April 29, 2022

ቀዳሞት ግጥማት ሓርነታዊ ቃልሲ
10ይን መወዳእታን ክፋል

መምህር ነጸረኣብ ኣዛዚ

ውግእ ጀንገሬን 4 ጥሪ 1964
ድሕሪ ኣኼባ ኩር (ጥቅምቲ 1963) ጋንታታት እኹል ዕረፍቲ ወሲደን ናብ ዝተመደብኦ ከባቢታት ነቐላ። ጋንታ ዑመር እዛዝ ብሮራ ማርያ ናብ ዓንሰባ ወሪዳ ክሳብ ጀንገሬን (ሰደሪ) በጽሐት። ሓበሬታ ዝበጽሖም ፖሊስ፡ ተጋደልቲ ካብ ድቃሶም ተንሲኦም ሻሂ እናፍልሑ ከለዉ ደበኽ በሉዎም። ድምጺ መኪና ዝሰምዐ ኣድም ፎጃጅ “ሎሚ ኣዋልድ ጀንገሬንን ሓልሓልን ክንርኢ ኢና” ኢሉ እናተዋዘየ ናብ ጽርግያ ገጹ ወረደ። ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ኮይኑ ክከታተል ዝጸንሐ ዑመር ግን፡ ወተሃደራት ዝጸዓና መካይን ምዃነን ኣረጋጊጹ ንፎጃጅ ተኣለ ክብሎን ወተሃደራት “እንሀለ ሽፍታ” ኢሎም ክትኩስሉን ሓደ ኮነ። ሽዑ ኣብ መንጎ ተጋደልትን ብካፕቴን ዑቕባሚካኤል ክፍላይ ዝመርሑ ፖሊስን ደማዊ ኩናት ተኻየደ። ብመሰረት ሰነዳት መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብዚ ግጥም’ዚ ሓደ ሻምበልን 16 ወተሃደራትን ክቕተሉ ከለዉ 11 ድማ ቆሰሉ። እቲ ሰነድ ናብ ላዕላይ ኣካል ዝቐረበ ጸብጻብ ስለዝኾነ ተኣማኒ’ዩ። በዚ መሰረት ቃልሲ ካብ ዝጅምር ክሳብ’ቲ ግዜ’ቲ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዝበዝሐ…

download

Latest Articles

መጅልስ አምን ወለዛልም ቀራራቱ ድድ ኤረትርየ

መጅልስ አምን ወለዛልም ቀራራቱ ድድ ኤረትርየ

Keynote Address of Minister Fawzia Hashim at the...