቕልቀለሉ ግዜ’ውን ይድገም ኣሎ። ንዓቕሚ ሃገራትን ሕብረተሰባትን፣ ከምኡ’ውን ንማሕበራዊ ስኒት ህዝብታተን፡ ክሳብ ናይ መወዳእታ ደረቱ ይመጦ ኣሎ።
ኲናት ዩክሬን ድማ – ገና መንፈቕ ከይሓለፎ – ሃገራት፡ ኣውራ ሃገራት ምዕራብ፡ ጉልባበን ዝቕልዓሉ፣ ምስሉይነተን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል፥ ናጽነት ፕረስን ስነ-ጥበብን፥ ናጽነት ስፖርት ካብ ፖለቲካ፥ ሰላምን ሰላማዊ ፍታሕን፥

download

Ministry Strengthens its Regulatory Services to Secure Quality and Safety of Agricultural Products and Resources

The Ministry of Agriculture (MoA) is empowering its regulatory services to ensure the quality and safety of agricultural products and resources by extending its inspection services across different parts of the country.

The Regulatory Services Department (RSD) of the Ministry which was established in 2003 with a broad objective to regulate the agricultural sector has a vision of “Creating a robust regulatory body with strong enforcement powers to achieve its stated mission”. The mission of the department is “Enforcement of regulatory instruments and standards for ensuring animal and plant health, safety and quality of agricultural products, agricultural inputs (seeds, agrochemicals) and ensuring the sustainable use of natural resources”.

(more…)

Tsegana Integrated Farm Pioneering
Certified Commercial Compost Production in Eritrea

Since early 2021, the Ministry of Agriculture (MoA) is undertaking vigorous efforts to promote organic farming by strengthening experts and various agricultural firms to get involved in the production of bio-fertilizers and bio-pesticides. Tsegana – Milk and Milk Products Processing Plant is based in Geshnashm Village – 30 kms North west of Asmara – in the Sub-zone of Serejeka. It is one of the agricultural sites which is dedicated to organic farming and mass production of compost. The Public Relations Division of the MoA has conducted an interview with Mr. Mussie Gaim, the General Manager of the Plant with regards to the general development of the company in general, and compost production endeavors in particular.

download

Statement Delivered By
Minister of Foreign Affairs Mr. Osman Saleh

At The Group of Friends in Defense of the UN Charter

Excellencies,
Distinguished Colleagues,
It gives me great honor to convey to you the warm brotherly greetings of H.E. Isaias Afwerki, President of the State of Eritrea, who wished us all success in our deliberations. I would also like to congratulate the Group for this Third Ministerial Meeting and the Political Declaration before us. My deepest gratitude further goes to the Bolivarian Republic of Venezuela who successfully steered our works and for graciously hosting us at its esteemed Mission.

download

Senior Eritrean delegation Held bilateral talks with Delegates of several countries

Asmara, 22 September 2022- On the margin of the 77th United Nations General Assembly, the Eritrean senior delegation led by Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs, has participated at several high level meetings and held bilateral talks with delegated of various countries.
At the meeting Minister Osman Saleh held with Mr. Carlos Faria Torsoa, Minister of the People’s Power for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, the two sides discussed bilateral diplomatic relations as well as cooperation and solidarity at multilateral fora; both sides also agreed to further deepen their consultations and broaden relations. They further reaffirmed their commitments to strengthen the Group of Friends in the Defense of the UN…

