December 20, 2022

ዋዕላታት ምስ ኣህጉር ኣፍሪቃ እንታይ’ዩ ጣቋኡ?

ኣብዚ ቅንያት’ዚ ዋሽንግቶን ኣብ ዘአንገደቶ ሓባራዊ ዋዕላ ኣመሪካ-ኣፍሪቃ፡ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ 3 ዓመት ዝትግበር 55 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፍሪ መብጽዓ ከምዝተኣትወ ዝገልጽ `ብስራት` ተቓሊሑ። ኣመሪካ ኲናት ዩክረይን ንምምዋል፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ምስ ዘውጽኣቶ 105 ቢልዮን ዶላር ክነጻጸር ከሎ ብዙሕ ኣይኮነን። ብመጠን ብዝሒ ህዝቢ ኣፍሪቃ (1.4 ቢልዮን) ክርአ ከሎ እውን፡ 39 ዶላር ንሓደ ሰብ ኣብ 3 ዓመት ምዃኑ’ዩ። 13 ዶላር ኣብ ዓመት። እቲ ጉዳይ ግን ናይ ምብዛሕን ምውሓድን ኣይኮነን። ደገፍ ይውሓድ ይንኣስ ዝጽላእ ኣይኮነን። ብቁጠባን ፖለቲካን ጸለውቲ ዝበሃላ ሓያላትን ምዕቡላትን ሃገራት፡ ከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ከአንግዳ ፋሽን ኮይኑ ኣሎ። ሓባራዊ ዋዕላ ኣመሪካ-ኣፍሪቃ፣ ሩስያ ኣፍሪቃ፣ ቻይና-ኣፍሪቃ፣ ጃፓን-ኣፍሪቃ፣ ህንዲ-ኣፍሪቃ፣ ሕብረት-ኤውሮጳ_ኣፍሪቃ፣ እንግሊዝ-ኣፍሪቃ፣

download

Latest Articles

ለናይ ሰልፍ መ ዓርክ 60ታት 18ይ ክፈል

ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት 17-ይ ክፈል

ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት (16ይ ክፋል)