April 2022

ቀዳሞት ግጥማት ሓርነታዊ ቃልሲ 10ይን መወዳእታን ክፋል

ቃል ኣሰናዳኢ

ቀዳሞት ግጥማት ሓርነታዊ ቃልሲ 9ይ ክፋል

መጻሕፍቲ ስዉእ ተጋዳላይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

ታሪኻዊ ማዕርፎታት ኣብ ሂወት ሓርበኛ ተጋዳላይ ስዉእ...

ቀዳሞት ግጥማት ሓርነታዊ ቃልሲ 8ይ ክፋል

ናቕፋ መሬት ጽንዓትን መኸተን

Journey From Nakfa to Nakfa

ግሉጽ ዕላል መንእሰይ
ምስ ጸሓፊ ህግደፍ ብጻይ...