download

ጭጉራፍ ባዕላ ሃሪማ ተእዊ

ፍሉይ ልኡኽ ሕ.መ. ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ማይክ ሃመር ብ20 መስከረም 2022 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ተወሊዑ ዘሎ 3ይ ዙርያ ወተሃደራዊ ዕንደራ ብወያነ ምብጋሱ ዘማትእ ከምዘይኮነ ኣረጋጊጹ። “ኣነን ብጾተይን ብ2 ነሓሰ መቐለ ኣብ ዝበጻሕናሉ፡ መራሕቲ ትግራይ፡ ንተኽእሎኣዊ ውግእ ይዳለዉ ከምዝነበሩ ንጹር’ዩ። ብዘይ ኣገልግሎታት ከምዚ ኢልና ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና እዮም ኢሎምና” ይብል ማይክ ሃመር። መራሕቲ ወያነ መደቦም ኣቐዲሞም ንማይክ ሃመር ምንጋሮም ብርቂ ዜና ኣይኮነን። ዕንደራኦም ካብ ፈለማ ባርዀት ለኣኽቲ ከምዝነበሮ ሓያሎ መዘኻኸሪ ምጥቃስ ይከኣል’ዩ። ድሕሪ ፍሽለት 2ይ ዕንደራ ወያነ፡ ብ10 ታሕሳስ 2021፡ ሓደ ካብ መራሕቲ’ቲ ጃንዳ፡ ኣብ ቴለቪዥን ቀሪቡ፡ ኣመሪካውያን፡ ወያነ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ፡ ምስ ካልኦት ሰልፊታት ልፍንቲ ክፈጥር ይድርኹ ምንባሮም ምቅልዑ ኣይርሳዕን። ግን ስለምንታይ? ኣብ

download

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ብምኽንያት 8 መሰከረም

ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት ምጥፋእ መሃይምነትን ለውጢ ኣብ ኣተሓሕዛኡን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት፡ ብዓለም ደረጃ ኣብ 8 መስከረም ተዘኪራ እትውዕል ዕለት እያ። ኣብ ሃገርና ኣብዚ ዓመት እዚ፡ ንመበል 21 ግዜ ብዓለም ደረጃ ድማ ንመበል 57 ግዜ ትዝከር ኣላ። እዛ ዕለት፡ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ ሃገርና ንክልተ ኣካዳሚያዊ ዓመታት ተቛሪጹ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ናይ 2021/2022 ዓመተ-ትምህርቲ ዳግም ተኸፊቱ – ኣብ ዞባታት ዘተባብዕ ንጥፈታት ኣብ ዝካየደሉን ንሓድሽ ዓመተ ትምህርቲ ምድላው ኣብ ዝግበረሉን ዘሎ እዋን እያ ትዝከር ዘላ። ኣብዚ ዓመት’ዚ ዝተራእየ ገስጋስ፡ ዝተቐስመ ተመኩሮ፡ ዘጋጠመ ሕጽረታት ይኹን ብድሆታት ከኣ፡ ከም ኣገዳሲ መወከሲ ክስረሓሉ ይግባእ።ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት፡ ግንዛበን መረዳእታን ብምፍጣር፡ ተሳታፍነትን

download

Eritrea Rejects EU’s Unwarranted Accusations

A Press Statement “on the latest developments in Ethiopia’’ issued by the Spokespersons of the EU on Wednesday this week accuses Eritrea for “impeding the ongoing efforts towards peace in Ethiopia’’.  This accusation is not only factually baseless but it also overlooks, willfully and for ulterior political considerations, the fundamental causes and dynamics of the war in Ethiopia. In the first place, the war in Ethiopia was triggered by the TPLF when it launched a massive, premeditated and unprovoked War of Insurrection against the Federal Government in the first weeks of November 2020.  TPLF’s war plans included concomitant military measures against Eritrea as part and parcel of its hostile policies of territorial aggrandizement and “regime change” that it had doggedly pursued for almost two decades when it was at the helm of power in Ethiopia. It must be emphasized here that the EU – both collectively and through its individual Member States – extended substantial budgetary and other fungible assistance to the TPLF throughout these years despite…

