September 12, 2020

ብዛዕባ ጸገማት ምጽሓፍን ምንባብን ታሪኽ

ዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

መእተዊ
እዛ ወረቐት እዚኣ ብዝያዳ ንኽትዕ ዝቐርቡ ሕቶታት’ምበር፡ ነቶም ዘጋጥሙ ሽግራት መፍትሒ ዝኾኑ መልስታት ኣይተቕርብን እያ። ምኽንያቱ ብርእይቶይ ግብራዊ፡ ክውንነታውን ቅኑዕን መልስታት ብሓደ ሰብ ዝመጽእ ወይ ኣብ ሓደ ሓባራዊ ዘተ ዝበርህ ዘይኮነ፡ ከም ናይ ምጽሓፍን ምንባብን ታሪኽን ካልእን ጸገማትን ቅኑዕ ፍታሕ ዝርከቦም ብቐጻልን ቅሉዕን ዘተ’ዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ።

ንኣርእስቲ እዛ ወረቐት’ዚኣ እንተ ተዓዚብና’ውን ንዂሉ ጸገማት እተቕርብ ዘይኮነት፡ ነቲ ገለ ወገናት ከም ርዱእ ዝወስድዎ ገለ ጸገማት ጥራሕ’ያ እተቕርብ። ይኹን’ምበር ንገለ ርዱእ ዝኾነ ጒዳይ፡ ንኻልኦት ጸገማት ክኸውን ከም ዝኽእል መጠን፡ ብእኡ ደረጃ ድማ ንገለ ጸገማት ዝኾነ ንኻልኦት ርዱእ ክኸውን ይኽእል እዩ።

download

Latest Articles

إطلالة على العلاقة الارترية ـ الروسية

ሓጺር ታሪኽ ሕጋዊ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ...

ኤርትራ፡ ጕዕዞ ኣብ ተዘክሮታተይ ብስውእ...