download

ድርሳነ-ሃለፍታ ጃንዳ ወያነ

ብ8 ነሓሰ 2014 ኣቆጻጽራ ግእዝ (17 ነሓሰ 2022)፡ “ኣካዪዳን ስትራተጂን መዛዘሚ ምዕራፍ” ዘርእስቱ፡ ወያነ ኣብ 11 ገጻት ዝሓንጠጦ ምስጢራዊ ሰነድ ሰሊዂ፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዛረቢ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ሰነድ፡ ንኣጉል ሕልሚን ዕብዳንን ወያነ፡ ስትራተጂ ትግባረ ናይዚ ዕብዳን’ዚ ዘሰንዮ እከይ ውጥናትን ሽርሒታትን ዘቃልዐ ኮይኑ፡ ቅድመ-ሕልፈት ዘሎ ድርሳነሃለፍታ ክበሃል ዝከኣል እዩ። ቅጽላትን ኰልኰል ሓረጋትን ጸልጺልካ፡ ንፋይ ትሕዝቶ’ቲ ሰነድ ምስ ዝንበብ፡ ኣብ “መእተዊ” ኣስፊርዎ ዘሎ፡ ቅብጸተ-ተስፋን ናይ መወዳእታ ኣማራጺን ናይቲ ጃንዳ፡ ግድፈት ቋንቋኡ ከይተስተኻኸለ፡ ቃል ብቓሉ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፦ – “ኣብ ኣደራዳሪነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝነበረና ተስፋ ክቕህም ተገይሩ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ፣ ንወፍሪ መወዳእታ ምዕራፍ ክንዳሎ ተገዲድና ኣለና፡፡ – “ብኣደራዳሪነት ዝመፁ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ንኣቢይ ኣሕመድ ብዘለዎም ፍቕርን ሓልዮትን ሚዛናዊነቶም ጎደሎ ኾይኑ ረኺብናዮ ኣለና። – “ኣብ ከይዲ ዂናት ልዕልና ሓበሬታ ምርካብን

download

ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን
ከም ጥበብ ፖለቲካ

10 መስከረም 2022

ጃንዳ ወያነ፡ ብፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣሳልጦ ሰብኣዊ ረድኤት ተባሂሉ እተኣወጀ “ቀዋሚ ምቁራጽ ተኹስ” (permanent truce) ባዕሉ ኣፍሪሱ ከብቅዕ፡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብስልበጣ ወንጂሉ፡ ንሳልሳይ ግዜ ሓድሽ ናይ ኩናት ዕንደራ ብ24 ነሐሰ ከምዝወልዐ ዝዝከር’ዩ። ባህርይ ናይቲ ጃንዳን ኣሳሰይቱን ንዝፈልጥ፡ እዚ ሓድሽን ዘገርምን ኣይኮነን። ጃንዳ ወያነን ኣሳሰይቱን፡ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ፖለቲካዊ ባህሎም’ዩ። ዓሚ ሰነ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ በይናዊ ተዂሲ ናይ ምቊራጽ ስጉምቲ ኣብ ዝወሰደሉ፡ ወያነ ከም ድኻም ወሲዱ፡ ገዚፍ ሓይሊ ኣኽቲቱ ክሳብ ሰሜን ሽዋ ምብጽሑ ዝዝከር’ዩ። ኣሸቀልቱ ድማ፡ “ጂኖሳይድ” ብዝብል ጠቐነ፡ ኣእዛን ከደንቊሩ ከምዘይጸንሑ፡ ብዘይ ሕንከት ግልብጥ ኢሎም፡ ንዓቕሚ ወያነ ምሒር እናጋነኑ ናይ ደስ-ደስ ክጭፍሩ፣ ኢትዮጵያ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘንጸላለዋ ኣምሲሎም ድማ፡ ዲፕሎማሰኛታት ካብ ኣዲስ-ኣበባ ክወጹ መናፍሕ ፕሮፓጋንዳ ከድምቑ ተራእዮም። ንድሕሪት እናተመልስካ ዝኽሪ ምስ ዝብርበር፡ ብዛዕባ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ወያነን ኣሳሰይቱን ብዙሕ ምባል ይከኣል’ዩ። ቀቅድሚ ናይ ሕዳር 2020 ቀዳማይ ዕንደራ ወያነ፡ እቲ ጃንዳ ነጋሪት ኲናት ኣብ ዝድስቐሉ ዝነበረ፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወከሉ፡

download

The Essence of Stone Monuments In Eritrea´s Antiquity

By Abraham Zerai
The comprehension of social relations through the window of monumentality features one of the key aspects of archaeological studies. The presence of monumental features and particularly monumental tombs and ceremonial structures in the landscape help archaeologists understand the organization of social landscapes in archaeology. These studies provide insight into subsistence, domestic economy, and mobility. Monumental structures also appear to lend themselves more readily to discussions about social relations, as spaces of social inclusion and exclusion, large-scale exchanges of concentrating resources, or containers of social markers.The northern Horn of Africa is a juncture of major crossroads in antiquity where a cultural history without a hiatus delimits the dynamism of the past in the region.

download

Eritrea’s Marine Resources Contribute to Boost Agricultural Productivity by Producing Liquid Fertilizer

Even though, the major challenge of Eritrea’s agriculture is shortage of water, its degraded land also negatively affects productivity. The country’s soil which generally, is known to be calcareous alkaline with very low organic matter and agricultural nutrient content needs continuous amendment to sustain agriculture. For this reason, Eritrean farmers have been heavily dependent on the supplemental use of chemical fertilizers mainly DAP and Urea. Although the use of chemical fertilizers is known to boost agricultural production, its continuous use results in serious environmental problems, including ground water contamination. Chemicals leaching and running off from farm lands also make their way in to water bodies, including the sea to cause death of terrestrial and aquatic organisms.

download

ተመራማሪ ባህልን ስነ-ጥበባውን ሰሎሞን ጸሃየ፡

“ደቂ-ሰብ፡ ከም ዝጥዕሞም ገይሮም
ኣብ ባህሪ ክነብሩ፡ ባህሊ ፈጢሮም ”

ተመራማሪ ባህልን ስነ-ጥበባውን ሰሎሞን ጸሃየ፡ ደራሲ ናይ’ተን “ሳሕል – ሕሩይ ግጥሚታት ቃልሲ” ዘርእስታ ዝበዝሑ ኣብ ሜዳ ዝተደርሱ ግጥሚታት ዝሓዘት – ኣብ 1994 ዝተሓትመትን፣ “ማሰን መልቀስን ቀዳሞት” ዝሰመያ ኣብ 2012 ዘሕተማ ዓባይ መጽሓፍ ኣፋዊ ያታ ቋንቋ ትግርኛን እዩ። ሰሎሞን፡ ካብ 1979 ጀሚሩ ንልዕሊ 40 ዓመት ኣብ ባህልን ስነ-ጥበብን ዝሰርሐ ምኵር ሞያተኛ እዩ።

ኤፍረም ሃብተጽዮን

ሓዳስ ኤርትራ

ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና ገይርናዮ ኣሎና፡ ሰናይ ንባብ! ባህልን ስነ-ጥበብን ዝብሉ ኣምራት ብኸመይ እዮም ዝግለጹ?
ባህሊ ኣዝዩ ሰፊሕ’ዩ። ደቂ-ሰብ ዝሓስቡዎ፡ ዝብሉዎ፡ ዝገብሩዎ፡ ዝሰርሕዎ ኩሉ ኣብ ባህሊ’ዩ ዝሕቈፍ። ብሓጺሩ፡ ኣእምሮን ኢድን ደቂ-ሰብ ዝሓለፎ ዘበለ ኹሉ ኣካል ባህሊ እዩ። ካብ ባህሊ ወጻኢ ዘሎ፡ ባህሪ ጥራይ እዩ።

download

أهلاً بسبتمبر الـ 61 في عامه الـ 61

بقلم : محمد نور  يحيى

يحتفل  الارتريون  اليوم  اينما وجدوا  بالذكرى الـ61  لإعلان الكفاح المسلح إطلاق شعلة النضال  في ا لفاتح  من  سبتمبر 1961.
ستة عقود  مضت  على انطلاق  تلك  الكوكبة  القليلة العدد  ، كبيرة الايمان والاعتقاد بأنهم  يضيئون الشعلة التي  تكبر مع  كل  نفس تواق للحرية ، ليعم  ضياءها  البلاد والمنطقة  وكل  الاقليم . إنطلق الابطال  بقيادة  القائد  الشهيد البطل حامد  ادريس  عواتي، بعددهم  المحدود  وعتادهم العتيق الذي تغلب  عليه  ايمانهم  العميق  ورؤيتهم  الثاقبة ، مستندين على سند  شعبهم  في  مواجهة الالة الحربية الحديثة لإثيوبيا  مسنودة بالدعم  الغربي .
عمت  الثورة  كل  الوطن  ، وتضاعف  العنفوان  الثوري  فاكتسح  كل المعدات  الحربية  الحديثة  الغربية منها  والشرقية ، وتحرر الوطن  بعد  نضال  ثلاثة  عقود ، ليواصل الابطال  نضالهم  الاعمق

download

تصريح حول زيارة بيلوسي الى تايوان

مع ازدياد انكشاف إخفاقات النظام في واشنطن وهشاشته في سياسته العالمية، وفي محاولة لتكثيف سياسة احتواء الصين ، قامت واشنطن بتدبير الزيارة الاستفزازية لرئيسة مجلس النواب بيلوسي إلى تايوان بكل تداعياتها الخطيرة.
إن الفعل الأخير ما هو إلا استمرار للسياسات المتهورة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية في السنوات الماضية في آسيا لتعزيز هذا الهدف الفريد.
إن ما اقدمت عليه هذه الادارة يتعارض مع القانون الدولي و قواعد وأحكام سيادة الدولة ؛ وكذلك مبدأ “صين واحدة” و إعادة توحيد الصين.

وزارة الشئون الخارجية
اسمرا
الثالث من اغسطس 2022

مذكرة إتفاق مشترك
بين دولة ارتريا وجمهورية الصومال الاتحادية

دولة ارتريا وجمهورية الصومال الاتحادية،
انطلاقا من الروابط التاريخية والاخوية بين دولة ارتريا وجمهورية الصومال الاتحادية والصداقة المشتركة القوية بين الشعبين الارتري والصومالي، نظرا للمصالح المشتركة الكبيرة بين شعب البلدين،
وادراكا بان النضال الناجح الجاري في الصومال ضد الارهاب ليس اولوية
السلام وامن الصومال وحسب ، بل لعموم القرن الافريقي،
وتفهما عميقا لأهمية سلام وتنمية الصومال للتكامل الاقتصادي الاقليمي والازدهار،
تتفق ارتريا والصومال في المجالات التالية:ـ
.1 ـ تعزيز العلاقات الشعبية بما في ذلك الجاليات
2 ـ تقوية التعاون السياسي والدبلوماسي للحفاظ عاى المصالح المشتركة
للبلدين وتقويتها.
3 ـ توسيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي بالاهتمام الخاص على التجارة

download

الذكرى الاربعين
للحملة ألعسكرية الاثيوبية ألسادسة
او ” حملة ألنجم ألأحمر “
1982 ـ 2022

يوم الاثنين الموافق للعشرين من يونيو الجاري، سيحيي الارتريون في ربوع الوطن وفي بلدان المهجر ذكرى يوم الشهداء، شهداء معركة حق تقرير المصير، وشهداء حرب التحرير، وشهداء حرب الدفاع عن السيادة، وذلك على مدار نصف قرن كامل، أي من عام 1961 لغاية عام 1991، ومن 1998 لغاية 2018. فعلى مدى عقدين وزهاء نصف عقد، مارست الانظمة الاستعمارية الاثيوبية المتعاقبة على ارتريا سياسة الارض المحروقة، اي منذ عام 1967 لغاية 1991، مرتكبة المذابح الجماعية النكراء في معظم المدن والقرى الارترية، وتشريد السكان، وتدمير القري، وابادة المواشي، وتسميم آبار المياه، وحرق الاشجار والغابات …الخ والنظام العسكري الاثيوبي بدعم من الاتحاد السوفيتي السابق، والمانيا الشرقية السابقة، واليمن الجنوبي السابق، ومساعدات مالية ليبية، وتواطؤ النظام السوداني خاصة والمجتمع الدولي عامة، شن ثماني حملات عسكرية

download

كلمة الرئيس اسياس افورقي بمناسبة
الذكرى الحادية والثلاثين للإستقلال

الحضور الكريم ،
المحترمون والمحترمات،
اسمحوا لي أولاً أن أعبر عن أحر التهاني للشعب الإرتري في الداخل والخارج بالذكرى الـ 31 للإستقلال. واسمحوا لي أيضا أن أعرب عن امتناني العميق لجميع الذين ساهموا في تنظيم الاحتفالات بهذا الحدث العزيز. كما اتقدم بالشكر لكل المحبين والمهنئين.
المحترمون والمحترمات ،
الذكرى الحادية والثلاثون لاستقلالنا لها سماتها المميزة في هذه الأوقات المحيرة من الاضطرابات الإقليمية والعالمية المتزايدة. في الواقع ، في هذه السنة الحرجة ، ومن أجل الحفاظ على استقلالنا وسيادتنا وحمايتهما، يتعين علينا إجراء تقييم شامل لمساراتنا الماضية والحالية والمستقبلية من جهة ؛ والأحداث التي وقعت أمس واليوم على الصعيدين الدولي والإقليمي من جهة أخرى. يعد هذا التقييم أمرًا حيويًا لقياس ما يمكن أن نتوقعه غدًا وكذلك لتحديد ما سنحتاج إلى تحقيقه على المدى الطويل.

download

Eritrea: Essential Education Indicators

Eritrea Essential Education Indicators is the official, annual education publication of the Ministry of Education (MoE) dealing with basic essential indicators. It is the 22nd report produced by the Department of Research and Human Resource Development in terms of organization of schools in the six administrative zobas, the Zobas. The sources of information for this publication are annual school censuses carried out by Zoba education offices through standard questionnaires. This publication covers data from Early Childhood Education (ECE) and General Education (Elementary, Middle and Secondary level). The main purpose of the 2018/19 publication is to provide useful, relevant, reliable and up-to-date information on education for various stakeholders within and outside the education sector. The MoE believes that the data presented in this publication is by no means considered exhaustive. For further inclusion and refinement to be made, the Ministry of Education is working to improve the quality and coverage of the education statistics.

download

መጻሕፍቲ ስዉእ ተጋዳላይ
ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

ነቲ ብብጻይ ስዉእ ተጋዳላይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ተደሪሱ ዝተዘርግሐ ሓሙሽተ መጻሕፍቲ ቅድሚ ምቅራበይ፡ ብዛዕባ ዝምድናታትና ኣብ ግዜ ቃልሲን ድሕሪ ናጽነትን ክጠቅስ እፈቱ። ንመጀመርታ ግዜ ዝተራኸብናሉ ኣብ 1969 ኣብ ሜዳ ምስ ተሰለፍኩ፡ ኣብ ሓደ ደጀን ሰውራ ኤርትራ ዝኾነ እምባ ገደም እዩ። ቅድሚኡ ካብ 1967 ጀሚረ ኣብ ምስጢራዊ ዋህዮ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እየ ነይረ። ስዉእ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ኣብ ራብዓይቲ ክፍሊ ሓላፊ ክፍሊ ሕክምና’ዩ ነይሩ። ኣነ ድማ ኣባል ናይ’ቲ ስዉኣት ተጋደልቲ ሙሳ ባቕርን ኣሕመድ ሓሰበላን ዝመርሕዎ ክፍሊ ዕጥቂእየ ነይረ። ካብ’ቲ እዋን’ቲ ጀሚሩ ከኣ ዝምድናታትና ደልዲሉ። ኣብ ግዜ ሰውራ ምስኡ ብዙሕ ቃለ መጠይቓት ገይረ ነይረ።ድሕሪ ናጽነት’ውን ብመገዲ ማእከል እስትራተጂያዊ መጽናዕቲ ኤርትራ ዓሚቊ ቃለ መጠይቓት ኣካይደሉ ኣሎኹ። ከምኡ’ውን ከም ኣባል ልኡኽ ሃገረ ኤርትራ ምስኡ ናብ ፓሪስ፡ ኻርቱምን ከሰላን ከይደ ኣሎኹ። ብተወሳኺ ምስኡ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ገለ ርክባት መንግስቲ ኤርትራን

download

تصريح صحفي
ترحيل اللاجئين خطة المخزية

في الاسبوع الماضي اعلنت حكومتا بريطانيا ورواندا ترحيل طالبي اللجوء الى رواندا عبر رحلات ومن ثم تأهيلهم وذلك تحت غطاء ” يتم تسهيل قضاياهم “. اتفقت الدولتان على ما سمياه ” اتفاقية بريتي باتيل ” والتي قررت عبرها منح 120 مليون جنيه استرليني كدفعة اولى. هذه الخطة غير القانونية تستدعي طرح عدة تساؤلات. ففي الحقيقة هذه الخطة تم اخلاقها بالأساس لإخفاء الاسباب والعوامل المعقدة وكذلك الجوانب المتعلقة بتهجير البشر. فبالإضافة الى التناحرات والحروب التي يتم تأجيجها عبر الاجندات الخارجية، هناك ايضا يلاحظ بعض الدول التي تمارس بإستمرار ” استراتيجية تفريغ سكان ” بعض دول بالخفاء لتحقيق اهدافها وسياساتها الخاصة. وإذا اريد حل هذه الجريمة العالمية المتعددة الجوانب، فإنه يتطلب التركيز على الاسباب الحقيقية التي تم ذكرها اعلاه. هذه الخطة التي تتم المحاولة لتطبيقها في الوقت الحالي بتقديم رشوة مالية لدولة افريقية تعتبر خطة رخيصة وغير اخلاقية ويجب التنديد بها.

وزارة الاعلام
اسمرا
18 ابريل 2022

نقفه يا ارض الصمود
ويا رمز التحدي

بقلم: د.أحمد حسن دحلي
احتفلت مدينة نقفه ومعها كل مدن وقرى ارتريا في 23 مارس المنصرم بالعيد الخامس والأربعين لبزوغ شمس الحرية في رحابها، عندما اكتسح الجيش الشعبي في عام 1977 قوات الاحتلال الاثيوبي، واجتث جذور الاستعمار مرة واحدة والى الابد. فنقفه تتمتع بل وتتميز بعدة خصائص في تاريخ النضال التحرري الارتري، مما جعلها تتبوأ مكانة خاصة وفريدة في الذاكرة الجماعية الارترية، وعليه فلا غرو إذا ما خلدتها الجبهة الشعبية الحكومة الارترية لكي تظل منارة تاريخية وسياسية وعسكرية تنير الدرب على مدى الاجيال المتعاقبة.
ونوجز فيما يلي الخصائص التي تميزت بها مدينة نقفه في المنعطفات التاريخية والسياسية والعسكرية الحرجة والحاسمة في تاريخ الثورة الارترية.

download

Synopsis of the Archaeological Findings from the Greater Asmara Area

By: Abraham Zerai
The 1st millennium B.C. is an important period to understand changes in settlement, technology and economies that gave rise to the development of complex societies in various regions of the African continent. The Horn of Africa saw the development of extensive highland agro-pastoralist village communities as well as elite ritual centers in highland Eritrea and northern Ethiopia. The expansion of cultural exchanges and interaction patterns during the epoch had significant impacts on the development of agro-pastoralism, permanent village settlement and continuation of ritual manifestations.The 1st millennium B.C. witnessed the culmination of socio-economic and socio-political patterns and processes that began earlier around the 5th millennium.

download